Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2014/QĐ-UBND về quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2013

Số hiệu: 52/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 22/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2014/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH HÀ NAM NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ 11 về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2013.

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2013 của tỉnh Hà Nam, như sau:

1.Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013: 6.584.718.544.290 đồng

Trong đó: Ngân sách địa phương được hưởng là: 5.932.438.130.711 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013: 5.887.336.046.691 đồng

Bao gồm:

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.150.839.683.253 đồng

- Chi ngân sách cấp huyện: 1.746.667.438.113 đồng

- Chi ngân sách cấp xã: 989.828.925.325 đồng

3. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương năm 2013 là: 45.102.084.020 đồng,

Cụ thể:

- Ngân sách cấp tỉnh: 14.849.311.756 đồng

- Ngân sách cấp huyện: 14.234.475.519 đồng

- Ngân sách cấp xã: 16.018.296.745 đồng

Điều 2.

- Chuyển vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2014: 7.424.655.878 đồng

- Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính địa phương năm 2014: 7.424.655.878 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện năm 2014: 14.234.475.519 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách cấp xã năm 2014: 16.018.296.745 đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

- Giao Giám đốc Sở Tài chính thông báo cho các huyện, thành phố số liệu quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2013.

- Giao Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố hạch toán số kết dư ngân sách năm 2013 vào thu ngân sách năm 2014 và quỹ dự trữ tài chính địa phương như Điều 2 theo chế độ qui định.

Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho bạc nhà nước Hà Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2014/QĐ-UBND về quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.835
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41