Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4513/QĐ-UBND năm 2019 quy định chi tiết về khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 4513/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4513/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KHOẢN THU ĐÓNG GÓP TỪ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỂ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết s 24/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tại Tờ trình s 964/TTr-STC ngày 30/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chi tiết về khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1. Quản lý và sử dụng nguồn thu:

1.1. Khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản được nộp 100% vào ngân sách tỉnh. Giao Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện thu khoản thu này. Hàng quý, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm tổng hợp số liệu khoản thu, báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Tài chính).

1.2. Toàn bộ nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản được sử dụng để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông, khắc phục môi trường tại địa phương. Giao Sở Tài chính chủ trì phi hợp với các Sở ngành liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nội dung chi từ nguồn thu đóng góp hàng quý.

2. Bãi bỏ một số Quyết định:

+ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh Lào Cai v/v quy định khoản thu từ khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

+ Quyết định s410/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của UBND tỉnh Lào Cai v/v điều chỉnh mức thu từ khai thác quặng sắt để đảm bảo hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

+ Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh giảm mức thu phí BVMT và mức thu từ khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

+ Quyết định s 879/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Lào Cai v/v điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Hiu lực và trách nhim thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải- Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kho bạc Nhà nước; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tnh;
- Như Khoản 2, Điều 2;
- Báo Lào Cai;
- Đ
ài PTTH tnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, TH
1, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4513/QĐ-UBND năm 2019 quy định chi tiết về khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


83
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98