Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND quy định việc thu Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 61/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 24/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 61/2009/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1271/TTr-BCH ngày 24/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc thu Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng thu:

1.1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

1.2. Hộ gia đình thường trú và tạm trú trên 6 tháng.

1.3. Cá nhân cư trú (kể cả thường trú, tạm trú trên 6 tháng, không thành hộ trong độ tuổi lao động).

2. Mức thu:

1.1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế mức thu 5.000 đồng/lao động/năm do chủ doanh nghiệp đóng và được hạch toán vào chi phí;

1.2. Hộ gia đình thường trú, tạm trú trên 06 tháng: 25.000 đồng/hộ/năm;

1.3. Cá nhân thường trú, tạm trú trên 06 tháng: 10.000 đồng/người/năm.

3. Chính sách miễn thu:

1.1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo;

1.2. Gia đình thuộc diện chính sách như thương binh, bệnh binh, tàn tật;

1.3. Việc miễn thu do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định.

4. Công tác quản lý, sử dụng: Khi thu Quỹ quốc phòng, an ninh phải sử dụng biên lai do Sở Tài chính phát hành. Quỹ được sử dụng cho công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở (ưu tiên cho các mặt hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ). Việc quản lý, sử dụng do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định theo đúng quy định.

5. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. UBND huyện, thị xã có trách nhiệm theo dõi tổng hợp kết quả thu, chi quỹ quốc phòng – an ninh của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn của từng huyện, thị xã.

Điều 3. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã giúp UBND tỉnh trong việc theo dõi, tổ chức kiểm tra triển khai, thực hiện thu, chi quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- BTL QK7;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, TTTH, TTCB, các phòng;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2009/QĐ-UBND quy định việc thu Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.753
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108