Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 592/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 592/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết Quốc hội số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và số 65/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, Điều hành thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn:

1. Vốn trái phiếu Chính phủ bố trí để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng Mục tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ưu tiên vốn hỗ trợ cho:

a) Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các xã nghèo thuộc: Huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại.

b) Tập trung đầu tư cho các xã mới đạt 5 tiêu chí và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành Mục tiêu xây dựng nông thôn mới; chú trọng đầu tư cho các xã hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường.

c) Thứ tự ưu tiên bố trí vốn thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 54 Luật Đầu tư công.

3. Tiêu chí phân bổ:

a) Các xã nghèo, đặc biệt khó khăn chia thành 2 mức:

- Các xã dưới 5 tiêu chí: Hệ số 5,0;

- Các xã còn lại: Hệ số 4,0.

b) Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: Hệ số 1,3.

c) Các xã không thuộc đối tượng ưu tiên: Hệ số 1,0.

d) Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chủ động dành một phần nguồn lực từ ngân sách địa phương và tăng cường huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình.

đ) Mức bố trí vốn cụ thể của từng xã do y ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Quyết định này.

Điều 3

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo đúng Nghị quyết số 100/2015/QH13 và số 65/2013/QH13 của Quốc hội và các quy định của Chương trình.

b) Tng hợp các Mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2016 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn trước đã được lồng ghép vào Chương trình này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì thẩm định, giao cho các địa phương thực hiện.

c) Tổng hợp báo cáo, phổ biến thông tin kết quả thực hiện Chương trình, dự án cho các cơ quan liên quan ở cấp Trung ương và địa phương.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý, Điều hành thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia.

đ) Chủ trì tổng hợp kết quả phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 của các địa phương; phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thực hiện việc giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình; có ý kiến với những địa phương phân bổ vốn chưa đúng quy định (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Giao Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được giao cho các địa phương.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao bổ sung các Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chương trình trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc triển khai sử dụng vốn đã được phân bổ nêu trên; phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính giám sát tình hình sử dụng vốn trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình, bảo đảm hiệu quả và đạt được Mục tiêu đề ra.

4. Căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được giao, các nguyên tắc quy định tại Điều 2 và tình hình thực tế tại địa phương, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Xây dựng phương án phân bổ dự toán chi Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 và 65/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII, đảm bảo đúng đối tượng và mức hỗ trợ đã quy định; Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thẩm định trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; Báo cáo kết quả phân bổ vn thực hiện Chương trình năm 2016 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29 tháng 4 năm 2016.

b) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai Chương trình, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

5. y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Điều Tiết về ngân sách trung ương không thuộc đối tượng phân bổ vốn kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các Mục tiêu của Chương trình.

Điều 4. Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ VỐN TPCP KẾ HOẠCH NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT

Tỉnh, thành ph

Kế hoạch năm 2016

1

Hà Giang

128

2

Tuyên Quang

73

3

Cao Bằng

125

4

Lạng Sơn

124

5

Lào Cai

112

6

Yên Bái

89

7

Thái Nguyên

91

8

Bắc Kạn

67

9

Phú Thọ

132

10

Bắc Giang

114

11

Hòa Bình

118

12

Sơn La

124

13

Lai Châu

75

14

Điện Biên

87

15

Hải Dương

83

16

Hưng Yên

50

17

Hà Nam

38

18

Nam Định

76

19

Ninh Bình

44

20

Thái Bình

107

21

Thanh Hóa

305

22

Nghệ An

217

23

Hà Tĩnh

138

24

Quảng Bình

80

25

Quảng Trị

59

26

Thừa Thiên Huế

60

27

Quảng Nam

133

28

Quảng Ngãi

98

29

Bình Định

64

30

Phú Yên

51

31

Ninh Thuận

23

32

Bình Thuận

44

33

Đk Lk

71

34

Đk Nông

34

35

Gia Lai

107

36

Kon Tum

53

37

Lâm Đồng

62

38

Bình Phước

44

39

Tây Ninh

36

40

Long An

84

41

Tin Giang

65

42

Bến Tre

89

43

Trà Vinh

60

44

Vĩnh Long

38

45

Hậu Giang

39

46

Sóc Trăng

64

47

An Giang

61

48

Đồng Tháp

79

49

Kiên Giang

56

50

Bạc Liêu

34

51

Cà Mau

44

 

Tổng số

4.249

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 592/QĐ-TTg về giao vốn trái phiếu Chính phủ ngày 06/04/2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7