Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2017 quy định tạm thời chế độ chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 588/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 01/QPTKHCN-VP ngày 11/01/2017; Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 487/STC-HCSN ngày 10/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời chế độ chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Quỹ: Từ nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của Quỹ theo phân loại đơn vị sự nghiệp công lập có thu do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.

2. Chế độ chi đảm bảo hoạt động:

a) Chi họp Hội đồng quản lý Quỹ theo mức chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

b) Chi họp Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

c) Các nội dung khác chưa có định mức chi thì căn cứ hình thực tế, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh xây dựng và chịu trách nhiệm về mức chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

d) Chế độ chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với Hội đồng quản lý, Cơ quan điều hành, Ban Kiểm soát và Kế toán Quỹ bằng 20% mức tiền lương theo ngạch bậc, phụ cấp lương (chức vụ, khu vực) hiện hưởng theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: 1.778.700 đồng/tháng;

- Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ: 1.674.640 đồng/tháng;

- Giám đốc, Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ: 1.628.660 đồng/tháng;

- Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ: 1.263.240 đồng/tháng;

- Kế toán Quỹ: 750.200 đồng/tháng.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Từ ngày 01/01/2018, căn cứ nguồn kinh phí và tình hình công tác thực tế tại đơn vị, Hội đồng quản lý Quỹ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 2. Chế độ tài chính, kế toán Quỹ.

1. Hàng năm, Quỹ lập dự toán thu và dự kiến chi đối với hoạt động thường xuyên, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Quỹ thực hiện báo cáo quyết toán tài chính và chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính theo quy định với đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2017 quy định tạm thời chế độ chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


650

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183