Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 2002 cho Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 50/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 10/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2002 CHO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp lần thứ 7 về thu chi ngân sách Nhà nước ;
Theo Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ;
Xét đề nghị của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại các Công văn số 10/HC-BQL ngày 29 tháng 01 năm 2002, Công văn số 30/HC-BQL ngày 13 tháng 3 năm 2002 về bổ sung ngân sách năm 2002 và ý kiến của Sở Tài chánh - Vật giá tại các Công văn số 747/TCVG-HCSN, Công văn số 1233/TCVG-HCSN ngày 18 tháng 4 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 2002 cho Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng kinh phí là 2.093,16 triệu đồng (hai tỷ không trăm chín mươi ba triệu một trăm sáu chục ngàn đồng), chi tiết như sau :

1.1- Dự toán chi ngân sách : 1.074, 00 triệu đồng ;

1.2- Kinh phí xúc tiến đầu tư : 1.019, 16 triệu đồng.

(nguồn ngân sách tập trung)

Điều 2.-

- Giao Sở Tài chánh-Vật giá trực tiếp cấp phát, kiểm tra quyết toán đúng theo quy định.

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm thực hiện đúng các chỉ tiêu được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND.TP
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ TM, TH, ĐT
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 2002 cho Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171