Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007

Số hiệu: 47/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH AN GIANG NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007”.

Điều 2.

1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định này đã bao gồm toàn bộ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ (350.000 đồng/ mức lương tối thiểu). Định mức này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của từng Sở, ban, ngành cấp tỉnh; dự toán chi ngân sách của cấp huyện, thị xã, thành phố và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn.

2. Đối với ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn và các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh khi áp dụng định mức này mà dự toán chi thường xuyên năm 2007 thấp hơn dự toán chi năm 2006 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao, thì được bổ sung để đảm bảo không thấp hơn mức dự toán năm 2006.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010; bãi bỏ Quyết định số 2632/2003/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2004.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Chánh VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, P. TH, KT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH AN GIANG NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2006/QĐ-UBNDngày 12/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục:

a) Cấp tỉnh và huyện: phân bổ theo lớp học:

Đơn vị tính: triệu đồng/lớp/năm.

 

Định mức phân bổ

- Nhà trẻ (nhóm trẻ)

24,0

- Mẫu giáo

34,5

- Tiểu học

38,9

- Trung học cơ sở

46,0

. Riêng trường dân tộc nội trú

152,0

- Trung học phổ thông

60,0

. Riêng trường dân tộc nội trú

170,0

- Từ định mức trên, nếu tỷ lệ chi hoạt động (không kể các khoản chi lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 20% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục, sẽ được tính bổ sung cho đủ 20%; bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa 80%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương tối thiểu 20% (chưa kể nguồn thu học phí).

- Đối với các trường trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt được tính thêm các khoản phụ cấp cho các đối tượng theo quy định.

- Định mức trên bao gồm tất cả các nội dung chi của các loại hình giáo dục, trừ các khoản chi về thực hiện cải cách sách giáo khoa và mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, bồi dưỡng giáo viên, chi phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chi tăng cường tin học trong nhà trường.

b) Cấp xã: 18 triệu đồng/xã/năm.

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo:

a) Cấp tỉnh: phân bổ theo số sinh viên đào tạo chính quy theo chỉ tiêu được Nhà nước giao.

- Hệ đại học, cao đẳng: 5,5 triệu đồng/sinh viên/năm.

- Hệ trung học chuyên nghiệp:

 + Trung học nông nghiệp, sư phạm, kinh tế kỹ thuật, dạy nghề: 2,8 triệu đồng/sinh viên/năm.

 + Trung học y tế: 3,6 triệu đồng/sinh viên/năm.

- Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: 4,45 triệu đồng/học viên/năm.

b) Cấp huyện: 700 triệu đồng/huyện/năm.

c) Cấp xã: 9 triệu đồng/xã/năm.

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế:

a) Khám, chữa bệnh: phân bổ theo giường bệnh.

Đơn vị tính: triệu đồng/giường/năm.

 

Định mức phân bổ

- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

35

- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Châu Đốc

34

- Bệnh viện huyện

30

- Phòng khám khu vực

30

b) Phòng bệnh (chưa tính chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình): phân bổ 20% chi sự nghiệp y tế (sau khi trừ kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 06 tuổi, bảo vệ sức khỏe cán bộ…).

c) Y tế xã (phân bổ cho phòng Y tế huyện):

- Các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương của cán bộ y tế xã.

- Chi hoạt động: 24 triệu đồng/xã/năm.

4. Định mức phân bổ chi văn hóa thông tin:

a) Cấp tỉnh: phân bổ tăng 12% so dự toán chi ngân sách năm 2006.

b) Cấp huyện:

Đơn vị tính: triệu đồng/huyện/năm.

 

Hệ số

Định mức phân bổ

* Huyện đồng bằng:

 

 

 - Huyện có dưới 16 xã, thị trấn (Châu Thành, Châu Phú)

1

700

 - Huyện có từ 16 xã, thị trấn trở lên (Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn)

1,15

805

* Huyện miền núi, biên giới (Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú)

1,2

840

* Thị xã Châu Đốc

1,2

840

* Thành phố Long Xuyên

1,3

910

c) Cấp xã: 15 triệu đồng/xã/năm.

- Hoạt động văn hóa thông tin: 7,5 triệu đồng/xã/năm.

- Hoạt động của nhà văn hóa xã: 7,5 triệu đồng/xã/năm.

5. Định mức phân bổ chi thể dục thể thao:

a) Cấp tỉnh: phân bổ tăng 12% so dự toán chi ngân sách năm 2006.

b) Cấp huyện:

Đơn vị tính: triệu đồng/huyện/năm.

 

Hệ số

Định mức phân bổ

* Huyện đồng bằng:

 

 

 - Huyện có dưới 16 xã, thị trấn (Châu Thành, Châu Phú)

1

320

 - Huyện có từ 16 xã, thị trấn trở lên (Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn)

1,15

370

* Huyện miền núi, biên giới (Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú)

1,2

385

* Thị xã Châu Đốc

1,2

385

* Thành phố Long Xuyên

1,3

415

c) Cấp xã: 9 triệu đồng/xã/năm.

6. Định mức phân bổ chi phát thanh truyền hình:

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh:             6.600 triệu đồng/đài/năm.

- Đài truyền thanh huyện:                        250 triệu đồng/đài/năm.

- Trạm phát lại truyền hình:                     130 triệu đồng/trạm/năm.

- Đối với các huyện có thực hiện chương trình phát sóng tiếng Khmer, hỗ trợ 70 triệu đồng/huyện/năm.

- Đài truyền thanh xã: 7,5 triệu đồng/đài/năm.

7. Chi đảm bảo xã hội:

a) Cấp tỉnh: phân bổ tăng 10% dự toán chi ngân sách năm 2006.

b) Cấp huyện:

Đơn vị tính: triệu đồng/huyện/năm.

 

Hệ số

Định mức phân bổ

* Huyện đồng bằng

 

 

 - Huyện có dưới 16 xã, thị trấn (Châu Thành, Châu Phú)

1

1.400

 - Huyện có từ 16 xã, thị trấn trở lên (Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn)

1,15

1.610

* Huyện miền núi, biên giới (Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú)

1,2

1.700

* Thị xã Châu Đốc

1,2

1.700

* Thành phố Long Xuyên

1,3

1.820

c) Cấp xã: 18 triệu đồng/xã/năm.

8. Định mức phân bổ chi an ninh quốc phòng:

a) Cấp tỉnh: phân bổ tăng 15% dự toán chi ngân sách năm 2006.

b) Cấp huyện:

Đơn vị tính: triệu đồng/huyện/năm.

 

Hệ số

Định mức phân bổ

* Huyện đồng bằng:

 

 

 - Huyện có dưới 16 xã, thị trấn (Châu Thành, Châu Phú)

1

840

 - Huyện có từ 16 xã, thị trấn trở lên (Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn)

1,15

965

* Huyện miền núi, biên giới (Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú)

1,2

1.000

* Thị xã Châu Đốc

1,2

1.000

* Thành phố Long Xuyên

1,3

1.090

c) Cấp xã: (chưa tính số chi từ nguồn thu phí an ninh - trật tự trên địa bàn).

- Xã từ 10.000 dân trở xuống: 150 triệu đồng/xã/năm.

- Xã trên 10.000 dân: 160 triệu đồng/xã/năm.

- Xã biên giới: 220 triệu đồng/xã/năm.

9. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính: phân bổ theo biên chế.

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm.

 

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

- Quản lý Nhà nước

28

30

14

 . Riêng HĐND, đoàn ĐBQH, UBND

45

 

 

- Đảng

45

35

18

- Đoàn thể:

 

 

 

+ Mặt trận tổ quốc

37

32

14

+ Các Đoàn thể còn lại

28

26

11

- Định mức chi quản lý Nhà nước cấp huyện: bao gồm luôn mức chi của Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân cấp huyện. Căn cứ vào định mức trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể mức chi cho các phòng, ban trực thuộc.

- Định mức chi nêu trên bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và kinh phí hoạt động thường xuyên.

- Đối với cấp tỉnh, huyện: căn cứ định mức nêu trên, nếu mức chi thực hiện nhiệm vụ không kể chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương nhỏ hơn 35% so với tổng chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể sẽ được bổ sung đủ 35% bảo đảm tỷ lệ chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) tối đa bằng 65%, chi thực hiện nhiệm vụ không kể chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương tối thiểu là 35%.

- Các hội quần chúng, hội nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ tương đương dự toán chi năm 2006.

- Các khoản chi nhiệm vụ đặc thù, mua sắm sửa chữa lớn tài sản cố định được bổ sung thêm ngoài định mức.

10. Định mức phân bổ chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: phân bổ theo mức do Trung ương giao.

11. Chi sự nghiệp kinh tế, chi trợ giá: phân bổ tăng 12% dự toán chi ngân sách năm 2006 của các cấp ngân sách.

12. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: phân bổ tương đương 1% tổng chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện (từ khoản 1 đến khoản 11).

13. Chi khác ngân sách:

a) Chi cho hoạt động phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính và chống buôn lậu:

- Chi hoạt động phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông: bố trí tương đương 100% dự toán thu.

- Chi hoạt động phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính còn lại và chống buôn lậu được tính tối đa bằng 50% dự toán các khoản thu tương ứng, 50% còn lại Ủy ban nhân dân các cấp điều hành chung cho cân đối ngân sách.

b) Chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quan hệ với các địa phương nước bạn:

- Cấp tỉnh: 2.100 triệu đồng/năm.

- Cấp huyện: 200 triệu đồng/huyện biên giới/năm.

- Cấp xã: 50 triệu đồng/xã biên giới/năm.

c) Các khoản chi khác tính bằng 0,5% chi thường xuyên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202