Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 51/2010/QĐ-UBND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 51/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Văn Thu
Ngày ban hành: 22/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2010/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh năm 2009 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2009                     :           6.051.323 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2009                   :           4.170.448 triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách địa phương năm 2009        :

- Tổng thu ngân sách địa phương                                    :           4.232.222 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN để lại cho ngân sách địa phương     :           2.167.380 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang                             :           100.034 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang                   :           526.654 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương             :           1.399.360 triệu đồng;

+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng                                      :           36.400 triệu đồng;

+ Thu viện trợ                                                                :           2.394 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương                                    :           4.170.448 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách địa phương                                      :           61.774 triệu đồng.

a) Cân đối ngân sách tỉnh           :

- Tổng thu ngân sách tỉnh                                                           :           3.351.629 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách tỉnh                               :           1.445.760 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang                             :           35 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương             :           1.399.360 triệu đồng;

+ Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8                     :           36.400 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang  :           467.680 triệu đồng;

+ Thu viện trợ                                                                :           2.394 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách tỉnh                                                            :           3.351.592 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách tỉnh                                                  :           37 triệu đồng.

b) Cân đối ngân sách huyện:

- Tổng số thu ngân sách huyện                                       :           1.644.192 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách huyện                                      :           614.264 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang                             :           65.671 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh                         :           908.652 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước                  :           55.605 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách huyện                                            :           1.603.062 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách huyện                                                          :           41.130 triệu đồng.

c) Cân đối ngân sách xã:

- Tổng thu ngân sách xã                                                 :           279.413 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã                                 :           107.356 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang                             :           34.328 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện                                 :           134.360 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước                  :           3.369 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách xã                                                 :           258.806 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách xã                                                    :           20.607 triệu đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2010/QĐ-UBND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.774

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199