Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 588/QĐ-UBND 2020 quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 588/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 07/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 588/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 65/TTr-STC ngày 07/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (đã bao gồm thuế GTGT) như phụ lục kèm theo.

Các hộ thoát nước nộp giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Quyết định này thì không phải nộp Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Tại các thị trấn: Chi Lăng, Na Dương và Nông trường Thái Bình tiếp tục thực hiện thu theo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và quy định cụ thể của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo LS, Đài PT-TH tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV;
- Lưu VT, KTTH (LKT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

PHỤ LỤC:

GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số TT

Địa bàn

Giá dịch vụ thoát nước (đồng/m3)

1

Thành phố Lạng Sơn

 

a

Hộ dân cư

1.400

b

Cơ quan hành chính sự nghiệp

1.800

c

Đơn vị sản xuất vật chất

2.100

d

Đơn vị kinh doanh dịch vụ

2.500

2

Thị trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, Hữu Lũng

 

a

Hộ dân cư

1.100

b

Cơ quan hành chính sự nghiệp

1.400

c

Đơn vị sản xuất vật chất

1.700

d

Đơn vị kinh doanh dịch vụ

1.900

3

Thị trấn các huyện còn lại

 

a

Hộ dân cư

840

b

Cơ quan hành chính sự nghiệp

1.100

c

Đơn vị sản xuất vật chất

1.300

d

Đơn vị kinh doanh dịch vụ

1.500

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 588/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 quy định về giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


911

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!