Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 480/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 26/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/2005/QĐ-UB

Huế, ngày 26 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình liên ngành số     /TTLN-TC-TP ngày tháng 01 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản: “Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật” để áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Huế và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TV Tỉnh ủy
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh
- VP: LĐ và các CV:TC,VX,TH
- Lưu VT

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 480 /2005/QĐ-UB ngày 26 tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế )

Để phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương và nhằm sử dụng có mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho các cơ quan, tổ chức pháp chế làm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật như sau:

I/ QUY ĐỊNH CHUNG:

- Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm của các đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ quan, tổ chức pháp chế được NSNN bảo đảm kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật gồm: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện và Thành phố Huế.

- Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng để chi cho các nhiệm vụ trực tiếp theo các nội dung kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, không sử dụng chi cho công tác quản lý của đơn vị.

II/ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI:

Bao gồm các khoản sau:

1/ Các khoản chi công tác phí cho những người đi công tác trong nước; các khoản chi để tổ chức các cuộc họp, hội nghị… được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

2/ Các khoản chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin; chi lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa phục vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3/ Một số khoản chi đặc thù trong việc kiểm tra:

3.1- Chi thù lao cộng tác viên:

- Ở cấp tỉnh: Mức chi là: 40.000đ/1văn bản; đối với văn bản có nội dung phức tạp, mức chi không quá 80.000đ/1 văn bản.

- Ở cấp huyện: Mức chi là: 20.000đ/1văn bản; đối với văn bản có nội dung phức tạp, mức chi không quá 50.000đ/1 văn bản.

3.2- Chi tổ chức thu thập, phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, văn bản phải có chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ. Riêng việc thu thập, phân loại, xử lý thông tin, tài liệu, văn bản mà không có mức xác định sẵn thì mức chi như sau:

- Ở cấp tỉnh: 20.000đ/1 tài liệu hoặc văn bản

- Ở cấp huyện: 10.000đ/1 tài liệu hoặc văn bản

3.3- Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn thực hiện như sau:

- Ở cấp tỉnh: Mức chi là: 40.000đ/1văn bản.

- Ở cấp huyện: Mức chi là: 15.000đ/1văn bản.

3.4- Chi lấy ý kiến chuyên gia trong trường hợp văn bản được kiểm tra thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp:

- Ở cấp tỉnh: Mức chi là: 150.000đ/1báo cáo.

- Ở cấp huyện: Mức chi là: 100.000đ/1báo cáo.

3.5- Chi thuê soạn thảo, viết báo cáo đánh giá kết luận về đợt kiểm tra văn bản như sau:

- Ở cấp tỉnh: Mức chi là: 150.000đ/1báo cáo.

- Ở cấp huyện: Mức chi là: 100.000đ/1báo cáo.

4/ Một số khoản chi khác: Làm đêm, thêm giờ, chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu và văn phòng phẩm … căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện làm căn cứ quyết toán kinh phí.

III/ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ:

Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp chung trong dự toán kinh phí hoạt động thuờng xuyên. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện đúng theo chế độ tài chính hiện hành.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các quy định trên đây được thực hiện kể từ ngày ký. Những điểm khác không nêu ở quy định này thì thực hiện theo Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 480/2005/QĐ-UB ngày 26/01/2005 về Quy định tạm thời quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232