Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2012/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011

Số hiệu: 53/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2012/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2011 - 2015; BỔ SUNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước (NSNN);

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 15/12/2012 của HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XII, kỳ họp thứ 5 về việc điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2683/TTr-STC ngày 26/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2015 quy định tại Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tại Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ghi khoản thu Thuế nhà đất nay đổi là Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp giữ nguyên như Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối với khoản thu lệ phí trước bạ của huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện Phú Lương điều chỉnh, bổ sung như sau:

a) Thu lệ phí trước bạ của huyện Đồng Hỷ, điều chỉnh như sau:

- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: Ngân sách huyện hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

+ Đối với thị trấn Chùa Hang: Ngân sách huyện hưởng 90%, ngân sách thị trấn Chùa Hang hưởng 10%.

+ Đối với các xã, thị trấn còn lại: Ngân sách huyện hưởng 50%, ngân sách các xã, thị trấn còn lại hưởng 50%

b) Thu lệ phí trước bạ của huyện Võ Nhai, điều chỉnh như sau:

- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: Ngân sách huyện hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

+ Đối với thị trấn Đình Cả: Ngân sách huyện hưởng 90%, ngân sách thị trấn Đình Cả hưởng 10%.

+ Đối với các xã còn lại: Ngân sách huyện hưởng 50%, ngân sách các xã còn lại hưởng 50%.

c) Thu lệ phí trước bạ của huyện Phú Lương, điều chỉnh như sau:

- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: Ngân sách huyện hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

+ Đối với thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu và xã Sơn Cẩm: Ngân sách huyện hưởng 70%, ngân sách các thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, xã Sơn Cẩm hưởng 30%.

+ Đối với các xã còn lại: Ngân sách huyện hưởng 50%, ngân sách các xã còn lại hưởng 50%.

3. Tại điểm b, khoản 1, mục A, phần II quy định về các khoản thu được phân chia tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là cấp huyện). Đối với khoản "Thu tiền cấp quyền sử dụng đất" được điều chỉnh lại là "Thu tiền sử dụng đất", đồng thời quy định phân chia tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã như sau:

- Thu tiền sử dụng đất (không bao gồm số ghi thu ghi chi tiền đất):

+ Ngân sách tỉnh hưởng 10% (bổ sung cho Quỹ Phát triển đất tỉnh).

+ Ngân sách huyện hưởng 90%.

II. Bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 như sau:

- Tăng quyết toán thu quản lý qua ngân sách: 1.512.477.480 đồng.

- Tăng quyết toán chi quản lý qua ngân sách: 1.512.477.480 đồng.

Số ghi thu ghi chi ngân sách Trung ương bổ sung cho địa phương bằng vốn viện trợ không hoàn lại.

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PVP UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.nghia.hai.
(haiph/T12/QĐ26/30b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2012/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253