Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 53/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 19/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định s 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tưng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Theo Công văn số 108/HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tchức, đơn vị thuộc phạm vi quản của tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản s 2834/STC-QLGCS ngày 05 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định (chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2.

1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế quy định tại Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc trang bị tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập mới hoặc theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ phát sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 và thay thế nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017, số 58/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các STC, YT, TP;
- LĐ & CV VPUBND tỉnh;
- L
ưu: VT, K7, TTTHCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Slượng tối đa

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

4

b)

Máy X quang di động

Máy

4

c)

Máy X quang C Arm

Máy

3

2

Hệ thống CT Scanner

 

 

a)

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

4

b)

Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

c)

Hệ thống CT Scanner 256 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

d)

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

e)

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thng

2

3

Siêu âm

 

 

a)

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

3

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

10

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

4

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

4

6

Máy thận nhân tạo

Máy

100

7

Máy thở

Máy

132

8

Máy gây mê

Máy

21

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

200

10

Bơm tiêm điện

Cái

300

11

Máy truyền dịch

Máy

300

12

Dao mổ

 

 

a)

Dao mổ điện cao tần

Cái

21

b)

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô

Cái

12

13

Máy phá rung tim

Máy

16

14

Máy tim phổi nhân tạo

Máy

2

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

16

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

18

17

Đèn mổ di động

Bộ

18

18

Bàn mổ

Cái

18

19

Máy điện tim

Máy

18

20

Máy điện não

Máy

3

21

Hệ thống khám nội soi

 

 

a)

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

4

b)

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

2

c)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thng

2

d)

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

2

22

y soi cổ tử cung

Bộ

2

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

10

24

Thiết bị xạ trị

Hệ thống

2

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

25

Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh

Cái

10

26

Bàn chống rung

Cái

1

27

Bàn đẻ

Cái

15

28

Bàn đông lạnh (bàn làm lạnh mẫu)

Cái

1

29

Bàn ép huyết tương

Cái

4

30

Bàn hồi sức sơ sinh

Cái

8

31

Bàn kéo nn chỉnh hình

Cái

2

32

Bàn khám điều trị thụ tinh ống nghiệm

Cái

4

33

Bàn nn kéo xương bó bột

Cái

2

34

Bàn tiểu phẫu

Cái

10

35

Bàn ủ ấm ng nghiệm

Cái

2

36

Bình chứa Ni tơ lỏng

Cái

3

37

Bình Nitơ lỏng trữ mẫu

Cái

3

38

Bộ đại phẫu

Bộ

50

39

Bộ đặt nội khí quản

B

12

40

Bộ đo nhãn áp

Cái

4

41

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

2

42

Bộ dụng cụ cắt Amidan

Bộ

5

43

Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật

Bộ

2

44

Bộ dụng cụ cắt bỏ tuyến giáp

Bộ

2

45

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

2

46

Bộ dụng cụ chỉnh hình răng miệng

Bộ

3

47

Bộ dụng cụ điều trị răng các loại

Bộ

3

48

Bộ dụng cụ đỡ đẻ

Bộ

10

49

Bộ dụng cụ đục thủy tinh thể

Bộ

7

50

Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa

Bộ

10

51

Bộ dụng cụ khám tai mũi họng

Bộ

3

52

Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

Bộ

5

53

Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung

Bộ

5

54

Bộ dụng cụ mổ hàm ếch

Cái

2

55

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

32

56

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

2

57

Bộ dụng cụ nạo thai

Bộ

5

58

Bộ dụng cụ nội soi ly dị vật khí quản

Bộ

2

59

Bộ dụng cụ nội soi ly dị vật thực quản

Bộ

2

60

Bộ dụng cụ phu thuật cm ghép Implant

Bộ

2

61

Bộ dụng cụ phu thuật ct bỏ túi mật

Bộ

2

62

Bộ dụng cụ phu thuật chn thương chỉnh hình

Bộ

5

63

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sng

Bộ

2

64

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

2

65

Bộ dụng cụ phẫu thuật lng ngực

Bộ

2

66

Bộ dụng cụ phẫu thuật mt

Bộ

2

67

Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng

Bộ

2

68

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa

Bộ

2

69

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

2

70

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

4

71

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

5

72

Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ

Bộ

2

73

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não

Bộ

5

74

Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản

Bộ

2

75

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

5

76

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

5

77

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch

Bộ

4

78

Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

Bộ

2

79

Bộ dụng cụ sinh khiết lõi

Bộ

2

80

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

5

81

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

20

82

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

5

83

Bộ dụng cụ vi phẫu tai

Bộ

5

84

Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh

Bộ

5

85

Bộ soi dụng cụ soi thanh quản

Bộ

4

86

Bộ thông tuyến lệ

Cái

2

87

Bộ triệt sản

B

3

88

Buồng chiếu UVA - UVB toàn thân

Cái

1

89

Cân phân tích

Cái

12

90

Cân thăng bằng túi máu

Cái

3

91

Cân trọng lượng các loại

Cái

5

92

Cáng vận chuyển bệnh nhân

Cái

10

93

Cưa ct bột các loại

Cái

2

94

Cưa xương các loại

Cái

2

95

Dao điện lấy da

Cái

1

96

Đèn cực tím các loại

Cái

25

97

Đèn điều trị vàng da

Bộ

20

98

Đèn khe

Cái

5

99

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

100

Đèn Wood

Cái

2

101

Đĩa giữ ấm cho kính hiển vi đảo ngược

Cái

1

102

Điện hóa phát quang miễn dịch

Hệ thống

2

103

Điều trị mạch máu V- bean perfecta

Cái

1

104

Doppler tim thai

Cái

10

105

Ghế khám điều trị tai mũi họng

Cái

5

106

Ghế nha khoa

Cái

3

107

Giường bệnh các loại

Cái

1800

108

Giường cấp cứu các loại

Cái

150

109

Hệ thống đếm tế bào dòng chảy Gen

Hệ thống

1

110

Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần

Máy

1

111

Hệ thng điều trị làm lành vết thương

Hệ thống

2

112

Hệ thống đo cung lượng động mạch vành

Máy

1

113

Hệ thng hóa mô miễn dịch

Hthống

2

114

Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin

Hệ thống

1

115

Hệ thống IOL kính nội nhãn

Hệ thống

1

116

Hệ thống IVF chamber

Hệ thống

1

117

Hệ thống IVF Workstation

Hệ thống

1

118

Hệ thống khí y tế trung tâm (oxy, hút, nén)

Hệ thống

7

119

Hệ thống kiểm soát thân nhiệt

Hệ thống

6

120

Hệ thng làm lạnh và bảo quản tế bào não sơ sinh

Hệ thống

1

121

Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ

Hệ thống

1

122

Hệ thống lạnh áp lực dương sử dụng cho phòng xét nghiệm IVF

Hệ thống

1

123

Hệ thống Laser Diod

Hệ thống

1

124

Hệ thống Laser YAG

Hệ thống

1

125

Hệ thống lọc nước RO

Hệ thống

8

126

Hệ thống máy Elight A5B

Hệ thống

1

127

Hệ thống máy Elisa tự động

Hệ thống

2

128

Hệ thống PCR Realtime

Hệ thống

2

129

Hệ thống phẫu thuật định vị

Hệ thống

1

130

Hệ thống phẫu thuật mắt

Hệ thống

2

131

Hệ thống phẫu thuật mắt Laser Excimer

Hệ thống

1

132

Hệ thống phẫu thuật mắt phaco

Hệ thống

2

133

Hệ thống rửa quả lọc thận

Hệ thống

5

134

Hệ thống thăm dò và cắt đốt điện sinh lý trong buồng tim.

Hệ thống

1

135

Hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật

Hệ thống

1

136

Hệ thống thở áp lực dương liên tục

Hệ thống

10

137

Hệ thống thử thị lực

Hệ thống

4

138

Hệ thống trao đổi oxy ngoài màng cơ thể

Hệ thống

1

139

Hệ thống xác định nhóm máu và tim kháng thể bất thường

Hệ thống

3

140

Hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu (NAT)

Hệ thống

1

141

Khoan phẫu thuật hàm mặt

Cái

2

142

Khoan xương các loại

Cái

5

143

Khung cố định đầu

Cái

2

144

Kìm gặm xương

Cái

5

145

Kìm sinh thiết cổ tử cung

Bộ

5

146

Kìm vuốt dây máu

Cái

10

147

Kính hiển vi các loại

Cái

19

148

Kính hiển vi nền đen

Cái

2

149

Kính hiển vi phẫu thuật các loại

Cái

5

150

Kính hiển vi soi nổi

Cái

2

151

Kính lúp vi phẫu

Cái

2

152

Kính soi da

Cái

2

153

Laser CO2

Cái

1

154

Laser giảm mỡ chiếu ngoài Cool sculpting

Máy

1

155

Lavabo răng giả

Cái

1

156

Lavabo rửa tay phẫu thuật

Cái

14

157

Lồng ấp sơ sinh

Cái

30

158

Máy bào da

Máy

2

159

Máy bào mô

Máy

2

160

Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

Máy

1

161

Máy bơm tinh trùng vào buồng trứng

Máy

1

162

Máy cắm ghép Implant

Máy

1

163

Máy cạo vôi siêu âm

Máy

2

164

Máy cắt dịch kính

Máy

1

165

Máy cắt lát vi thể (máy cắt tiêu bản)

Máy

2

166

Máy cắt trĩ

Máy

2

167

Máy cắt trong niệu đạo

Máy

2

168

Máy cấy máu tự động

Máy

2

169

Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori

Máy

1

170

Máy chiết tách tế bào E.prep processor (chiết tách tế bào âm đạo)

Máy

1

171

Máy chiếu tia UVA cục bộ vùng đầu mặt

Máy

1

172

Máy chọc hút trứng

Máy

2

173

Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT)

Máy

1

174

Máy chụp đáy mt

Máy

1

175

Máy chụp phim Panorama (2 hàm)

Máy

1

176

Máy Cyto-Spin

Máy

1

177

Máy dán lamen tự động

Máy

1

178

Máy đếm khuẩn lạc

Máy

1

179

Máy điện cơ

Máy

3

180

Máy điện di các loại

Máy

5

181

Máy điều khiển bóng đối xung

Máy

1

182

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Máy

2

183

Máy điều trị điện từ trường

Máy

2

184

Máy điều trị hiệu ứng trường

Máy

2

185

Máy điều trị siêu cao tần

Máy

2

186

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

2

187

Máy điều trị tần số thấp

Máy

2

188

Máy định danh vi khuẩn làm kháng sinh đồ

Máy

1

189

Máy định lượng HbA1c bằng phương pháp sắc khí lỏng cao áp

Máy

1

190

Máy đo AOE (đo âm điện ốc tai)

Máy

1

191

y đo áp lực nồi sọ

Máy

2

192

Máy đo áp lực xâm lấn

Máy

5

193

Máy đo các chỉ s ABI

Máy

2

194

Máy đo các chỉ số niệu học

Máy

1

195

Máy đo chỉ số Bis trong gây mê

Máy

4

196

Máy đo chức năng hô hp

Máy

2

197

Máy đo chuyn hóa cơ bản

Máy

2

198

Máy đo độ cong giác mạc

Máy

1

199

Máy đo độ lác

Máy

1

200

Máy đo độ loãng xương

Máy

2

201

Máy đo độ pH trong IVF

Máy

2

202

Máy đo dự trữ lưu lượng động mạch vành.

Máy

1

203

Máy đo huyết động không xân lấn

Máy

5

204

Máy đo khí máu động mạch

Máy

2

205

Máy đo khúc xạ

Máy

1

206

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

2

207

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Máy

1

208

Máy đo nhĩ lượng

Máy

1

209

Máy đo nhiệt độ trong IVF

Máy

2

210

Máy đo nồng độ bão hòa ô xy (SpO2)

Máy

200

211

Máy đo nồng độ CO2 & O2 cho tủ cấy

Máy

2

212

Máy đo pH trong IVF

Máy

1

213

Máy đo thân nhiệt từ xa

Máy

1

214

Máy đo thị lực

Máy

5

215

Máy đo thính lực các loại

Máy

4

216

Máy đo thời gian máu đông

Máy

2

217

Máy đo tốc độ máu lắng

Máy

2

218

Máy đo tuần hoàn não

Máy

2

219

Máy đo VOC

Máy

1

220

Máy đọc chỉ thị sinh học

Máy

1

221

Máy đóng gói thuốc tự động

Máy

4

222

Máy đóng khuôn tế bào

Máy

1

223

Máy đốt điện cổ tử cung

Máy

2

224

Máy đốt u bằng sóng Microwave

Máy

1

225

Máy đúc bệnh phẩm

Máy

1

226

Máy ép hơi ngắt quãng

Máy

10

227

Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể

Máy

2

228

Máy Galvanic kích thích điện

Máy

2

229

Máy garo dùng trong phẫu thuật

Máy

5

230

Máy giải đông (máy rã đông máu)

Máy

2

231

Máy hạ thân nhiệt chỉ huy

Máy

1

232

Máy hàn dây máu

Máy

4

233

Máy hấp tiệt trùng các loại

Máy

10

234

Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

Máy

5

235

Máy hỗ trợ phôi thoát màng

Máy

1

236

Máy hút dịch các loại

Máy

84

237

Máy hủy bơm kim tiêm

Máy

25

238

Máy in phim khô laser

Máy

11

239

Máy kéo cột sống- thắt lưng- cổ

Máy

2

240

Máy khoan cắt mảng xơ va vôi hóa động mạch.

Máy

1

241

Máy khoan đa năng dùng trong sọ não và cột sống

Máy

2

242

Máy khoan răng

Máy

3

243

Máy khoan tai chuyên dụng

Máy

2

244

Máy kích thích điện

Máy

1

245

Máy kích thích thần kinh-Cơ

Máy

1

246

Máy lắc các loại

Máy

20

247

Máy làm ấm và truyền máu nhanh

Máy

10

248

Máy laser châm cứu

Máy

5

249

Máy laser CO2

Máy

1

250

Máy laser điều trị

Máy

1

251

Máy laser quang động nội nhãn có đèn khe

Máy

2

252

Máy laser thẩm mỹ các loại

Máy

4

253

Máy lấy cao răng

Máy

2

254

Máy lấy da ghép

Máy

2

255

Máy lọc khí di động

Máy

4

256

Máy lọc khí treo tường

Máy

2

257

Máy lọc máu liên tục

Máy

4

258

Máy ly tâm các loại

Máy

25

259

Máy mài răng

Máy

2

260

Máy Medlite C3

Máy

1

261

Máy miễn dịch tự động - Phần mềm xét nghiệm tiền sản (máy phân tích miễn dịch tự động)

Máy

1

262

Máy nhiệt trị liệu

Máy

2

263

Máy nhuộm tiêu bản

Máy

2

264

Máy ni dây vô khuẩn

Máy

2

265

Máy pha loãng

Máy

2

266

Máy phá rung tạo nhịp tim

Máy

8

267

Máy phân tích chức năng đông máu

Máy

2

268

Máy phân tích da

Máy

1

269

Máy phân tích huyết học

Máy

4

270

Máy phân tích khí máu

Máy

2

271

Máy phân tích miễn dịch tự động

Máy

4

272

Máy phát nhiệt cao tần

Máy

2

273

Máy phát xung điện

Máy

1

274

Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới

Máy

1

275

Máy phun hóa chất

Máy

5

276

Máy rã đông huyết tương

Máy

4

277

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ

Máy

10

278

Máy rửa quả lọc thận tự động

Máy

5

279

Máy sắc thuốc tự động

Máy

4

280

Máy sấy đồ vải, các loại

Máy

4

281

Máy sấy khô khí điều trị trung tâm

Máy

6

282

Máy sấy tiêu bản

Máy

2

283

Máy siêu âm điều trị

Máy

2

284

Máy siêu âm gắng sức

Máy

2

285

Máy siêu âm mắt

Máy

2

286

Máy siêu âm trong gây tê vùng

Máy

2

287

Máy sinh thiết vú hút chân không có siêu âm phần mềm kèm theo

Máy

2

288

Máy sốc tim

Máy

4

289

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

290

Máy soi mũi xoang

Máy

1

291

Máy soi thực quản

Máy

1

292

Máy súc rửa ống nội soi tự động

Máy

3

293

Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân

Máy

5

294

Máy tách thành phần máu tự động

Máy

2

295

Máy tách tiểu cầu

Máy

4

296

Máy tán sỏi mật bằng laser

Máy

3

297

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Máy

1

298

Máy theo dõi điện não 24 h

Máy

2

299

y theo dõi huyết áp 24 h

Máy

5

300

Máy theo dõi tim mạch 24 h

Máy

5

301

Máy thủy liệu điều trị

Máy

2

302

Máy trẻ hóa da bằng oxy tinh khiết

Máy

1

303

Máy triệt lông bằng ánh sáng

Máy

1

304

Máy ủ tiểu cầu

Máy

2

305

Máy vang não đồ

Máy

2

306

Máy vi sóng xung và liên tục

Máy

2

307

Máy X quang các loại

Máy

3

308

Máy xạ hình

Máy

1

309

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

7

310

Máy xử lý mô tự động

Máy

1

311

Nồi bộc lộ kháng nguyên, kháng thể

Cái

1

312

Ống nội soi đại tràng

Cái

6

313

ng nội soi khí phế quản

Cái

2

314

ng nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng qua đường mũi

Cái

6

315

ng nội soi tiêu hóa

Cái

4

316

Ống soi quang học sử dụng cho các hệ thống phẫu thuật nội soi

Cái

10

317

Pipette tự động các loại

Cái

20

318

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

2

319

Tấm chống rung cho kính hiển vi đảo ngược

Cái

1

320

Thiết bị theo dõi chức năng não

Cái

1

321

Tủ ấm các loại

Cái

10

322

Tủ an toàn sinh học các loại

Cái

12

323

Tủ lạnh âm chuyên dụng

Cái

11

324

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

1

325

Tủ lạnh dương chuyên dụng

Cái

8

326

Tủ lạnh lưu giữ tử thi

Cái

2

327

Tủ lạnh lưu trữ máu các loại

Cái

10

328

Tủ lưu trữ tiêu bản

Cái

2

329

Tủ lưu trữ tiểu cầu

Cái

2

330

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

2

331

Tủ pha chế hóa chất điu trị bệnh nhân ung thư

Cái

2

332

Tủ sấy các loại

Cái

18

333

Tủ thao tác vô trùng

Cái

5

334

Tủ ủ CO2

Cái

2

335

Tỷ trọng kế

Cái

5

336

Warmer có trang bị đèn soi mạch/ven

Cái

2

 

Tng cộng: 336 khoản

 

 

II

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

b)

Máy X quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT Scanner

 

 

a)

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

 

 

a)

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

4

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thng

1

6

Máy thở

Máy

10

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

8

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

2

9

Bơm tiêm điện

Cái

20

10

Máy truyền dịch

Máy

20

11

Máy phá rung tim

Máy

1

12

Máy điện tim

Máy

3

13

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

14

Bể ổn nhiệt

Cái

1

15

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

3

16

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

3

17

Bộ làm ẩm oxy

Bộ

20

18

Cân kthuật các loại

Cái

1

19

Cân trọng lượng các loại

Cái

4

20

Giường bệnh các loại

Cái

180

21

Giường cấp cứu các loại

Cái

11

22

Hệ thống báo gọi y tế

Hệ thống

2

23

Hệ thống nuôi cấy xác định nhanh vi khuẩn Lao tự động

Hệ thống

1

24

Hệ thng oxy trung tâm

Hệ thống

3

25

Hệ thống thiết bị định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

Hệ thống

1

26

Hệ thng xử lý cht thải

Hệ thống

1

27

Kính hiển vi các loại

Cái

6

28

Máy X quang các loại

Cái

1

29

Máy đo chức năng hô hp

Cái

3

30

Máy đo điện giải

Cái

1

31

Máy đo độ bão hòa oxy các loại

Cái

5

32

Máy đo phế dung kế

Cái

1

33

Máy đo tốc độ máu lng

Cái

1

34

Máy hút điện các loại

Cái

10

35

Máy hút dịch các loại

Cái

5

36

Máy lắc các loại

Cái

3

37

Máy ly tâm các loại

Cái

6

38

Máy phân tích huyết học

Cái

2

39

Máy phân tích khí máu

Cái

1

40

Máy phun dung dịch khử khuẩn

Cái

4

41

Máy khí dung siêu âm

Cái

10

42

Máy rửa phim X quang

Cái

1

43

Máy tạo ôxy di động

Cái

2

44

Máy tạo Ozon

Cái

1

45

Máy xét nghiệm Gene-Xpert

Cái

1

46

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

4

47

Pipette tự động các loại

Cái

10

48

Tủ ấm các loại

Cái

3

49

Tủ an toàn sinh học

Cái

3

50

Tủ nuôi cấy vi sinh các loại

Cái

1

51

Tủ đông môi trường

Cái

1

52

Tủ lạnh âm

Cái

1

53

Tủ mát

Cái

3

54

Tủ sy

Cái

3

55

Xe tiêm thuốc

Cái

9

 

Tổng cộng: 55 khon

 

 

III

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thng X-quang

 

 

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Siêu âm

 

 

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

2

4

Máy thở

Máy

2

5

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

2

6

Bơm tiêm điện

Cái

2

7

Máy truyền dịch

Máy

2

8

Máy điện tim

Máy

2

9

Máy điện não

Máy

2

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

10

Bình oxy

Cái

4

11

Đệm luyện tập

Cái

10

12

Ghế tập đa năng

Cái

2

13

Giường bệnh nhân các loại

Cái

130

14

Giường cấp cứu các loại

Cái

6

15

nh hin vi các loại

Cái

1

16

Máy choáng điện tâm thần có theo dõi ECG

Cái

1

17

Máy X quang các loại

Cái

1

18

Máy EEG vi tính

Cái

2

19

Máy kéo cột sống

Cái

1

20

Máy kích thích điện

Cái

1

21

Máy kích thích từ xuyên sọ

Cái

1

22

Máy ly tâm các loại

Cái

2

23

Máy phân tích huyết học

Cái

1

24

Máy phun dung dịch khử khuẩn

Cái

1

25

Máy rửa film X Quang

Cái

1

26

Máy siêu âm doppler xuyên sọ

Cái

1

27

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

1

28

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

2

29

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

1

30

Tủ sấy các loại

Cái

2

 

Tổng cộng: 30 khoản

 

 

IV

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

A

Trang thiết bị y tá chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X - quang

 

 

a)

Máy X quang kỹ thuật schụp tổng quát

Máy

2

2

Siêu âm

 

 

a)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thng

1

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

5

Máy thở

Máy

1

6

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

5

7

Bơm tiêm điện

Cái

5

8

Máy truyền dịch

Máy

5

9

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

10

Máy phá rung tim

Máy

2

11

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

12

Đèn mổ di động

Bộ

1

13

Bàn mổ

Cái

2

14

Máy điện tim

Máy

4

15

Máy điện não

Máy

1

16

Hệ thống khám nội soi

 

 

a)

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

b)

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

c)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

17

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

18

Bàn kéo nắn chỉnh hình

Cái

2

19

Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

2

20

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

2

21

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

2

22

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

2

23

Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa

Bộ

2

24

Bộ thử thị lực

Bộ

2

25

Bình oxy

Cái

10

26

Bồn massage toàn thân

Cái

8

27

Buồng xông thuốc toàn thân

Cái

10

28

Cân phân tích

Cái

4

29

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

4

30

Ghế tập mạnh tay chân

Cái

4

31

Giường bệnh các loại

Cái

400

32

Giường cấp cứu các loại

Cái

6

33

Giường xông hơi cục bộ

Cái

20

34

Hệ thống bóp nén tự động

Hệ thống

2

35

Hệ thống điều trị oxy cao áp

Hệ thống

2

36

Kính hin vi các loại

Cái

5

37

Lavabo rửa tay phẫu thuật

Cái

2

38

Máy khí dung siêu âm

Máy

10

39

Máy bao viên

Máy

2

40

Máy cắt trĩ

Máy

2

41

Máy cô cao chân không

Máy

3

42

Máy cưa bột

Máy

4

43

Máy đánh bóng

Máy

2

44

Máy điện di tự động

Máy

2

45

Máy điện phân thuốc

Máy

2

46

Máy điện xung

Máy

16

47

Máy điều trị tần số thấp vi xử lý

Máy

16

48

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Máy

5

49

Máy điều trị bng dòng Tens

Máy

6

50

Máy điều trị bằng điện trường cao áp

Máy

2

51

Máy điều trị bằng Ion

Máy

10

52

Máy điều trị bng sóng ngn

Máy

6

53

Máy điu trị bng từ trường

Máy

15

54

Máy điều trị kích thích điện

Máy

10

55

Máy điều trị siêu cao tần

Máy

4

56

Máy điều trị sóng xung kích

Máy

6

57

Máy điều trị trung tần

Máy

10

58

Máy đo điện cơ

Máy

2

59

Máy đo điện giải

Máy

2

60

Máy đo độ loãng xương

Máy

2

61

Máy đo lực bóp tay

Máy

5

62

Máy đo lưu huyết não

Máy

4

63

Máy đo nồng độ oxy trong máu

Máy

4

64

Máy đo tốc độ máu lng

Máy

2

65

Máy đo thời gian đông máu

Máy

2

66

Máy đt cổ tử cung

Máy

2

67

Máy đốt điện cao tầng

Máy

5

68

Máy giác hơi chân không

Máy

5

69

Máy theo dõi huyết áp 24 h

Máy

2

70

Máy theo dõi tim mạch 24 h

Máy

2

71

Máy hút dịch các loại

Máy

20

72

Máy kéo cột sống

Máy

15

73

Máy kích thích sinh xương

Máy

6

74

Máy kích thích thần kinh cơ

Máy

2

75

Máy Galvanic kích thích điện

Máy

6

76

Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu

Máy

4

77

Máy kích thích điện & điện phân thuốc

Máy

10

78

Máy Laser điều trị các loại

Máy

50

79

Máy ly tâm các loại

Máy

6

80

Máy phân tích huyết học

Máy

3

81

Máy phun hóa chất

Máy

2

82

Máy phun thuc điu trị

Máy

2

83

Máy rửa dược liệu

Máy

2

84

Máy rửa phim X quang

Máy

2

85

Máy sao dược liệu

Máy

7

86

Máy sc thuốc

Máy

50

87

Máy tạo oxy

Máy

4

88

Máy thăm dò chức năng hô hp

Máy

2

89

Máy thủy trị liệu điu trị

Máy

4

90

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

3

91

Máy xoa bóp

Máy

20

92

Máy xông thuốc đông y

Máy

10

93

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

4

94

Tủ an toàn sinh học các loại

Cái

2

95

Tủ bảo quản hóa chất

Cái

4

96

Tủ nuôi cấy vi sinh các loại

Cái

1

97

Tủ sấy các loại

Cái

15

98

Thiết bị điều trị 2 kênh tần strung bình đa chức năng

Cái

4

99

Thiết bị điều trị tần số trung bình điều khiển bằng vi tính

Cái

8

100

Thiết bị tập khớp chi dưới

Cái

4

101

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới

Cái

4

102

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi

Cái

4

103

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối

Cái

4

104

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa

Cái

4

105

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên

Cái

4

106

Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai

Cái

4

107

Xe đạp tập cho bệnh nhân

Cái

15

 

Tổng cộng: 107 khon

 

 

V

BỆNH VIỆN MẮT

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

2

2

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

3

Máy thở

Máy

2

4

Máy gây mê

Máy

3

5

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

6

Bơm tiêm điện

Cái

2

7

Máy truyền dịch

Máy

2

8

Dao mổ

 

 

a)

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

9

Máy phá rung tim

Máy

2

10

Đèn mổ treo trần

Bộ

10

11

Đèn mổ di động

Bộ

8

12

Bàn mổ

Cái

10

13

Máy điện tim

Cái

3

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

14

Bếp cách thủy các loại

Cái

2

15

Bộ bàn ghế khám khúc xạ

Bộ

4

16

Bộ đặt nội khí quản các loại

Bộ

6

17

Bộ dây Silicon cho máy thở dùng nhiều lần

Bộ

5

18

Bộ dụng cụ cắt mộng

Bộ

20

19

Bộ dụng cụ mổ nội soi tiếp khẩu túi lệ mũi

Bộ

2

20

Bộ dụng cụ phẫu thuật bán phần sau

Bộ

5

21

Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc

Bộ

5

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật mt ngoài bao

Bộ

10

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé

Bộ

6

24

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm

Bộ

10

25

Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco

Bộ

20

26

Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi

Bộ

5

27

Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ mắt

Bộ

10

28

Bộ dụng cụ tiếp khẩu túi lệ mũi

Bộ

5

29

Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt

Bộ

20

30

Bộ tròng thử kính

Bộ

7

31

Camera gn vào kính hiển vi phẫu thuật

Cái

2

32

Cân kỹ thuật các loại

Cái

2

33

Cây bẻ nhân

Cái

20

34

Đèn cực tím các loại

Bộ

10

35

Đèn mổ đội đầu

Cái

4

36

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

4

37

Đèn soi đáy mt

Cái

15

38

Đèn soi đáy mắt gián tiếp đội đầu

Cái

5

39

Đĩa lưu động đo khúc xạ bàn quay kết hợp

Cái

2

40

Forcep đặt kính

Cái

20

41

Hệ thống Laser phẫu thuật giác mạc

Hệ thống

2

42

Hệ thống lọc nước RO cho xét nghiệm

Hệ thống

2

43

Hệ thống máy phẫu thuật nhãn khoa kết hợp cho cả Bán phn trước và Bán phần sau

Hệ thống

2

44

Hệ thống phẫu thuật Bán phần sau

Hệ thống

2

45

Hệ thống phẫu thuật khúc xạ LaSik

Hệ thống

2

46

Hệ thống ra tay phẫu thuật

Hệ thống

6

47

Hệ thống thử thị lực

Hệ thng

2

48

Hộp vô trùng

Cái

1

49

Km kẹp kim

Cái

20

50

Kéo cắt bao

Cái

20

51

Kéo kết mạc

Cái

20

52

Kéo mở giác mạc

Cái

20

53

Kẹp giác mạc

Cái

20

54

Kẹp xé bao

Cái

20

55

Kim đầu hút phaco các loại

Cái

6

56

Kim hút rửa chất nhân

Cái

20

57

Kính Abraham Capsulotomy yag

Cái

10

58

Kính Abraham Iridectomy yag

Cái

10

59

Kính hiển vi phẫu thuật Bán phần sau

Bộ

2

60

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

15

61

Kính hiển vi xét nghiệm 2 thị kính

Cái

2

62

Kính laser quang đông

Cái

2

63

Kính soi đáy mắt thị trường rộng

Cái

2

64

Kính soi góc Golman 3 mặt gương

Cái

2

65

Kính soi góc tiền phòng

Cái

5

66

Kính Volk các loại

Cái

10

67

Máy cắt dịch kính

Máy

2

68

Máy cắt đốt điện

Máy

3

69

Máy cắt vạt giác mạc trong mổ Lasik

Máy

2

70

Máy chiếu bảng thử thị lực

Máy

5

71

Máy chiếu biểu đồ

Máy

3

72

Máy chụp hình màu đáy mắt

Máy

2

73

Máy chụp mạch huỳnh quang đáy mắt

Máy

2

74

Máy đếm tế bào nội mô

Máy

2

75

Máy điện di các loại

Máy

15

76

Máy đo bản đồ giác mạc

Máy

2

77

Máy đo chỉ số BIS trong gây mê

Máy

2

78

Máy đo chiều dày giác mạc

Máy

2

79

Máy đo công suất giác mạc kế

Máy

3

80

Máy đo công suất khúc xạ

Máy

3

81

Máy đo công suất thể thủy tinh không tiếp xúc

Máy

4

82

Máy đo khúc xạ điện tử

Máy

4

83

Máy đo khúc xạ độ cong giác mạc tự động

Máy

2

84

Máy đo khúc xạ độ cong tròng kính và phụ kiện

Máy

2

85

Máy đo khúc xạ giác mạc kế tự động

Máy

2

86

Máy đo khúc xạ tự động và phụ kiện

Máy

2

87

Máy đo nhãn áp các loại

Máy

5

88

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc và bề dày giác mạc

Máy

2

89

Máy đo thời gian đông máu

Máy

2

90

Máy đo tròng kính

Máy

2

91

Máy Javal cầm tay

Máy

4

92

Máy khử khuẩn buồng bệnh

Máy

2

93

Máy laser CO2

Máy

3

94

Máy laser điều trị

Máy

3

95

Máy Laser Quang đông võng mạc

Máy

2

96

Máy ly tâm các loại

Máy

4

97

Máy mài kính

Máy

2

98

Máy nén khí y tế

Máy

2

99

Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT)

Máy

2

100

Máy phân tích huyết học

Máy

3

101

Máy phân tích khí mê

Máy

5

102

Máy phẫu thuật PHACO

Máy

6

103

Máy phẫu thuật Yag Laser

Máy

2

104

Máy rửa dụng cụ ly tâm

Máy

5

105

Máy siêu âm mắt các loại

Máy

6

106

Máy tập lác

Máy

2

107

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

2

108

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

109

Nhãn áp kế các loại

Cái

10

110

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

15

111

Nồi luộc tiệt trùng

Cái

4

112

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

15

113

Thấu kính Mainster

Cái

4

114

Thị trường kế

Cái

2

115

Tủ ấm các loại

Cái

2

116

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

117

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

1

118

Tủ sấy các loại

Cái

1

 

Tổng cộng: 118 khoản

 

 

VI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

1

Hệ thống X-quang

 

 

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

3

b)

Máy X quang di động

Máy

2

c)

Máy X quang C Arm

Máy

2

2

Hệ thống CT Scanner

 

 

a)

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

b)

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

3

Siêu âm

 

 

a)

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

2

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

6

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

4

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

2

6

Máy thận nhân tạo

Máy

10

7

Máy thở

Máy

35

8

Máy gây mê

Máy

7

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

44

10

Bơm tiêm điện

Cái

47

11

Máy truyền dịch

Máy

47

12

Dao mổ điện cao tần

Cái

7

13

Máy phá rung tim

Máy

8

14

Hệ thng phẫu thuật nội soi

Hệ thng

6

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

7

16

Đèn mổ di động

Bộ

5

17

Bàn m

Cái

7

18

Máy điện tim

Máy

10

19

Máy điện não

Máy

3

20

Hệ thng khám nội soi

 

 

a)

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

b)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

c)

Hệ thng nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

21

Máy soi ctử cung

Máy

2

22

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

10

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

23

Bàn căng tay

Cái

1

24

Bàn đẻ

Cái

13

25

Bàn hồi sức sơ sinh

Cái

6

26

Bàn khám bệnh các loại

Cái

30

27

Bàn khám nghiệm tử thi

Cái

1

28

Bàn nắn kéo xương bó bột

Cái

2

29

Bàn phân tích bệnh phẩm

Cái

1

30

Bàn phẫu thuật phụ khoa

Cái

2

31

Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hp

Cái

2

32

Bàn tiểu phẫu

Cái

11

33

Bình CO2

Cái

10

34

Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở

Cái

30

35

Bình oxy

Cái

30

36

Bình phong chì dùng trong phòng chụp X quang

Cái

2

37

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

2

38

Bộ dụng cụ cắt amidan

Bộ

5

39

Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật

Bộ

4

40

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

2

41

Bộ dụng cụ cắt tử cung

Bộ

3

42

Bộ dụng cụ cố định chi các loại

Bộ

5

43

Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

2

44

Bộ dụng cụ điều trị răng các loại

Bộ

2

45

Bộ dụng cụ đỡ đẻ

Bộ

25

46

Bộ dụng cụ hút thai

Bộ

3

47

Bộ dụng cụ khám khúc xạ

Bộ

2

48

Bộ dụng cụ khám mắt

Bộ

2

49

Bộ dụng cụ khám nghiệm tử thi

Bộ

1

50

Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa

Bộ

20

51

Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt

Bộ

3

52

Bộ dụng cụ khám tai mũi họng

Bộ

1

53

Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm soi tươi và làm tế bào âm đạo

Bộ

5

54

Bộ dụng cụ ly dị vật mắt

Bộ

5

55

Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung

Bộ

5

56

Bộ dụng cụ mổ cấp cứu

Bộ

5

57

Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể

Bộ

2

58

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

9

59

Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Bộ

20

60

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

2

61

Bộ dụng cụ nạo thai

Bộ

5

62

Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật khí quản

Bộ

1

63

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp

Bộ

1

64

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

5

65

Bộ dụng cụ phẫu thuật chnh hình nha khoa

Bộ

2

66

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

2

67

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

1

68

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

2

69

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

2

70

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

6

71

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

2

72

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não

Bộ

2

73

Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản

Bộ

2

74

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

2

75

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

2

76

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

4

77

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

6

78

Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày

Bộ

2

79

Bộ dụng cụ soi bàng quang

Bộ

2

80

Bộ dụng cụ soi cổ tử cung

Bộ

1

81

Bộ dụng cụ soi ly dị vật thực quản

Bộ

1

82

Bộ dụng cụ soi mũi

Bộ

2

83

Bộ dụng cụ soi ối

Bộ

2

84

Bộ dụng cụ soi thanh quản

Bộ

4

85

Bộ dụng cụ thử Glocom

Bộ

2

86

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

30

87

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

10

88

Bộ dụng cụ vá nhĩ

Bộ

1

89

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

5

90

Bộ dụng cụ vi phẫu tai

Bộ

5

91

Bộ khám ngũ quan

Bộ

3

92

Bộ kính thử mắt

Bộ

2

93

Bộ lọc vi sinh

Bộ

1

94

Bộ máy hút dịch thai

Bộ

1

95

Bộ nạo VA và Amidal

Bộ

2

96

Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm

Bộ

2

97

Bộ thông niệu đạo nữ

Bộ

5

98

Bộ thông tuyến lệ

Bộ

2

99

Bộ triệt sản

Bộ

4

100

Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao

Bộ

4

101

Cưa cắt Bột các loại

Cái

2

102

Cưa xương các loại

Cái

2

103

Đèn clar

Cái

13

104

Đèn cực tím các loại

Cái

7

105

Đèn điều trị vàng da

Bộ

6

106

Đèn khe

Cái

2

107

Đèn quang trùng hợp

Cái

1

108

Đèn soi đáy mắt

Cái

3

109

Đèn soi thanh quản

Cái

6

110

Đèn sưởi m

Cái

10

111

Đèn trám trắng răng

Cái

2

112

Dụng cụ đo cong vẹo cột sống

Cái

2

113

Dụng cụ khoét chóp cổ tử cung

Cái

1

114

Ghế khám điều trị tai mũi họng

Cái

3

115

Ghế lấy máu cố định

Cái

4

116

Ghế nha khoa

Cái

2

117

Ghế tập cơ tứ đầu

Cái

4

118

Ghế tập đa năng

Cái

3

119

Giường bệnh các loại

Cái

650

120

Hệ thống điều trị làm lành vết thương

Hệ thng

2

121

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-quang kỹ thuật số (CR)

Hệ thống

1

122

Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin

Hệ thống

1

123

Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh

Hệ thống

1

124

Hệ thống hút (dịch) trung tâm

Hệ thống

2

125

Hệ thống kéo dãn cột sống

Hệ thống

1

126

Hệ thống kiểm soát thân nhiệt

Hệ thống

5

127

Hệ thống làm tinh khiết nước

Hệ thống

2

128

Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ

Hệ thống

1

129

Hệ thống lọc nước RO cho chạy thận

Hệ thống

4

130

Hệ thống lọc thô súc rửa ngược cấp nước cho hệ thống lọc nước RO chạy thận

Hệ thống

1

131

Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thng

2

132

Hệ thng phẫu thuật mắt

Hệ thống

1

133

Hệ thống rửa dây, quả lọc thận

Hệ thống

1

134

Hệ thống thiết bị định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

Hệ thống

1

135

Hệ thống thở áp lực dương liên tục

Máy

8

136

Hòm lnh

Cái

4

137

Khoan phẫu thuật hàm mặt

i

2

138

Khoan xương các loại

Cái

4

139

Khung cđịnh đầu

Cái

4

140

Kìm gặm xương

Cái

5

141

Kìm sinh thiết cổ tử cung

Bộ

5

142

Kính hiển vi các loại

Cái

5

143

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

2

144

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Bộ

2

145

Kính hiển vi phẫu thuật Tai mũi họng

Bộ

2

146

Kính vi phẫu

Cái

3

147

Lavabo răng giả

Cái

2

148

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

10

149

Máy cạo vôi siêu âm

Máy

2

150

Máy cắt đốt điện

Máy

3

151

Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng

Máy

1

152

Máy cắt trĩ

Máy

2