Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 53/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Phạm Xuân Đương
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DO ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐỒNG HỶ ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 2886/2007/ QĐ-UBND ngày 15/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 tỉnh Thái Nguyên;

Sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 127/HĐND-TH ngày 29/9/2008 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1499/TTr-QLNS ngày 03/9/2008 về việc xử lý ngân sách sau khi bàn giao địa giới hành chính xã Cao Ngạn, xã Đồng Bẩm về thành phố Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Đối với huyện Đồng Hỷ:

a) Dự toán ngân sách giao năm 2008.

- Thu NSNN trên địa bàn là 19.880 triệu đồng (HĐND huyện giao cho 2 xã Đồng Bẩm, Cao Ngạn là 404,5 triệu đồng; số thu các doanh nghiệp thuộc 2 xã Đồng Bẩm, Cao Ngạn điều về ngân sách huyện là: 235 triệu đồng);

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 98.910 triệu đồng (HĐND huyện giao cho 2 xã Đồng Bẩm, Cao Ngạn là 1.604 triệu đồng).

- Số bổ sung từ ngân sách tỉnh là 77.886 triệu đồng (bổ sung cân đối 62.798 triệu đồng và bổ sung mục tiêu 15.088 triệu đồng);

- HĐND huyện giao chi ngân sách huyện trên địa bàn 2 xã: 3.763,46 triệu đồng.

+ Sự nghiệp giáo dục là 3.413,3 triệu đồng.

+ Sự nghiệp y tế trên địa bàn 350,16 triệu đồng.

b) Dự toán năm 2008 sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Tổng số giảm thu theo dự toán là 639,5 triệu đồng (gồm 404,5 triệu đồng + 235,0 triệu đồng); giảm chi theo dự toán là: 5.367,46 triệu đồng (gồm 1.604,0 triệu đồng + 3.763,46 triệu đồng).

Dự toán sau điều chỉnh:

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 19.240,5 triệu đồng. NSĐP hưởng 19.000,5 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 93.542,54 triệu đồng.

- Số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh là:73.158,04 triệu đồng.

2. Đối với thành phố Thái Nguyên:

a) Dự toán ngân sách giao năm 2008.

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 223.220,0 triệu đồng. Ngân sách địa phương được hưởng 188.845 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 257.663,0 triệu đồng.

- Số bổ sung từ ngân sách tỉnh là 65.801,0 triệu đồng, (trong đó bổ sung cân đối: 51.825 triệu đồng và bổ sung có mục tiêu là 13.976 triệu đồng).

b) Dự toán ngân sách năm 2008 sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 223.859,5 triệu đồng. Ngân sách thành phố được hưởng theo tỷ lệ điều tiết là 189.484,5 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 263.030,46 triệu đồng.

- Số bổ sung từ ngân sách tỉnh là 70.528,96 triệu đồng.

3. Thanh toán số chi 8 tháng: Ngân sách huyện Đồng Hỷ đã chi 8 tháng đầu năm trên địa bàn 2 xã 5.401 triệu đồng (bao gồm số bổ sung ngân sách xã và số chi ngân sách huyện trên địa bàn); 8 tháng đầu năm ngân sách huyện được hưởng số thu các doanh nghiệp trên địa bàn 2 xã điều tiết về 200 triệu đồng, nên số thanh toán còn 5.201 triệu đồng. Phương thức thực hiện: giảm số bổ sung cho ngân sách thành phố Thái Nguyên đồng thời tăng số bổ sung cho ngân sách huyện Đồng Hỷ tương ứng số đã chi nêu trên. (chi tiết dự toán điều chỉnh có phụ biểu kèm theo)

4. Phương án phân cấp nguồn thu, chi ngân sách 4 tháng cuối năm 2008 của thành phố Thái Nguyên như sau:

Để đảm bảo ổn định ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách và đảm bảo hoạt động được thường xuyên, không bị xáo trộn, do vậy tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp của thành phố Thái Nguyên và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các khoản thu ngân sách của 2 xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2007 - 2010. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp nhận toàn bộ các nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữ các cấp ngân sách trên địa bàn 2 xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn để tiếp tục thực hiện quản lý và điều hành từ ngày 01/9/2008.

Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh về thực hiện cải cách tiền lương năm 2008 đối với xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn, (bao gồm cả sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp y tế xã) được tính cho ngân sách thành phố Thái Nguyên khi xác định nguồn cải cách tiền lương năm 2008.

5. Về quyết toán ngân sách năm 2008:

Số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2008 của 2 xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn sáp nhập về thành phố Thái Nguyên sẽ được tập hợp vào quyết toán thu, chi ngân sách của thành phố Thái Nguyên năm 2008 theo quy định của Luật NSNN.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách do điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

BIỂU TỔNG HỢP

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DO ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐỒNG HỶ ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị: Triệu đồng.

Diễn giải

Đồng Hỷ

TP Thái Nguyên

I. Dự toán đầu năm

 

 

1. Thu NSNN

19.880,00

223.220,00

Trong đó 2 xã

404,50

-

Số thu doanh nghiệp ngân sách huyện hưởng

235

-

2. NSĐP được hưởng

19.640,00

188.845,00

3. Chi NSĐP huyện

98.910,00

257.663,00

- Chi ngân sách huyện cho 2 xã

3.763,46

-

- Chi bổ sung ngân sách 2 xã

1.604,00

-

4. Bổ sung từ ngân sách cấp trên

77.886,00

65.801,00

- Bổ sung cân đối

62.798,00

51.825,00

- Bổ sung có mục tiêu

15.088,00

13.976

(Ngân sách huyện bổ sung cho 2 xã)

1.059,50

-

II. Dự toán điều chỉnh

 

 

1. Thu NSNN

19.240,50

223.859,50

2. NSĐP được hưởng

19.000,5

189.484,5

3. Chi NSĐP huyện

93.542,54

263.030,46

4. Bổ sung từ ngân sách tỉnh

73.158,04

70.528,96

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171