Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 61/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Thời Giang
Ngày ban hành: 27/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN VỀ THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA HĐND HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ HĐND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ Ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số: 30 /2004/NQ-HĐND K XIV ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn phê chuẩn quyết toán ngân sách cùng cấp chậm nhất không quá 6 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài Chính; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3(t/h)
- TT HĐND tỉnh
- CT, PCT HĐND tỉnh
- CT,PCT UBND tỉnh
- Ban KTNS HĐND tỉnh
- CPVP, các tổ chuyên viên
- Lưu VT

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố và Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.076

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!