Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 487/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 487/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 28/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 05/TTr-QPCTT ngày 20/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng số tiền là: 105.885.959.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Thu của các doanh nghiệp:

96.400.243.000 đồng.

- Thành phố Bắc Ninh:

584.330.000 đồng.

- Huyện Yên Phong:

 974.424.000 đồng.

- Huyện Quế Võ:

1.203.584.000 đồng.

- Huyện Tiên Du:

 1.706.132.000 đồng.

- Huyện Thuận Thành:

 1.805.540.000 đồng.

- Huyện Gia Bình:  

 988.025.000 đồng.

- Huyện Lương Tài:

1.103.747.000 đồng.

- Thị xã Từ Sơn

1.119.934.000 đồng.

2. Đối tượng và mức đóng góp: Theo Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

3. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp: Theo Điều 6, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ và mục 2 Điều 1, Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ.

4. Thời hạn nộp Quỹ:

- Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài:Nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30/5/2020, số còn lại nộp trước ngày 30/10/2020.

- Đối với cá nhân: Nộp 01 lần cho cả năm, thời hạn nộp trước ngày 30/5/2020.

5. Công khai nguồn thu, chi Quỹ:

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vịphải công khai danh sách thu, nộp Quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản, niêm yết tại đơn vị; công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu nộp.

- Cấp xã phải công khai kết quả thu nộp, danh sách người lao động đã đóng Quỹ trên địa bàn xã; tổng kinh phí được cấp cho công tác phòng, chống thiên tai và nội dung chi. Hình thức công khai: Báo cáo giải trình công khai tại cuộc họp tổng kết hàng năm; niêm yết tại trụ sở UBND, Trung tâm văn hóa các thôn và thông báo trên các phương tiện truyền thanh xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu tiền đóng góp Quỹ năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

- Đối với cơ quan cấp huyện, cấp xã và các cơ quan Trung ương, các tổ chức khác đóng trên địa bàn nộp tiền vào tài khoản của UBND cấp huyện.

- Đối với cơ quan cấp tỉnh, các lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nộp tiền vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh số 3761.0.9079518.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

2. Thủ trưởng các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Quỹ năm 2020 vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh hoặc tài khoản Quỹ của các huyện, thị xã, thành phố do cấp tỉnh ủy quyền.

3. UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thu Quỹ năm 2020 của các đối tượng người lao động khác trên địa bàn (trừ các đối tượng đã thu tại khoản 1 và 2 điều này); tổng hợp số tiền thu Quỹ năm 2020 nộp vào tài khoản của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố. Việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ theo mẫu số 01-TT Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thu Quỹ của đơn vị, cơ quan nằm trên địa bàn quản lý gửi về Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thu, nộp Quỹ trên địa bàn theo quy định hiện hành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hàng tháng để chỉ đạo thực hiện.

6. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Thuế và các đơn vị liên quan đôn đốc các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, nộp tiền Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 vào tài khoản của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Giám đốc Quỹ Phòng chống thiên tai, Cục trưởng cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: HC, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 487/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


91

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222