Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5299/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 20/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5299/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2006

 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHO CÔNG TÁC THUÊ BAO QUÉT THU GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Quyết định số 17/2001/QĐ-BXD ngày 07 tháng 8 năm 2001 của Bộ Xây dựng về ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị;
Căn cứ Quyết định số 103/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về áp dụng đơn giá quét thu gom rác đường phố năm 2002; Quyết định số 5414/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố của quận, huyện;
Căn cứ Công văn số 6529/UBND-ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công nhân thực hiện sản phẩm công ích ngành vệ sinh môi trường đô thị;
Theo đề nghị của Liên Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 10769/TTLS-TNMT-LĐTBXH-TC ngày 10 tháng 11 năm 2006 về duyệt đơn giá quét dọn thu gom rác đường phố năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt và ban hành đơn giá dự toán cho công tác thuê bao quét thu gom rác đường phố kèm theo đề nghị của Liên Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 10769/TTLS-TNMT-LĐTBXH-TC ngày 10 tháng 11 năm 2006 như sau:

a) Đối với công nghệ làm rác cũ (xe ba gác cải tiến):

- Đơn giá đêm: 14.737 đ/1.000m2 quy ước.

- Đơn giá ngày: 12.117 đ/1.000m2 quy ước.

b) Đối với công nghệ thùng 660 lít bánh lớn:

- Đơn giá đêm: 15.370 đ/1.000m2 quy ước.

- Đơn giá ngày: 12.750 đ/1.000m2 quy ước.

c) Đối với công nghệ xe bagác + thùng 660 lít bánh nhỏ:

- Đơn giá đêm: 15.685 đ/1.000m2 quy ước.

- Đơn giá ngày: 13.065 đ/1.000m2 quy ước.

(kèm Bảng tổng hợp chi tiết đơn giá quét thu gom rác đường phố do Liên Sở trình duyệt).

Thời gian áp dụng đơn giá nêu trên từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Mọi thay đổi cần thiết đều phải được phê duyệt bổ sung theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đơn giá là cơ sở để bố trí dự toán cho Ngân sách các quận, huyện. Việc thực hiện thanh toán tùy thuộc phương thức quản lý cụ thể (đấu thầu, khoán...).

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 103/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về áp dụng đơn giá quét thu gom rác đường phố năm 2002; Quyết định số 5414/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố của quận, huyện.

Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố được duyệt nêu trên.

Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm kiểm tra thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

BẢNG CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ QUÉT THU DỌN, THU GOM RÁCĐƯỜNG PHỐ BẰNG XE BA GÁC, THÙNG 660 LÍT BÁNH NHỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Đồng/1.000 m2

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Định mức

Đơn giá

Đơn giá TT 17

Ca đêm

Ca ngày

1

VẬT TƯ

 

 

 

1.394,37

1.222,63

1.1

Xẻng

Cái

0,0002580

13.636

3,52

3,52

1.2

Ky sắt

Cái

0,0005100

10.909

5,56

5,56

1.3

Chổi tàu cau

Cái

0,0496200

7.273

360,87

360,87

1.4

Cuốc bàn

Cái

0,0000260

13.636

0,35

0,35

1.5

Cúp

Cái

0,0000180

22.727

0,41

0,41

1.6

Thùng rác 660 L

Cái

0,0001680

4.252.727

714,46

714,46

1.7

Xe ba gác

Chiếc

0,0000840

1.636.364

137,45

137,45

1.8

Đèn bão

Cái

0,0005290

36.364

19,24

0,00

1.9

Dầu lửa

Lít

0,0192300

7.182

138,11

0,00

1.10

Đề can phản quang

m

0,0002640

54.545

14,40

0,00

2

TIỀN LƯƠNG

Công

 

 

6.925,26

6.925,26

 

a/ Tiền lương CBậc

 

0,1580

1.135.750

6.901,87

6.901,87

 

Mức lương tối thiểu chung

 

350.000

 

 

 

 

Hệ số ngành và khu vực

 

0,1

 

 

 

 

Lương tối thiểu theo ngành và khu vực

 

 

385.000

 

 

 

Lương cấp bậc 4,5/7

 

2,9500

 

 

 

 

b/ Phụ cấp

 

 

3.850

23,40

23,40

 

 - Phụ cấp tổ trưởng

 

 (1% LTT)

3.850

23,40

23,40

3

Sửa chữ xe ba gác + Thùng 660L

 

 

 

0,00

0,00

 

- Sửa chữa thường xuyên xe (tháng/lần)

 

0,0030390

30.000

 

 

 

- Sửa chữa thường xuyên thùng (tháng/lần)

 

0,0030390

30.000

 

 

 

- Sửa chữa lớn xe ba gác (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

800.000

 

 

 

- Sửa chữa lớn thùng (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

500.000

 

 

4

CHI PHÍ CHUNG ( 58%*2)

 

 

 

4.016,65

4.016,65

5

LÃI ĐỊNH MỨC [4%*(1+2+3)]

 

 

 

493,45

486,58

6

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

291,54

291,54

 

- Sửa chữa thường xuyên (tháng/lần )

 

0,0030390

30.000

91,17

91,17

 

- Sửa chữa thường xuyên thùng (tháng/lần)

 

0,0030390

30.000

91,17

91,17

 

- Sửa chữa lớn xe ba gác (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

800.000

67,20

67,20

 

- Sửa chữa lớn thùng (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

500.000

42,00

42,00

7

TIỀN LÀM ĐÊM

 

35%/TLĐG

 

2.423,84

 

8

THUẾ VAT

 

10%

 

139,44

122,26

 

CỘNG

 

 

 

15.684,56

13.064,93

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ QUÉT THU DỌN, THU GOM RÁCĐƯỜNG PHỐ BẰNG THÙNG 660 LÍT BÁNH LỚN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Đồng/1.000 m2

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Định mức

Đơn giá

Đơn giá TT 17

Ca đêm

Ca ngày

1

VẬT TƯ

 

 

 

1.256,92

1.085,18

1.1

Xẻng

Cái

0,0002580

13.636

3,52

3,52

1.2

Ky sắt

Cái

0,0005100

10.909

5,56

5,56

1.3

Chổi tàu cau

Cái

0,0496200

7.273

360,87

360,87

1.4

Cuốc bàn

Cái

0,0000260

13.636

0,35

0,35

1.5

Cúp

Cái

0,0000180

22.727

0,41

0,41

1.6

Thùng rác 660 L

Cái

0,0001680

4.252.727

714,46

714,46

1.7

Xe ba gác

Chiếc

0,0000840

 

0,00

0,00

1.8

Đèn bão

Cái

0,0005290

36.364

19,24

0,00

1.9

Dầu lửa

Lít

0,0192300

7.182

138,11

0,00

1.10

Đề can phản quang

m

0,0002640

54.545

14,40

0,00

2

TIỀN LƯƠNG

Công

 

 

6.925,26

6.925,26

 

a/ Tiền lương CBậc

 

0,1580

1.135.750

6.901,87

6.901,87

 

Mức lương tối thiểu chung

 

350.000

 

 

 

 

Hệ số ngành và khu vực

 

0,1

 

 

 

 

Lương tối thiểu theo ngành và khu vực

 

 

385.000

 

 

 

Lương cấp bậc 4,5/7

 

2,9500

 

 

 

 

b/ Phụ cấp

 

 

 

23,40

23,40

 

- Phụ cấp tổ trưởng

 

(1% LTT)

3.850

23,40

23,40

3

Sửa chữ xe ba gác + Thùng 660L

 

 

 

0,00

0,00

 

- Sửa chữa thường xuyên xe (tháng/lần)

 

0,0030390

 

 

 

 

- Sửa chữa thường xuyên thùng (tháng/lần)

 

0,0030390

30.000

 

 

 

- Sửa chữa lớn xe ba gác (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

 

 

 

 

- Sửa chữa lớn thùng (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

500.000

 

 

4

CHI PHÍ CHUNG ( 58%*2)

 

 

 

4.016,65

4.016,65

5

LÃI ĐỊNH MỨC [4%*(1+2+3)]

 

 

 

487,95

481,08

6

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

133,17

133,17

 

- Sửa chữa thường xuyên (tháng /lần)

 

0,0030390

 

 

 

 

- Sửa chữa thường xuyên thùng (tháng/lần)

 

0,0030390

30.000

91,17

91,17

 

- Sửa chữa lớn xe ba gác (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

 

 

 

 

- Sửa chữa lớn thùng (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

500.000

42,00

42,00

7

TIỀN LÀM ĐÊM

 

35%/TLĐG

 

2.423,84

 

8

THUẾ VAT

 

10%

 

125,69

108,52

 

CỘNG

 

 

 

15.369,49

12.749,86

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

BẢNG CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ QUÉT THU DỌN, THU GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ BẰNG CÔNG NGHỆ CŨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Đồng/1.000 m2

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Định mức

Đơn giá

Đơn giá TT 17

Ca đêm

Ca ngày

1

VẬT TƯ

 

 

 

679,92

508,17

1.1

Xẻng

Cái

0,0002580

13.636

3,52

3,52

1.2

Ky sắt

Cái

0,0005100

10.909

5,56

5,56

1.3

Chổi tàu cau

Cái

0,0496200

7.273

360,87

360,87

1.4

Cuốc bàn

Cái

0,0000260

13.636

0,35

0,35

1.5

Cúp

Cái

0,0000180

22.727

0,41

0,41

1.6

Thùng rác 660 L

Cái

 

 

0,00

0,00

1.7

Xe ba gác

Chiếc

0,0000840

1.636.364

137,45

137,45

1.8

Đèn bão

Cái

0,0005290

36.364

19,24

0,00

1.9

Dầu lửa

Lít

0,0192300

7.182

138,11

0,00

1.10

Đề can phản quang

m

0,0002640

54.545

14,40

0,00

2

TIỀN LƯƠNG

Công

 

 

6.925,26

6.925,26

 

a/ Tiền lương CBậc

 

0,1580

1.135.750

6.901,87

6.901,87

 

Mức lương tối thiểu chung

 

350.000

 

 

 

 

Hệ số ngành và khu vực

 

0,1

 

 

 

 

Lương tối thiểu theo ngành và khu vực

 

 

385.000

 

 

 

Lương cấp bậc 4,5/7

 

2,9500

 

 

 

 

b/ Phụ cấp

 

 

3.850

23,40

23,40

 

 - Phụ cấp tổ trưởng

 

 (1% LTT )

3.850

23,40

23,40

3

Sửa chữ xe ba gác + Thùng 660L

 

 

 

0,00

0,00

 

- Sửa chữa thường xuyên xe (tháng/lần)

 

0,0030390

30.000

 

 

 

- Sửa chữa thường xuyên thùng (tháng/lần)

 

0,0030390

 

 

 

 

- Sửa chữa lớn xe ba gác (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

800.000

 

 

 

- Sửa chữa lớn thùng (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

 

 

 

4

CHI PHÍ CHUNG (58%*2)

 

 

 

4.016,65

4.016,65

5

LÃI ĐỊNH MỨC [4%*(1+2+3)]

 

 

 

464,87

458,00

6

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

158,37

158,37

 

- Sửa chữa thường xuyên (tháng/lần)

 

0,0030390

30.000

91,17

91,17

 

- Sửa chữa thường xuyên thùng (tháng/lần)

 

0,0030390

 

 

 

 

- Sửa chữa lớn xe ba gác (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

800.000

67,20

67,20

 

- Sửa chữa lớn thùng (1 lần/36 tháng)

 

0,0000840

 

 

 

7

TIỀN LÀM ĐÊM

 

35%/TLĐG

 

2.423,84

 

8

THUẾ VAT

 

10%

 

67,99

50,82

 

CỘNG

 

 

 

14.736,90

12.117,28

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5299/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 ban hành đơn giá dự toán cho công tác thuê bao quét thu gom rác đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.923

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!