Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 484/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng đô thị năm 2019 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và năm 2020 trên địa bàn huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 484/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 484/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HÓA VÀ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN: CHIÊM HÓA, SƠN DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 473/TTr-STC ngày  29/12/2019 về việc đề nghị phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị năm 2019 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và năm 2020 trên địa bàn huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng đô thị năm 2019 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và năm 2020 trên địa bàn huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương như sau:

1. Địa điểm thực hiện: Tại địa bàn huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước.

3. Thời gian thực hiện:

a) Huyện Chiêm Hóa: Năm ngân sách 2019 và 2020.

b) Huyện Sơn Dương: Năm ngân sách 2020.

4. Chủ đầu tư (lập đơn giá): Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương.

5. Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng đô thị năm 2019 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và năm 2020 trên địa bàn huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương

a) Căn cứ đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng đô thị được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tính toán giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng đô thị trên địa bàn huyện để thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.

b) Tổ chức kiểm tra, lập dự toán, quản lý chi phí dịch vụ công ích, công cộng cho từng hạng mục công việc theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- CV: TC, XD;
- Lưu: VT (Huy.TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Biểu số 01

BỔ SUNG ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA

(Kèm theo Quyết định số: 384/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Số TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

1

Công tác quét, gom rác đường phố, quét đường bằng thủ công

10.000m2

770.939

 

2

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 15km<L<=20km, xe ≤5 tấn

tấn rác

218.323

 

3

Công tác vận hành bãi chôn lấp xử lý rác thải sinh hoạt, công suất bãi ≤ 500 tấn/ngày

tấn rác

75.550

 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm Thuế GTGT

 

Biểu số 02

ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HÓA

(Kèm theo Quyết định số: 384/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Số TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

I

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

 

 

 

1

Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công

Ha

1.060.396

 

2

Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm

Km

549.689

 

3

Xúc, vận chuyển rác bằng xe ép rác ≤ 5 tấn

Tấn

228.146

 

5

Đơn giá tưới 1km cho loại đường tưới 1 lượt (đường 01 làn tưới)

Đồng/Km

367.656

 

6

Đơn giá tưới 1km cho loại đường tưới 2 lượt (đường 02 làn tưới)

Đồng/Km

735.313

 

II

Chăm sóc cây xanh, bồn hoa nơi công cộng

 

 

 

1

Duy trì cây bóng mát loại 2

Cây/năm

1.254.351

 

2

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công

100 m2/lần

57.926

 

3

Phát thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công

100 m2/lần

197.857

 

4

Bón phân thảm cỏ

100 m2/lần

52.122

 

5

Phun thuốc phòng trừ sâu thảm cỏ

100 m2/lần

36.689

 

6

Quét vôi gốc cây (1 lần/năm).

Cây

27.296

 

III

Quản lý, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị

 

 

 

1

Duy trì trạm đèn bằng thủ công

Công

187.911

 

2

Thay bóng cao áp bằng máy

Bóng

558.363

 

3

Thay chấn lưu bằng máy

Bộ

1.225.390

15

4

Thay bộ mồi bằng máy

Bộ

973.390

 

5

Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy

Bộ

2.865.896

 

6

Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy

Bộ

1.475.659

 

7

Kéo dây cáp trên lưới đèn chiếu sáng (cáp vặn xoắn)

m

76.416

 

V

Duy trì, vận hành hệ thống thoát nước

 

 

 

2

Nạo vét bùn hố ga bằng thủ công

m3 bùn

1.619.303

 

3

Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ 5 tấn

m3 bùn

619.739

 

4

Nạo vét bùn bể Bastaf bằng xe hút bùn

m3 bùn

230.114

 

5

Xét nghiệm kiểm tra nước thải định kỳ 6 tháng 1 lần

Mẫu

2.169.200

 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm Thuế GTGT

 

Biểu số 03

ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH CÔNG CỘNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số: 384/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Số TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

I

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

 

 

 

1

Quyét thu gom rác đường, phố

Ha

1.060.396

 

2

Quét thu gom rác hè đường

Ha

762.099

 

3

Duy trì vệ sinh ngõ xóm

Km

549.689

 

4

Thu gom vận chuyển rác bằng xe ô tô <= 5T

Tấn

199.674

 

5

San ủi, xử lý, chôn lấp rác

Tấn

83.671

 

6

Tưới nước rửa đường 1 lượt

Km

435.187

 

7

Duy trì cây bóng mát loại 2

cây/năm

1.236.895

 

8

Duy trì cây đường viên, đảo hoa

100m2/năm

5.587.998

 

9

Tưới nước thảm cỏ, dải phân cách tiểu đảo bằng xe bồn

100m2/lần

63.826

 

10

Tưới nước thảm cỏ, dải phân cách tiểu đảo bằng thủ công

100m2/lần

71.176

 

II

Duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị

 

 

 

1

Thay thế cần đèn chiều dài 3,2m

cần

 1.218.782

 

2

Thay thế chấn lưu chiều cao cột 14-18m

bộ

 1.575.691

 

3

Thay thế bộ mồi chiều cao cột 14-18m

bộ

 2.810.751

 

4

Thay bóng cao áp bằng máy loại bóng 150W

20 bóng

 10.315.498

 

5

Thay bóng cao áp bằng máy loại bóng 250W

20 bóng

 11.134.498

 

6

Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp

10 lốp

 32.462.914

 

7

Thay thế cáp treo XLPE4x25 bằng máy

40m

 3.903.397

 

8

Thay thế cáp ngầm CU 3x16+1x10

40m

 23.815.359

 

9

Thay dây lên đèn

40m

 3.697.762

 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm Thuế GTGT

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 484/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng đô thị năm 2019 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và năm 2020 trên địa bàn huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238

DMCA.com Protection Status
IP: 75.101.220.230