Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2013 về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin Điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp do thành phố Đà Nẵng quản lý

Số hiệu: 584/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Võ Duy Khương
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 584/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẾ ĐỘ CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐI VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIN TỬ THÀNH PHỐ VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP DO THÀNH PHỐ ĐÀ NNG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Nghị đnh số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003 của liên bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả nhuận bút và trích lập, sử dụng quỹ nhuận bút đối với một sloại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử;

Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về lập và quản lý chi phí đu tư ứng dụng CNTT.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Trung tâm Tin học - Công báo thành phố Đà Nng tại Công văn số 143/THCB-CĐCB ngày 24 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin Điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp do thành phố Đà Nng quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Hủy bỏ Quyết đnh số 10079/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Phòng Quản trị Tài vụ VP UBND tp;

- Lưu: VT, KTTH.lt0104.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP DO THÀNH PHỐ ĐÀ NNG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định: 584/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp do thành phố Đà Nng quản lý với các nội dung cụ thể như sau:

Mức nhuận bút, thù lao và cách tính giá trị nhuận bút, thù lao dành cho tin, bài viết, ảnh (gọi chung là tác phẩm) được đăng chính thức trên Cổng Thông tin Điện tử thành phố và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý (gọi chung là các website thành viên);

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng hưng nhuận bút, thù lao là tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm hoặc người sưu tầm được đăng trên Cổng Thông tin Điện tử thành phố và các Website thành viên.

2. Những người thuộc đơn vị sử dụng tác phẩm (trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) sáng tạo tác phẩm ngoài nhiệm vụ được giao thì được hưởng 100% nhuận bút, thù lao.

Điều 3. Phân loại tác phẩm

1. Tin: tin tổng hợp, tóm tắt từ các thông tin, tin-bài, tài liệu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan đơn vị và tổ chức; Phản ánh, tường thuật sự kiện; trả lời bạn đọc … với độ dài tối đa một trang A4.

2. Bài viết: có sự tổng hợp, phân tích so sánh, phát hiện vấn đề mới có độ dài tối thiểu một trang A4; với các thể loại: Bình luận, Tổng hợp, phân tích; phóng sự ảnh...

3. Tin, bài dịch xuôi: tin, bài được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt có sự lựa chọn thông tin, tng hp, sắp xếp nội dung vấn đề.

4. Tin, bài dịch ngược: tin bài được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; có lựa chọn thông tin, tổng hợp, sắp xếp kết nối nội dung thông tin.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ, CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ TIN BÀI NHUẬN BÚT, PHỤ CẤP

Điều 4. Quy định chế độ nhuận bút, thù lao

1. Chế độ nhuận bút, thù lao (Vận dụng Nghị định s 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước):

Chnhững tin, bài được duyệt đăng mới được hưởng mức nhuận bút hoặc thù lao như quy định dưới đây:

a) Nhuận bút trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm:

Nhuận bút - Hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Trong đó:

Hệ snhuận bút được xác định theo chất lượng tin, bài, tư liệu và do Ban biên tập quyết định, đảm bảo hệ snhuận bút không vượt quá mức ti đa của khung hệ số nhuận bút được quy định theo bảng dưới đây.

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu.

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Khung hsố nhun bút

1

Tin Trả lời bạn đọc

Tin

0,3 - 2

2

Ảnh

Ảnh

0,2 - 1

3

Bài viết

Bài

1,5 - 20

Bảng 1: Khung nhuận bút tin, bài, ảnh - Vận dụng điu 24, Nghị định s 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút.

b) Thù lao trả cho người sưu tầm, người cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian:

Thù lao = Hệ snhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Trong đó:

Hệ số nhuận bút của tác phẩm được Ban biên tập quyết định tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm nhưng không vượt quá quá mức tối đa của khung hệ số nhuận bút được quy định theo bảng dưới đây.

Giá trị một đơn vị hệ snhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu.

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Khung hệ số nhuận bút

1

Tin dịch xuôi

Tin

0,5 - 1

2

Bài dịch xuôi

Bài

1 - 1,5

3

Tin dịch ngược

Tin

0,5 - 1

4

Bài dịch ngược

Bài

1 - 2

5

Tin (sưu tầm)

Tin

0,1 - 1

6

Bài viết tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn, tác phẩm văn học (sưu tầm)

Bài

0,5 - 2

Bảng 2: Khung nhuận bút tin, bài dịch và tin, bài sưu tầm - Vận dụng điu 9, mục 3, khoản b của Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dn quản và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đi với các tác phẩm, nội dung công việc không quy định tại Điều này, Trưởng ban Ban biên tập Cổng thông tin điện tử căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm, nội dung công việc quyết định hệ số nhuận bút, mức chi trả cho các cá nhân có liên quan.

c) Ví dụ chi tiết cách tính nhuận bút:

TT

Thể loại

Hệ số nhuận bút

Giá trị một đơn vị hệ snhuận bút (đồng)

Nhuận bút được hưng (đồng)

a

b

c

d

e=c*d

1

Tin

0,5

105.000

52.500

2

Bài

2

105.000

210.000

2. Chi phí biên tập, kiểm duyệt, cập nhật: Mức thù lao bằng 20% mức chi trnhuận bút tác phẩm và được phân phối cho các khu vực: chỉ đạo tổ chức thực hiện, biên tập, kiểm duyệt, cập nhật và cán bộ quản lý thuộc bộ phận Cổng/Trang thông tin điện tử.

Chương IV

LẬP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ

Điều 5. Nguồn kinh phí

1. Nguồn kinh phí của Cổng TTĐT thành phđược UBND thành phố btrí trong dự toán chi hoạt động của đơn vị thường trực và các nguồn thu được đlại theo quy định. Các website thành viên tự cân đi trong dự toán ngân sách được giao hằng năm và các nguồn thu khác.

2. Hằng năm, Ban biên tập các website thành viên lập, tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ cho Trang thông tin điện tử vào dự toán chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyn phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 6. Quản lý sử dụng kinh phí

Việc lập dự toán chi, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí nhuận bút thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các hướng dẫn có liên quan.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Đối với Cổng TTĐT thành phố, Thủ trưởng đơn vị thường trực chịu trách nhiệm phê duyệt các kế hoạch chi tiết sử dụng kinh phí trên cơ sở dự toán ngân sách được bố trí hằng năm và kế hoạch hoạt động hằng năm do Trưởng ban Ban biên tập phê duyệt.

2. Đối với các website thành viên, Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt các kế hoạch chi tiết sử dụng kinh phí trên cơ sở dự toán ngân sách được bố trí hằng năm.

3. Trưởng ban Ban biên tập xét chấm nhuận bút hằng tháng hoặc phân công thành viên ban biên tập thực hiện, đảm bảo việc thanh toán tiền nhuận bút, phụ cấp hằng tháng cho các đối tượng được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

4. Định kỳ hằng quý, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo gửi về UBND thành phố (Cổng TTĐT thành phố) về kinh phí sử dụng, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời gi về Thường trực Cổng TTĐT thành phố để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND thành phxem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2013 về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin Điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp do thành phố Đà Nẵng quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


86

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113