Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2009 quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc thiểu số du canh, du cư khi thực hiện định canh, định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 619/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 27/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 619/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO HỘ DU CANH, DƯ CƯ KHI THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2007-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-UBDT ngày 08/06/2007 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Thông tư số 99/2007/TT-BTC ngày 10/08/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện công tác định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-BDT ngày 20 tháng 03 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc thiểu số du canh, du cư khi thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2010 như sau:

1. Đối tượng thụ hưởng

Là các hộ dân tộc thiểu số du canh, du cư được bố trí sắp xếp định canh, định cư tập trung theo dự án hoặc định canh, định cư xen ghép theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Mức hỗ trợ cụ thể

- Mức hỗ trợ trực tiếp: Bình quân 15 triệu đồng/hộ khi được tổ chức về điểm định canh, định cư để làm các việc sau:

+ Hỗ trợ làm nhà ở: Mức hỗ trợ là 7,2 triệu đồng/hộ (bằng mức hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 134 năm 2008), nếu các hộ đã được hỗ trợ về nhà ở theo Chương trình 134 các năm trước thì không được hưởng tiếp phần hỗ trợ này.

+ Hỗ trợ mắc điện sinh hoạt và nước sinh hoạt (xây bể nước): với mức tối đa không quá 01 triệu đồng/hộ.

+ Hỗ trợ mua lương thực 06 tháng đầu tính từ khi đến điểm định cư: Mức hỗ trợ lương thực bằng tiền mặt tối đa không quá 15 kg gạo/khẩu/tháng (tính theo bán lẻ lương thực tại thời điểm thực hiện hỗ trợ).

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 01 năm đầu để mua giống cây trồng vật nuôi và vật tư thiết yếu với mức tối đa không quá 3 triệu đồng/hộ.

- Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số du cư thực hiện định cư xen ghép được hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ để tạo nền nhà.

- Hỗ trợ di chuyển các hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ nơi ở cũ đến nơi định canh, định cư được tính theo thực tế khi lập dự án, căn cứ vào quãng đường thực tế di chuyển và đơn giá hiện hành của địa phương.

3. Kinh phí thực hiện, cơ chế quản lý, cấp phát, thanh toán

Nguồn kinh phí trên là kinh phí sự nghiệp thuộc nguồn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương được giao kế hoạch hàng năm và quản lý, cấp phát, thanh toán theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, phòng Tài chính huyện có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc nhà nước và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi tình hình thực hiện việc cấp phát thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010.

Hàng tháng Ủy ban nhân dân xã, phòng Tài chính huyện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài chính về kết quả thực hiện chương trình, tiến độ thanh toán vốn, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2009 quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc thiểu số du canh, du cư khi thực hiện định canh, định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.971
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25