Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 46/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành: 27/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2019/-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯC HÀ TĨNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định s 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một s điều Nghị định s 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định s 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một s điều của Luật giá; Nghị định s 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Lut giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưng dẫn nguyên tc, phương pháp xác định và thm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; Thông tư s88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của B Tài chính v việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Thực hiện Văn bản s 294/HĐND ngày 03/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến quy định giá n nước sạch của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1111/TTr-STC ngày 08/4/2019 và T trình s 2813/TTr-STC ngày 26/7/2019; Báo cáo thẩm định ca Sở Tư pháp tại Văn bản số 160/BC-STP ngày 04/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị trấn các huyện: Cm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và vùng phụ cận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công ty Cphần cấp nước Hà Tĩnh.

2. Các cơ quan, tchức, hộ gia đình, cá nhân là khách hàng sử dụng sản phẩm nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh sản xuất, cung ứng.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty c phần cấp nước Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ th như sau:

TT

Đi tượng, mục đích sử dụng

Ký kiệu

Giá bán (đồng/m3)

1

Giá nước sạch cho sinh hoạt gia đình, khu dân cư, sinh viên thuê phòng trọ:

 

 

1.1

Mức từ 1m3 - 10m3 đầu tiên (hộ/tháng)

- Thị trấn các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và vùng phụ cận;

- TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh, thị trấn các huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ và vùng phụ cận

SH1

6.000

6.500

1.2

Mức từ trên 10m3 - 20m3 (hộ/ tháng)

SH2

8.100

1.3

Mức từ trên 20m3 - 30m3 (hộ/tháng)

SH3

9.800

1.4

Mức trên 30m3 (hộ/tháng)

SH4

12.200

2

Giá nước sạch cho: Các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện, trạm y tế công lập; Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, an ninh

HCSN

9.800

3

Giá nước sạch cho các hoạt động sản xuất vật chất và xây dựng; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở y tế ngoài công lập.

SX

12.200

4

Giá nước sạch cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

DV

16.300

Mức giá bán nước sạch tại các địa bàn theo đối tượng sử dụng nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, phí nộp quỹ bảo vệ và phát trin rừng; không bao gm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước (đối với mức giá bán nước sạch tại các địa bàn thị xã Kỳ Anh, thị xã Hng Lĩnh và các thị trn thuộc huyện Nghi Xuân đã bao gồm chi phí mua nước thô, không bao gồm thuế tài nguyên nước).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ phối hp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh thực hiện cung cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành và áp dụng mức giá bán nước sạch cho từng đối tượng theo đúng quy định tại Điều 3 Quyết định này.

2. Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh:

- Chịu trách nhiệm thực hiện đúng giá bán nước sạch tại Quyết định này và quy định của pháp luật liên quan;

- Thực hiện cung cấp nước sạch cho các đối tượng khách hàng đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, duy trì áp lực cấp nước đề cung cấp ổn đnh, đủ lượng nước cho khách hàng theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019;

Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 08/8/2012, Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 và Quyết định s 2049/QĐ-UBND ngấy 20/7/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đc Công ty C phn cấp nước Hà Tĩnh; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, NN
PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT
r: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tnh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp;
- Các đoàn th
cấp tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH t
nh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các PVP;
- Website Chính phủ;
- Cổng TTĐT tỉnh H
à Tĩnh;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, XD
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69