Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 602/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Hội đồng bảo trợ và Quản lý Quỹ hỗ trợ Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 01/TTr-QHT ngày 20 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung Điều 8, Khoản 2 về nội dung chi của Quỹ tại Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

“2. Nội dung chi của Quỹ:

a) Hỗ trợ chi thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh.

b) Chi hỗ trợ cho các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo khoa học, công nghệ, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh và cấp quốc gia, nếu xét thấy cần thiết.

c) Chi hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong đội ngũ trí thức, công nhân, nông dân, người lao động, thanh thiếu niên gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo khoa học kỹ thuật, áp dụng các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

d) Chi tổ chức các cuộc trao đổi về khoa học, kỹ thuật, cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo.

đ) Chi cho hoạt động thông tin, tuyên truyền về Quỹ, về hoạt động sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

e) Định mức chi cho các hoạt động quản lý Quỹ theo định mức và tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước. Tỷ lệ chi cho các hoạt động quản lý Quỹ căn cứ vào nguồn thu, nhưng không vượt quá 10% tổng nguồn thu. Hàng năm, Quỹ chi hành chính theo dự toán được Hội đồng Bảo trợ và Quản lý Quỹ phê duyệt.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định khác tại Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng bảo trợ và Quản lý Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TV Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP; CV: TC;
- Lưu VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 29/03/2013 sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36