Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4420/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 28/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4420/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TỔNG THỂ VIỆC QUẢN LÝ TIỀN CÔNG ĐỨC, TÀI TRỢ TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Luật Tín ngưỡng tôn giáo ngày 18/11/2016;

Căn cứ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 07/3/2023 và Công văn số 6898/VPCP-KTTH ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11752/BTC-HCSN ngày 30/10/2023 về thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 3864/STC-TCHCSN ngày 24/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hoá và Thể thao, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TỔNG THỂ VIỆC QUẢN LÝ TIỀN CÔNG ĐỨC, TÀI TRỢ TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh)

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 07/3/2023, Công văn số 6898/VPCP-KTTH ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 11752/BTC-HCSN ngày 30/10/2023 về thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch Kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh;

- Thông qua công tác kiểm tra giúp cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức kiểm tra có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo yêu cầu theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

- Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội;

- Xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ;

- Giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

IV. THỜI KỲ KIỂM TRA: Năm 2023.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Thời gian kiểm tra tại các di tích: Từ 1/12/2023 đến ngày 15/01/2024.

- Các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Sở Tài chính: từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 15/02/2024.

- Sở Tài chính tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh, Bộ Tài chính: Từ ngày 15/02/2024 đến 25/02/2024.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho hoạt động kiểm tra được bảo đảm theo chế độ quy định , sử dụng từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên năm 2024 theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

VII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đối với di tích trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

2. Sở Văn hóa và Thể thao :

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại di tích trên địa bàn tỉnh (Có danh sách kèm theo).

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn thành phần bao gồm: Trưởng đoàn kiểm tra là Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế hoạch; các thành viên gồm đại diện Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện.

- Ban hành công văn kèm theo mẫu báo cáo gửi từng tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích trên địa bàn đề nghị báo cáo số thu, chi tiền công đức, tài trợ tại di tích (Mẫu số 01 và số 02 đính kèm). Việc gửi công văn đề nghị báo cáo và tiếp nhận báo cáo của các chủ thể quản lý di tích trên địa bàn có thể giao UBND xã, phường, thị trấn làm đầu mối thực hiện.

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trực tiếp tại di tích theo đúng nội dung kiểm tra nêu trong quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (Có danh mục kèm theo)

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra (Mẫu số 03 và 04 đính kèm), gửi Sở Tài chính tổng hợp.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, trong đó thể hiện rõ nội dung sau:

+ Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội.

+ Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.


DANH MỤC

PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Do Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp)
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên di tích

Địa điểm

Cấp di tích

Số quyết định

Ngày ban hành

Loại hình

A

Sở Văn hóa thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra:

01

Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt

Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

Quốc gia đặc biệt

2408/QĐ-TTg

31-12-2014

Lịch sử

02

Tháp Chăm Dương Long

Xã Tây Bình và Bình Hòa, huyện Tây Sơn

Quốc gia đặc biệt

2367/QĐ-TTg

23-12-2015

Kiến trúc nghệ thuật

03

Tháp Đôi

Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

Quốc gia

92-VHTT/QĐ

10-7-1980

Kiến trúc nghệ thuật

04

Tháp Bánh Ít

Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước

Quốc gia

147-VH/QĐ

24-12-1982

Kiến trúc nghệ thuật

05

Tháp Bình Lâm

Xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước

Quốc gia

2015-QĐ/BT

16-12-1993

Kiến trúc nghệ thuật

06

Tháp Cánh Tiên

Xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn

Quốc gia

147-VU/QĐ

24-12-1982

Kiến trúc nghệ thuật

07

Tháp Phú Lốc

Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn

Quốc gia

1568-QĐ/BT

20-4-1995

Kiến trúc nghệ thuật

08

Tháp Thủ Thiện

Xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

Quốc gia

1568-QĐ/BT

20-4-1995

Kiến trúc nghệ thuật

09

Thành Hoàng Đế

Xã Nhơn Hậu, phường Đập Đá, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn

Quốc gia

147-VU/QĐ

24-12-1982

Lịch sử

10

Thành Cha

Xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn

Quốc gia

62/2003/QĐ- BVHTT

27-11-2003

Kiến trúc

11

Lò gốm cổ Gò Sành

Phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn

Quốc gia

95-1998- QĐ/BVHTT

24-01-1998

Khảo cổ

12

Từ đường Bùi Thị Xuân Đền thờ Bùi Thị Xuân

Xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

Quốc gia

1288-VH/QĐ

16-11-1988

Lịch sử

13

Từ đường Võ Văn Dũng Đền thờ Võ Văn Dũng

Xã Tây Phú, huyện Tây Sơn

Quốc gia

1288-VH/QĐ

16-11-1988

Lịch sử

14

Địa điểm Gò Lăng - Quê mẹ của các thủ lĩnh Tây Sơn

Xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

Quốc gia

1288-VH/QĐ

16-11-1988

Lịch sử

15

Gò Đá Đen

Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

Quốc gia

1288-VH/QĐ

16-11-1988

Lịch sử

16

Địa điểm lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Huyện đường Bình Khê

Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn

Quốc gia

616/QĐ- BVHTTDL

05-3-2018

Lịch sử

17

Nhà số 9 Đào Duy Từ

Phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn

Quốc gia

95-1998- QĐ/BVHTT

24-01-1998

Lịch sử

18

Nhà tù Phú Tài

Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

Cấp tỉnh

877/QĐ-UB

25-3-2002

Lịch sử

19

Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt

Xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

Cấp tỉnh

685/QĐ-UBND

13-12-2012

Lịch sử

20

Đài Kính Thiên

Xã Bình Tường, huyện Tây Sơn

Cấp tỉnh

1803/QĐ-UBND

24-5-2017

Lịch sử

21

Đền thờ Nguyễn Trung Trực

Xã Cát Hải, huyện Phù Cát

Cấp tỉnh

1538/QĐ-UBND

16/5/2022

Lịch sử

B

Di tích do UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn thực hiện kiểm tra trực tiếp: 124 di tích

I

THÀNH PHỐ QUY NHƠN: 8 di tích (2 di tích quốc gia, 6 di tích cấp tỉnh)

01

Thắng cảnh Gành Ráng

Phường Ghềnh Ráng

Quốc gia

2009/QĐ

15-11-1991

Danh lam thắng cảnh

02

Khu bãi Nhạn, núi Tam Toà

Phường Hải Cảng

Quốc gia

1288-VH-QĐ

16-11-1988

Lịch sử

03

Chùa Ông Nhiêu (Đền Quan Thánh)

P. Trần Hưng Đạo

Cấp tỉnh

879/QĐ-UB

25-3-2002

Lịch sử

04

Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc

Phường Hải Cảng

Cấp tỉnh

845/QĐ-UBND

24-2-2007

Lịch sử

05

Đền thờ, tượng đài danh nhân Trần Hưng Đạo

Phường Thị Nại

Cấp tỉnh

561/QĐ-UBND

10-9-2007

Lịch sử và kiến trúc

06

Lũy cổ Phương Mai

Phường Hải Cảng

Cấp tỉnh

325/QĐ-UBND

20-7-2010

Lịch sử

07

Đình Cẩm Thượng

P. Trần Hưng Đạo

Cấp tỉnh

324/QĐ-UBND

20-7-2010

Lịch sử

08

Lăng ông Nam Hải vạn đầm Hưng Lương

Xã Nhơn Lý

Cấp tỉnh

2011/QĐ-UBND

12-6-2015

Lịch sử

II

HUYỆN TUY PHƯỚC: 15 di tích (2 di tích quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh)

01

Nơi diễn ra Vụ thảm sát Nho Lâm (1966)

Xã Phước Hưng

Quốc gia

2009/QĐ

15-11-1991

Lịch sử

02

Mộ Đào Tấn

Xã Phước Nghĩa

Quốc gia

95-1998- QĐ/BVHTT

24-01-1998

Lịch sử

03

Vụ thảm sát Tân Giảng

Xã Phước Hoà

Cấp tỉnh

6217/QĐ -UB

25-11-1994

Lịch sử

04

Đình làng Vinh Thạnh

Xã Phước Lộc

Cấp tỉnh

425/QĐ-UB

24-02-2000

Lịch sử

05

Đình Văn chỉ Tuy Phước

Thị trấn Tuy phước

Cấp tỉnh

427/QĐ-UB

24-02-2000

Lịch sử

06

Lăng mộ ông Lê Công Miễn

Xã Phước Hiệp

Cấp tỉnh

782/QĐ-UB

24-3-2000

Lịch sử

07

Vụ thảm sát Vinh Quang 1965

Xã Phước Sơn

Cấp tỉnh

41/QĐ-UBND

09-01-2006

Lịch sử

08

Nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu

Xã Phước Hoà

Cấp tỉnh

326/QĐ-UBND

20-7-2010

Lịch sử

09

Chùa Bà

Xã Phước Quang

Cấp tỉnh

329/QĐ-UBND

20-7-2010

Lịch sử

10

Nơi thành lập Chi bộ Đề pô Diêu Trì

Thị trấn Diêu Trì

Cấp tỉnh

484/QĐ-UBND

27-8-2012

Lịch sử

11

Mộ Lê Đại Cang

Xã Phước Hiệp

Cấp tỉnh

2746/QĐ-UBND

27-9-2013

Lịch sử

12

Mộ Phó tướng Lê Tuyên

Xã Phước Nghĩa

Cấp tỉnh

4066/QĐ-UBND

11-11-2015

Lịch sử

13

Mộ Nguyễn Diêu

Xã Phước Sơn

Cấp tỉnh

312/QĐ-UBND

01-02-2016

Lịch sử

14

Nước Mặn - Nơi phôi thai chữ Quốc Ngữ

Xã Phước Quang

Cấp tỉnh

4165/QĐ-UBND

02-11-2017

Lịch sử

15

Đình Ngọc Thạnh

Xã Phước An

Cấp tỉnh

1540/QĐ-UBND

16/5/2022

Lịch sử

III

THỊ XÃ AN NHƠN: 15 di tích (2 di tích quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh)

01

Chùa Thập Tháp

Phường Nhơn Thành

Quốc gia

34-VH/QĐ

09-01-1990

Kiến trúc nghệ thuật

02

Chùa Nhạn Sơn (Chùa Ông Đá)

Xã Nhơn Hậu

Quốc gia

08/2001/QĐ- BVHTT

13-3-2001

Kiến trúc nghệ thuật

03

Phủ thành Quy Nhơn

Phường Nhơn Thành

Cấp tỉnh

2426/QĐ-UB

11-10-1996

Lịch sử

04

Nơi thành lập chi bộ Hồng Lĩnh

Xã Nhơn Mỹ

Cấp tỉnh

1111/QĐ-UB

12-5-1997

Lịch sử

05

Vụ thảm sát Kim Tài

Xã Nhơn Phong

Cấp tỉnh

881/QĐ-UB

25-3-2002

Lịch sử

06

Mộ tập thể chiến sĩ Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 Sư đoàn Sao Vàng

Phường Đập Đá

Cấp tỉnh

8741/QĐ-UB

20-10-2003

Lịch sử

07

Cột cờ thành Bình Định

Phường Bình Định

Cấp tỉnh

336/QĐ-UB

20-5-2005

Lịch sử

08

Miếu Bà

Xã Nhơn Phong

Cấp tỉnh

40/QĐ-UBND

09-01-2006

Lịch sử

09

Văn Miếu

Phường Nhơn Thành

Cấp tỉnh

43/QĐ-UBND

09-01-2006

Lịch sử

10

Khu căn cứ cách mạng An Trường (1955 - 1975)

Xã Nhơn Tân

Cấp tỉnh

562/QĐ-UBND

10-9-2007

Lịch sử

11

Đền thờ Võ Duy Dương

Xã Nhơn Tân

Cấp tỉnh

846/QĐ-UBND

24-12-2007

Lịch sử

12

Gò Chàm

Phường Nhơn Hưng

Cấp tỉnh

2185/QĐ-UBND

23-6-2015

Lịch sử

13

Bàu Sấu - Kỳ Đồng

Xã Nhơn Mỹ

Cấp tỉnh

1195/QĐ-UBND

05-4-2017

Lịch sử

14

Địa điểm nhà thầy Trương Văn Hiến

Xã Nhơn Phúc

Cấp tỉnh

709/QĐ-UBND

07-3-2019

Lịch sử

15

Trường thi Bình Định

Phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Lộc

Cấp tỉnh

1539/QĐ-UBND

16/5/2022

Lịch sử

IV

HUYỆN TÂY SƠN: 11 di tích (2 di tích quốc gia, 9 di tích cấp tỉnh)

01

Những địa điểm ghi lại tội ác của quân Nam Triều Tiên tàn sát nhân dân từ ngày 2-2-1966 đến ngày 26- 2-1966 tại Bình An (Vụ thảm sát Bình An)

Xã Tây Vinh

Quốc gia

1288-VH/QĐ

16-11-1988

Lịch sử

02

Lăng Mai Xuân Thưởng

Xã Bình Tường

Quốc gia

1568-QĐ/BT

20-4-1995

Lịch sử

03

Di tích danh thắng Hầm Hô

Xã Tây Phú

Cấp tỉnh

278/QĐ-UB

17-02-1995

Danh lam thắng cảnh

04

Chiến thắng Thuận Ninh

Xã Bình Tân

Cấp tỉnh

4290/QĐ-UB

16-12-1998

Lịch sử

05

Khu lò gốm cổ Gò Hời

Xã Tây Vinh

Cấp tỉnh

8738/QĐ-UB

20-10-2003

Khảo cổ

06

Mộ Võ Xán

Xã Bình Hoà

Cấp tỉnh

8740/QĐ-UB

20-10-2003

Lịch sử

07

Đền thờ Văn Phong

Xã Tây An

Cấp tỉnh

618/QĐ-UBND

09-11-2012

Lịch sử

08

Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong Tú Thuỷ

Thị trấn Phú Phong

Cấp tỉnh

314/QĐ-UBND

01-02-2016

Lịch sử

09

Chiến thắng Chốt Lò Rèn

Xã Bình Thành

Cấp tỉnh

1193/QĐ-UBND

05-4-2017

Lịch sử

10

Chiến thắng Thuận Hạnh

Xã Bình Thuận

Cấp tỉnh

256/QĐ-UBND

26-01-2018

Lịch sử

11

Chiến thắng Đồng Ấu

Xã Tây Vinh

Cấp tỉnh

170/QĐ-UBND

25-01-2022

Lịch sử

V

HUYỆN PHÙ CÁT: 8 di tích (3 di tích quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh)

01

Khu Tân phủ Càn Dương

Thị trấn Cát Tiến

Quốc gia

1288-VH/QĐ

16-11-1988

Lịch sử

02

Phế tích Thành Chánh Mẫn

Xã Cát Nhơn

Quốc gia

65 QĐ/BT

16-01-1995

Lịch sử

03

Khu căn cứ Núi Bà

Huyện Phù Cát

Quốc gia

152-QĐ/BT

25-01-1994

Lịch sử và thắng cảnh

04

Gò Kho - Đầm Đạm Thuỷ - Cửa Đề Gi

Xã Cát Minh và Cát Khánh

Cấp tỉnh

2348/QĐ-UB

30-9-1996

Lịch sử

05

Khu căn cứ cách mạng Hòn Chè

Xã Cát Sơn

Cấp tỉnh

334/QĐ-UB

20-5-2005

Lịch sử

06

Vụ thảm sát thôn Hưng Trị

Xã Cát Thắng

Cấp tỉnh

2186/QĐ-UBND

23-6-2015

Lịch sử

07

Vụ thảm sát thôn An Nông

Xã Cát Nhơn

Cấp tỉnh

2187/QĐ-UBND

23-6-2015

Lịch sử

08

Chiến thắng Hội Sơn

Xã Cát Sơn

Cấp tỉnh

710/QĐ-UBND

07-3-2019

Lịch sử

VI

HUYỆN PHÙ MỸ: 13 di tích (1 di tích quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh)

01

Chiến thắng Đèo Nhông

Xã Mỹ Phong

Quốc gia

2015-QĐ/BT

16-12-1993

Lịch sử

02

Cầu Bình Trị - Đập Cây Kê

Xã Mỹ Quang

Cấp tỉnh

6216/QĐ-UB

25-11-1994

Lịch sử

03

Vụ thảm sát Thôn 10

Xã Mỹ Thắng

Cấp tỉnh

428/QĐ-UB

24-02-2000

Lịch sử

04

Vụ thảm sát Gò Vàng

Xã Mỹ Hoà

Cấp tỉnh

429/QĐ-UB

24-02-2000

Lịch sử

05

Chiến thắng Gò Cớ

Xã Mỹ Đức

Cấp tỉnh

339/QĐ-UB

20-5-2005

Lịch sử

06

Chiến thắng Đồi Miếu

Xã Mỹ Chánh

Cấp tỉnh

414/QĐ-UBND

16-6-2009

Lịch sử

07

Chiến thắng Cầu Cương

Xã Mỹ Hiệp

Cấp tỉnh

416/QĐ-UBND

16-6-2009

08

Căn Cứ Hố Đá Bàn

Xã Mỹ An

Cấp tỉnh

417/QĐ-UBND

16-6-2009

Lịch sử

09

Nơi yên nghỉ của nhà yêu nước Bùi Điền

Xã Mỹ Hoà

Cấp tỉnh

415/QĐ-UBND

16-6-2009

Lịch sử

10

Núi Mun

Xã Mỹ Tài

Cấp tỉnh

698/QĐ-UBND

28-12-2011

Lịch sử

11

Đình Vạn An

Xã Mỹ Châu

Cấp tỉnh

699/QĐ-UBND

28-12-2011

Lịch sử

12

Cửa khẩu Đèo Ngụy - Dốc Dài

Xã Mỹ Hiệp

Cấp tỉnh

2766/QĐ-UBND

30-9-2013

Lịch sử

13

Hòn Đụn

Xã Mỹ Thọ

Cấp tỉnh

2767/QĐ-UBND

30-9-2013

Lịch sử

VII

THỊ XÃ HOÀI NHƠN: 24 di tích (3 di tích quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh)

01

Đền thờ Đào Duy Từ

Phường Hoài Thanh Tây

Quốc gia

2754-QĐ/BT

15-10-1994

Lịch sử

02

Địa điểm Chiến thắng Đồi 10

Xã Hoài Châu Bắc

Quốc gia

44/2006/QĐ- BVHTT

31-3-2006

Lịch sử

03

Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương

Phường Hoài Thanh Tây

Quốc gia

323/QĐ-BVHTTDL

26-01-2011

Lịch sử

04

Nơi thành lập chi bộ Cửu Lợi

Phường Tam Quan Nam

Cấp tỉnh

1881/QĐ-UB

10-8-1996

Lịch sử

05

Chiến thắng Chợ Cát

Phường Hoài Hảo

Cấp tỉnh

4291/QĐ-UB

16-12-1998

Lịch sử

06

Vụ thảm sát Ngã ba Đình

Xã Hoài Sơn

Cấp tỉnh

878/QĐ-UB

25-3-2002

Lịch sử

07

Vụ thảm sát tại nhà thờ Thác Đá Hạ

Phường Hoài Đức

Cấp tỉnh

8737/QĐ-UB

20-10-2003

Lịch sử

08

Mộ cống quận công Trần Đức Hoà

Xã Hoài Sơn

Cấp tỉnh

333/QĐ-UB

20-5-2005

Lịch sử

09

Cấm An Sơn - Nơi thành lập Ủy ban khởi nghĩa huyện Hoài Nhơn năm 1945

Xã Hoài Châu

Cấp tỉnh

337/QĐ-UB

20-5-2005

Lịch sử

10

Bãi biển Lộ Diêu - Nơi cập bến tàu không số chi viện vũ khí vào khu V

Xã Hoài Mỹ

Cấp tỉnh

338/QĐ-UB

20-5-2005

Lịch sử

11

Trận tập kích trụ sở ngụy quyền xã Hoài Tân năm 1960

Phường Hoài Tân

Cấp tỉnh

363/QĐ-UB

25-5-2005

Lịch sử

12

Động Cườm - Di tích văn hoá Sa Huỳnh

Phường Tam Quan Nam

Cấp tỉnh

364/QĐ-UB

25-5-2005

Khảo cổ

13

Chiến thắng Đệ Đức

Phường Hoài Tân

Cấp tỉnh

39/QĐ-UBND

09-01-2006

Lịch sử

14

Trận tập kích trụ sở ngụy quyền xã Hoài Sơn năm 1961

Xã Hoài Sơn

Cấp tỉnh

568/QĐ-UBND

08-3-2013

Lịch sử

15

Trạm phẫu Huyện đội Hoài Nhơn

Xã Hoài Mỹ

Cấp tỉnh

255/QĐ-UBND

26-01-2018

Lịch sử

16

Địa đạo Gò Quánh

Phường Hoài Thanh

Cấp tỉnh

711/QĐ-UBND

07-3-2019

Lịch sử

17

Trận ném bom Chợ Đề

Phường Hoài Thanh Tây

Cấp tỉnh

169/QĐ-UBND

15-01-2022

Lịch sử

18

Dốc Cát

Phường Hoài Hảo

Cấp tỉnh

171/QĐUBND

15-01-2022

Lịch sử

19

Địa điểm ra đời của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định

Phường Hoài Thanh

Cấp tỉnh

172/QĐ-UBND

15-01-2022

Lịch sử

20

Địa điểm Nhà tù Lầu Ông Tánh

Phường Tam Quan

Cấp tỉnh

173/QĐ-UBND

15-01-2022

Lịch sử

21

Lăng Ông Nam Hải Vạn Kim Giao

Xã Hoài Hải

Cấp tỉnh

174/QĐ-UBND

15-01-2022

Lịch sử

22

Chiến thắng Đồi Thường

Phường Hoài Hương

Cấp tỉnh

73/QĐ-UBND

09-01-2023

Lịch sử

23

Nơi tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong tỉnh Bình Định

Phường Hoài Hảo

Cấp tỉnh

4025/QĐ-UBND

01-11-2023

Lịch sử

24

Trạm Bác Ái II

Xã Hoài Phú

Cấp tỉnh

4026/QĐ-UBND

01-11-2023

Lịch sử

VIII

HUYỆN HOÀI ÂN: 15 di tích (1 di tích quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh)

01

Đền thờ Tăng Bạt Hổ

Xã Ân Thạnh

Quốc gia

2914/QĐ- BVHTTDL

26-8-2013

Lịch sử

02

Chiến thắng Gò Loi

Xã Ân Tường

Cấp tỉnh

1879/QĐ - UB

10-8-1996

Lịch sử

03

Chiến thắng Chi khu quận lỵ Hoài Ân

Xã Ân Phong

Cấp tỉnh

1880/QĐ - UB

10-8-1996

Lịch sử

04

Chiến thắng Núi Chéo

Xã Ân Thạnh

Cấp tỉnh

876/QĐ-UB

25-3-2002

Lịch sử

05

Rừng Bà Bơi - Nơi thành lập sư đoàn 3

Xã Bok Tơi

Cấp tỉnh

42/QĐ-UBND

09-01-2006

Lịch sử

06

Nơi thành lập Chi bộ Vạn Đức huyện Hoài Ân năm 1931

Xã Ân Tín

Cấp tỉnh

322/QĐ-UBND

06-6-2007

Lịch sử

07

Chiến thắng Xuân Sơn

Xã Ân Hữu

Cấp tỉnh

325/QĐ-UBND

06-6-2007

Lịch sử

08

Địa đạo Núi Bụt

Xã Ân Phong

Cấp tỉnh

418/QĐ-UBND

16-6-2009

Lịch sử

09

Căn cứ Khu ủy khu V

Xã Ân Thạnh

Cấp tỉnh

327/QĐ-UBND

20-7-2010

Lịch sử

10

Nơi thành lập Trường Đảng Liên khu V

Xã Ân Tường Đông

Cấp tỉnh

328/QĐ-UBND

20-7-2010

Lịch sử

11

Đình làng An Thường

Xã Ân Thạnh

Cấp tỉnh

444/QĐ-UBND

06-9-2011

Kiến trúc nghệ thuật

12

Truông Mây - Chàng Lía

Xã Ân Đức

Cấp tỉnh

109/QĐ-UBND

06-3-2012

Lịch sử

13

Văn chỉ Hoài Ân

Xã Ân Thạnh

Cấp tỉnh

110/QĐ-UBND

06-3-2012

Lịch sử

14

Cầu Bến Muồng

Xã Ân Mỹ

Cấp tỉnh

313/QĐ-UBND

01-02-2016

Lịch sử

15

Chiến thắng Đồi 174

Xã Ân Mỹ

Cấp tỉnh

1194/QĐ-UBND

05-4-2017

Lịch sử

IX

HUYỆN AN LÃO: 8 di tích (1 di tích quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh)

01

Chiến thắng An Lão

Xã An Tân

Quốc gia

1458/QĐ- BVHTTDL

18-4-2013

Lịch sử

02

Địa điểm in bạc tín phiếu Liên khu V

Xã An Hòa

Cấp tỉnh

2737/QĐ-UBND

27-9-2013

Lịch sử

03

Vụ thảm sát Đá Bàn

Xã An Hưng

Cấp tỉnh

2738/QĐ-UBND

27-9-2013

Lịch sử

04

Gộp đá lớn An Quang

Xã An Quang

Cấp tỉnh

2739/QĐ-UBND

27-9-2013

Lịch sử

05

Nơi đặt Đài tiếng nói Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp

Xã An Tân

Cấp tỉnh

2765/QĐ-UBND

30-9-2013

Lịch sử

06

Địa điểm trường Quân chính Quân khu V

Xã An Quang

Cấp tỉnh

3997/QĐ-UBND

25-12-2013

Lịch sử

07

Vụ thảm sát Giếng Đồn

Xã An Tân

Cấp tỉnh

3998/QĐ-UBND

25-12-2013

Lịch sử

08

Nơi thành lập Chi bộ Chính Nghĩa

Xã An Tân

Cấp tỉnh

1837/QĐ-UBND

01-6-2018

Lịch sử

X

HUYỆN VĨNH THẠNH: 4 di tích (2 di tích quốc gia, 2 di tích cấp tỉnh)

01

Căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn (Vườn cam)

Xã Vĩnh Sơn

Quốc gia

65 QĐ/BT

16-01-1995

Lịch sử

02

Địa điểm Gộp Nước Ló

Xã Vĩnh Thịnh

Quốc gia

39/2002/QĐ- BVHTT

30-12-2002

Lịch sử

03

Gò Đại Hội - Nơi thành lập trung đoàn 96 - Chủ lực liên khu 5

Xã Vĩnh Thịnh

Cấp tỉnh

563/QĐ-UBND Điều chỉnh tên tại QĐ 480/QĐ-UBND

10-9-2007 Điều chỉnh tên 03-9-2008

Lịch sử

04

Thành Tà Kơn

Xã Vĩnh Sơn

Cấp tỉnh

3999/QĐ-UBND

25-12-2013

Lịch sử và thắng cảnh

XI

HUYỆN VÂN CANH: 3 di tích cấp tỉnh

01

Đồn lính Khố Xanh - Nơi diễn ra khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945

Thị trấn Vân Canh

Cấp tỉnh

335/QĐ-UB

20-5-2005

Lịch sử

02

Đồi Đá Huê

Xã Canh Thuận

Cấp tỉnh

619/QĐ-UBND

09-11-2012

Lịch sử

03

Ga Mục Thịnh

Xã Canh Hòa

Cấp tỉnh

2188/QĐ-UBND

23-6-2015

Lịch sử

Tổng số di tích đã được xếp hạng: 145 di tích (2 di tích quốc gia đặc biệt; 34 di tích quốc gia; 109 di tích cấp tỉnh)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4420/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 về Kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


140

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!