Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5488/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Quỹ tái chế chất thải thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố­ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5488/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 30/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5488/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP QUỸ TÁI CHẾ CHẤT THẢI THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8783/TT-TNMT-VP ngày 15 tháng 9 năm 2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 735/TTr-SNV ngày 22 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Quỹ tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Quỹ tái chế chất thải là tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ, cho vay vốn để thực hiện các chương trình, đề án, dự án thử nghiệm, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực quản lý, tái chế, tái sử dụng chất thải để giảm lượng chất thải vào môi trường; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quỹ tái chế chất thải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động.

Trụ sở đặt tại số 63 đường Lý Tự Trọng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bộ máy quản lý điều hành của Quỹ tái chế chất thải gồm có Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hành. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo và tổ chức điều hành Quỹ tái chế chất thải được thực hiện theo phân cấp quản lý tổ chức - cán bộ của thành phố.

Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hành Quỹ tái chế chất thải có trách nhiệm xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; đồng thời bảo đảm thực hiện các yêu cầu quản lý, điều hành tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội và các quy định có liên quan của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.

Giám đốc Quỹ tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh là đại diện pháp nhân, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của Quỹ trước Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố có liên quan, Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ tái chế chất thải thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5488/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Quỹ tái chế chất thải thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố­ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22