Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2006/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 44/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg ngày 09/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc củng cố và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 112/2004/TT-BTC ngày 24/11/2004 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Giao Chủ nhiệm Uỷ ban, Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và giám sát các hoạt động của Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

Các ông, (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh, Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

QUY CHẾ

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH LAI CHÂU
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/2006/QĐ- UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu được thành lập nhằm mục đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại tỉnh, trong nước và ngoài nước, viện trợ quốc tế để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quỹ bảo trợ trẻ em hoạt động vì mục đích xã hội, nhân đạo, phi lợi nhuận.

Điều 3. Quỹ bảo trợ trẻ em được tích luỹ và phát triển nguồn vốn.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây.

1. Khai thác mọi khả năng tài chính trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước để tạo nguồn vốn cho quỹ.

2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của quỹ và báo cáo Hội đồng bảo trợ quỹ.

3. Quản lý và sử dụng nguồn vốn tài chính của quỹ đúng quy định của Nhà nước, đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Quỹ bảo trợ trẻ em được phép dùng tiền nhàn rỗi của Quỹ gửi tiết kiệm hoặc mua tín phiếu, trái phiếu Kho bạc Nhà nước nhằm bảo tồn và tăng trưởng quỹ để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh.

5. Quỹ bảo trợ trẻ em được phép mở 01 tài khoản tại ngân hàng, chủ tài khoản là Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em.

6. Hoạt động tài chính của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định hiện hành.

Chương III

NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 5. Nguồn tài chính của Quỹ

- Đóng góp tự nguyện bằng tiền và bằng hiện vật của nhân dân, các cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị, tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức từ thiện, tổ chức nhân đạo và các tổ chức xã hội khác, các cá nhân trong và ngoài nước, viện trợ quốc tế. Tiếp nhận nguồn tài trợ có mục đích, có địa chỉ cụ thể để thực hiện uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ.

- Hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án cụ thể.

- Các khoản thu do Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp trên hỗ trợ và các khoản thu hợp pháp khác.

- Các khoản thu từ lãi tiền gửi của quĩ tại ngân hàng, tiền tiết kiệm, tiền mua trái phiếu Kho bạc Nhà nước.

Điều 6. Những cơ quan đơn vị, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ có quyền được kiến nghị đối tượng trẻ em mà mình muốn giúp đỡ.

Điều 7. Quỹ bảo trợ trẻ em có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo mọi sự ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan thông tin tuyên truyền có trách nhiệm truyền tải các thông tin đó trong nhân dân, không thu phí, lệ phí.

Điều 8. Phạm vi chi của Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp được quy định như sau:

1. Chi trực tiếp cho trẻ em gồm các hoạt động sau:

1.1. Chi hỗ trợ trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam để phục hồi chức năng như: phẫu thuật mắt, phẫu thuật vá môi, hở hàm ếch, phẫu thuật dị tật vận động, phẫu thuật tim...

1.2. Chi hỗ trợ trẻ em nghèo bị suy dinh dưỡng, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, trẻ em bị xâm hại tình dục.

1.3. Chi hỗ trợ trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; cấp học bổng; xây dựng điểm vui chơi, giải trí.

1.4. Chi hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai, dịch bệnh.

1.5. Chi khen thưởng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên.

1.6. Chi hỗ trợ trẻ em có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ.

1.7. Chi hỗ trợ khác phù hợp với tôn chỉ mục đích của Quỹ.

2. Chi cho công tác nghiệp vụ của Quỹ:

- Chi công tác tuyên truyền, vận động để huy động nguồn lực cho Quỹ.

- Chi khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có công đóng góp cho hoạt động của Quỹ.

- Các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác.

Định mức chi cho các hoạt động do Hội đồng bảo trợ quỹ quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ và chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 9. Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp của tỉnh Lai Châu được miễn các khoản thuế đối với ngân sách Nhà nước.

Điều 10. Quỹ được thu hàng năm, quỹ ở cấp nào sử dụng ở cấp đó do Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em quyết định sau khi được sự nhất trí của Hội đồng bảo trợ quỹ và thường trực Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cùng cấp.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 11. Quỹ bảo trợ trẻ em Lai Châu có “Sổ vàng danh dự” và các hình thức khác để ghi nhận công lao của các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều công lao đóng góp xây dựng hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em.

Điều 12. Việc sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu trái mục đích đều bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2006/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102