Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 433/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 29/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 433/-UBND

Bình Đnh, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư s 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 ca Bộ Tài cnh quy đnh quản lý và s dng kinh phí chămc sc khe ban đu cho ngưi cao tuổi ti nơi trú; chúc th, mng th và biu dương, khen thưng ngưi cao tui;

Theo đ ngh ca Sở Lao động - Thương binh và Xã hi ti T trình s52/TTr-SLĐTBXH ngày 31/3/2011 và Sở Tài cnh tại Công văn s1034/STC-HCSN ngày 30/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mc chi quà tng chúc thọ, mng th ngưi cao tuổi sống trên địa bàn tnh cụ thnhư sau:

1. Mc quà tng cc th, mng th người cao tui:

- Người cao tui 100 tui đưc Ch tch ớc Cộng hoà xã hi ch nghĩa Việt Nam cc th và tng quà gm 5 mét vải la và 500.000 đng tin mt.

- Người cao tui 90 tui đưc Ch tch y ban nhân dân tnh chúc th và tng quà gm hiện vt tr giá trị 100.000 đng và 300.000 đồng tin mt.

- Người cao tuổi tui 70, 75, 80, 85, 95 tui và trên 100 tui được Chtịch y ban nhân dân xã, phưng, th trấn chúc th và tng quà gồm hiện vt trị giá tr 50.000 đồng và 50.000 đng tin mt.

2. Thi gian và cách thc thc hin:

- T chc thăm, cc th, mng thngười cao tui vào mt trong các ngày sau đây: Ngày ngưi cao tui Vit Nam (06/6), ngày Quc tế ngưi cao tui (01/10), Tết Nguyên đán, ngày sinh nhật ca ngưi cao tui.

- Việc t chc cc th, mng th người cao tui thc hin đảm bảo trang trng, tiết kim, phù hp với nếp sống văn hóa, phong tục, tập quán ca địa phương; đảm bảo kinh phí đ chi cho các hot đng: In ấn hoặc mua Giy mng th”, nước uống, hoa quả, bánh ko, thuê hi trưng, âm thanh (nếu có).

3. Nguồn kinh phí thực hin:

- Kinh phí chúc th và tng quà cho người cao tuổi tui 70, 75, 80, 85, 95 tui và trên 100 tui đưc b t trong d toán chi thưng xuyên hàng năm ca y ban nhân dân xã, phưng, th trn.

- Kinh phí chúc th và tng quà cho ngưi cao tui 90 và 100 tui đưc btrí trong d toán chi tờng xuyên hàng năm ca S Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trc ca Ban công tác ngưi cao tuổi cấp tỉnh).

Điều 2. Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hi chu tch nhiệm phi hp vi Sở Tài cnh, Ban đi din Hi Người cao tuổi tnh, Chtịch UBND các huyn, thành phvà các cơ quan, đơn v liên quan triển khai thc hin.

Điều 3. Chánh Văn png UBND tnh, Giám đốc các s: Lao đng - Thương binh và Xã hi, Tài chính; Trưng Ban đi din Hi Người cao tuổi tnh, Giám đc Kho bạc Nhà nước tnh; Ch tch UBND các huyn, thành phvà Th trưng các cơ quan, đơn v có liên quan chu tch nhiệm thi hành Quyết đnh này kt ngày ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CH TỊCH
Mai Thanh Thng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66