Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2002/QĐ-UB về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 49/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 09/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2002 CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Công văn số 15/CP-KCN ngày 14 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 100/2000/QĐ-TTG ngày 17 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu công nghiệp cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Theo Quyết định số 138/2001/QĐ-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tạm thời về chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Công văn số 131/TCCP-TCCB ngày 29 tháng 5 năm 1999 và công văn số 80/BTCCBCP-TCCB ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ giao biên chế cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét tờ trình số 1241/TCVG ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Sở Tài chính-Vật giá thành phố về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 như sau :

Tổng số thu : 8.500,00 triệu đồng

Tổng số chi : 4.915,00 triệu đồng

Số chuyển vào Quỹ hỗ trợ hoạt động Khu chế xuất và công nghiệp thành phố : 3.585,00triệu đồng

(Dự toán chi chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà nước phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 nêu trên, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :

- Như điều 3
- TTUB : CT, PCT/TT,TM,CNN
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2002/QĐ-UB về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115