Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 558/QĐ-BGDĐT về giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 558/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1647/BTC-HCSN ngày 29/01/2011 về phân bổ dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - đợt 2;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chi tiết theo biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- KBNN;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN đơn vị giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011

Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1055504

(Kèm theo Quyết định số: 558/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT)

 Đơn vị. : triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

69.996,0

 

1

Số thu phí, lệ phí

69.996,0

 

 

- Học phí

49.284,0

 

 

- Lệ phí

1,712,0

 

 

- Thu khác

19.000,0

 

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác được để lại

69,996,0

 

 

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

69.996,0

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

44.465,0

 

1.

Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

36.965,0

 

1.1

Kinh phí thường xuyên

36.200,0

 

 

Loại 490- 497

3.000,0

 

 

Loại 490 - 502

30,850,0

Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ tại Phân hiệu Kiên Giang 2.800 trđ

 

Trong đó kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh lương

260,0

 

 

Loại 490- 503

2.350,0

 

1.2

Kinh phí không thường xuyên

765,0

 

 

Loại 490 - 502

700,0

Vốn đối ứng dự án nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu thủy sản

 

Loại 490 - 504

65,0

 

2.

Nghiên cứu khoa học             Loại 370 - 371

7.500,0

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

3.500,0

 

2.2

Kinh phí không thường xuyên

4.000,0

 

 

Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao theo quy định tại Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHI TIẾT CHI KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

(Kèm theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

Dự toán năm 2011

Ghi chú

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Kinh phí hoạt động thường xuyên

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

 

TỔNG SỐ

7.500

3.500

 

4.000

 

I

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

1.990

1.990

 

 

 

1

Nhiệm vụ quỹ gen

300

300

 

 

 

+

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc Cối Conus spp. và cá ngựa thân trắng (Hippocampus kelloggi) ven biển Nam Trung bộ (Khánh Hoà và Phú Yên)

300

300

 

 

 

2

Đề tài KH&CN cấp Bộ

1.030

1.030

 

 

 

 

Đề tài KH&CN cấp Bộ chuyển tiếp

 

 

 

 

 

+

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị đồng bộ nuôi thương phẩm tôm hùm bông (Panulirus omatus) trong ao đất tại Nam Trung Bộ

360

360

 

 

 

 

Đề tài KH&CN cấp Bộ mới năm 2011

 

 

 

 

 

+

Nghiên cứu quy trình công nghệ ương và nuôi cá đối mục (Mugil cephalus) thương phẩm

370

370

 

 

 

+

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới dùng để sản xuất probiotics phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất tôm ở Việt Nam

300

300

 

 

 

3

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ chuyển tiếp

300

300

 

 

 

+

Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo tàu hai thân vỏ composite (Catamaran) phục vụ du lịch biển.

300

300

 

 

 

4

Dự án tàng cường năng lực nghiên cứu chuyển tiếp

4.000

 

 

4.000

 

+

Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm cơ khí đóng tàu cá

 

 

 

 

 

5

Tập huấn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

300

300

 

 

 

6

Hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN - khối Nông - Lâm - Ngư

60

60

 

 

 

II

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường

1.510

1.510

 

 

Đơn vị tự phân bổ

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 558/QĐ-BGDĐT về giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


143
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66