Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2022

Số hiệu: 4360/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 22/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4360/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 81/TTr-QKHCN ngày 06/11/2019 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 600/TTr-STC ngày 19/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2022, cụ thể như sau:

- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định là: “Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên”.

- Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế nguồn thu từ tiền lãi gửi ngân hàng, nguồn chi đảm bảo các hoạt động của Quỹ cũng như trích lập các khoản dự phòng để xử lý nợ khó đòi theo quy định (quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 15 của Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh), giao Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định xây dựng dự toán kinh phí hoạt động gửi Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Trong thời gian thực hiện tự chủ (giai đoạn 2020 - 2022), trường hợp Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định phát sinh các khoản thu dịch vụ từ hoạt động sự nghiệp ổn định thì xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung giao quyền tự chủ cho đơn vị theo tỷ lệ tự đảm bảo gửi Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyền tự chủ, cơ chế tự chủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172