Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định 09/2019/QĐ-UBND và 06/2020/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 42/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 21/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2020/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2019/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2020/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Tổchức Chính phủvà Luật Tổchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị;

Thực hiệný kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 83/TB-TTHĐND ngày 14 tháng12 năm 2020 kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến;

Theo đềnghịcủa Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4120/TTr-STC ngày 04 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) được quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum và Điều 1 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng12 năm 2020.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.TTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng bổ sung

Ghi chú

 

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

1.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

-

Máy ghi âm đa chức năng

Bộ

1

Phục vụ công tác thanh tra

 

-

Máy in giấy khổ A3

Cái

2

Phục vụ công tác tổ chức các kỳ thi của tỉnh

 

-

Máy in màu dùng để in phiếu dự thi của học sinh toàn tỉnh

Cái

2

 

-

Máy photocopy siêu tốc chuyên dùng để in sao đề thi cho toàn tỉnh

Cái

3

 

-

Máy phối trang chuyên dùng để chia đề thi toàn tỉnh

Cái

1

 

-

Máy Scan dùng để quét phiếu trả lời chấm trắc nghiệm các kỳ thi

Cái

2

 

-

Máy vi tính chuyên dùng cấu hình cao

Cái

5

 

2

Sở Giao thông- Vận tải

 

 

 

 

2.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

-

Máy in Phù hiệu, Biển hiệu, Giấy phép kinh doanh vận tải

Cái

2

Phục vụ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

3.1

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp

 

 

 

 

-

Bộ đàm

Cái

10

Sử dụng trong các đợt làm việc, hướng dẫn các nhà đầu tư người nước ngoài

 

-

Hệ thống ca bin phiên dịch đa kênh

Hệ thống

1

Sử dụng trong các hội thảo, buổi gặp gỡ, làm việc, hướng dẫn các nhà đầu tư người nước ngoài (đi theo đoàn).

 

-

Máy ảnh chuyên dùng (thân máy kèm các ống kính rời)

Cái

1

Sử dụng để ghi lại chi tiết hình ảnh về vị trí, hiện trạng đất đai, giới hạn không gian xung quanh của khu vực dự án mà nhà đầu tư đang khảo sát; thực hiện ghi hình ảnh để quảng bá, thu hút đầu tư, đăng lên trang thông tin điện tử

 

-

Máy định vị GPS

Cái

1

Phục vụ công tác khảo sát dự án nhằm giới thiệu, quảng bá thu hút đầu tư…

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Cái

1

Phục vụ công tác quản lý dữ liệu, quản lý, khai thác bản đồ kỹ thuật số (cấu hình đảm bảo xử lý đồ họa…) phục vụ giới thiệu, quảng bá, thu hút đầu tư…

 

4

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

4.1

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ KH&CN

 

 

 

 

*

Thiết bị kiểm định - hiệu chuẩn

 

 

 

 

-

Bộ thiết bị kiểm định bể đong cố định bằng phương pháp hình học kèm phần mềm tính toán số liệu

Bộ

1

 

 

-

Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử lưu động

Bộ

1

 

 

-

Bộ thiết bị kiểm định nhiệt kế y học (thủy ngân - thủy tinh)

Bộ

1

 

 

-

Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

Bộ

1

 

 

-

Bộ thiết bị kiểm định/hiệu chuẩn máy đo độ ồn

Bộ

1

 

 

-

Bộ thiết bị kiểm định/hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn trong hơi thở.

Bộ

1

 

 

-

Thiết bị nghiên cứu - triển khai

 

 

 

 

-

Bồn rửa siêu âm

Cái

1

 

 

-

Bồn rửa siêu âm

Cái

1

 

 

-

Hệ thống quạt thông gió

Hệ thống

2

 

 

-

Hệ thống tưới tự động

Hệ thống

5

 

 

-

Máy cắt dược liệu

Cái

2

 

 

-

Máy gieo hạt

Cái

1

 

 

-

Máy in date vào lon tự động

Cái

1

 

 

-

Máy làm cỏ

Cái

1

 

 

-

Máy làm đất

Cái

1

 

 

-

Máy phun thuốc tự động

Cái

1

 

 

-

Máy xay mẫu

Cái

1

 

 

-

Micropipet

Cái

2

 

 

-

Nồi hấp khử trùng

Cái

1

 

 

-

Tủ hút khí độc

Cái

2

 

 

-

Tủ sấy nhiệt đối lưu

Cái

1

 

 

-

Thiết bị sắc ký lớp mỏng

Tb

1

 

 

5

Sở Nội vụ

 

 

 

 

5.1

Văn phòng sở

 

 

 

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng

Cái

1

Phục vụ đi kiểm tra kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

 

-

Máy chiếu chuyên dụng

Bộ

1

Phục vụ công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu và bản đồ địa giới hành chính tỉnh

 

-

Máy ghi âm chuyên dụng

Cái

1

Phục vụ đi kiểm tra kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

 

-

Máy Scan tài liệu chuyên môn chuyên dụng

Bộ

1

Phục vụ công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu và bản đồ địa giới hành chính tỉnh

 

 

 

5.2

Ban Tôn giáo

 

 

 

 

-

Máy Scan tài liệu chuyên môn chuyên dụng

Bộ

1

Phục vụ scan tài liệu chuyên dụng về Tôn giáo tại Ban Tôn giáo.

 

5.3

Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Tại Kho Lưu trữ lịch sử)

 

 

 

 

-

Bàn là tài liệu đa năng chuyên dụng

Cái

1

Phục vụ khai thác, bảo quản, chỉnh lý tài liệu lưu trữ lịch sử

 

-

Bộ tích điện

Cái

1

 

-

Bộ thiết bị lưu điện bảo vệ thiết bị server

Cái

1

 

-

Hệ thống lưu trữ

Bộ

1

 

-

Kính hiển vy

Cái

3

 

-

Màn chiếu kích thước 100 inch trở lên

Bộ

1

 

-

Màn chiếu treo tường

Cái

1

 

-

Máy ảnh chuyên dụng

Cái

1

 

-

Máy chiếu

Cái

1

 

-

Máy chủ

Bộ

1

 

-

Máy đọc mã vạch

Cái

1

 

-

Máy ghi âm chuyên nghiệp

Cái

1

 

-

Máy in mã vạch

Cái

1

 

-

Máy làm sạch bụi và nấm trong tài liệu với bộ lọc sơ bộ và bộ lọc HEPA

Cái

2

 

-

Máy photocopy A0

Cái

1

 

-

Máy sấy khô tài liệu Lưu trữ

Cái

1

 

-

Máy scan tài liệu + ảnh khổ A3

Cái

1

 

-

Máy scan tài liệu + sách khổ A0

Cái

1

 

-

Nhiệt ẩm kế

Cái

2

 

-

Tủ tài liệu khổ Ao

Cái

10

 

-

Thiết bị khử a xít bằng phương pháp phun khô

Cái

1

 

-

Xe đẩy tài liệu 300Kg

Cái

3

 

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

6.1

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

 

-

Máy ghi âm nhỏ

Cái

1

Phục vụ công tác điều tra, thu thập thông tin phục vụ công tác chuyên môn của ngành lâm nghiệp

 

-

Máy in màu

Cái

12

Máy in màu phục vụ cho việc in ấn các hình ảnh liên quan đến công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. (Trang bị cho 10 hạt, 02 đội kiểm lâm cơ động mỗi đơn vị 1 máy)

 

6.2

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS

 

 

 

 

-

Bể ổn nhiệt

Bộ

1

 

 

-

Bể ủ nhiệt

Cái

1

 

 

-

Bếp điện từ

Cái

3

 

 

-

Bộ Lưu điện

Bộ

4

Cung cấp tạm thời điện năng nhằm duy trì sự hoạt động của thiết bị sử dụng điện khi điện lưới gặp sự cố (mất điện, sụt giảm điện áp quá thấp, sự cố khác...)

 

-

Cân điện tử

Cái

4

 

 

-

Hệ thống ống dẫn khí cho các thiết bị phân tích

Hệ thống

1

 

 

-

Hệ thống quang phổ nguyên tử ngọn lửa

Hệ thống

1

 

 

-

Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghếp nối khối phổ ba lần tứ cực

Hệ thống

1

 

 

-

Kính hiểm vi

Cái

4

 

 

-

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

 

 

-

Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động

Cái

1

 

 

-

Máy hút ẩm

Cái

1

 

 

-

Máy hút bụi

Cái

1

 

 

-

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

3

 

 

-

Máy lắc mẫu

Cái

1

 

 

-

Máy lắc Votex

Cái

3

 

 

-

Máy lọc nước siêu sạch

Cái

1

 

 

-

Máy ly tâm loại nhỏ

Cái

1

 

 

-

Máy phá mẫu vi sóng với Roto phá mẫu 16 chỗ

Cái

1

 

 

-

Máy phát điện

Cái

 

 

 

-

Máy ủ lắc nhiệt khô

Cái

2

 

 

-

Máy xay mẫu ( có thể thay bằng máy xây sinh tố)

Cái

1

 

 

-

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

2

 

 

-

Nhiệt kế điện tử

Cái

2

 

 

-

Tủ cấy vi sinh

Cái

1

 

 

-

Tủ đựng hóa chất có khử mùi

Cái

2

 

 

-

Tủ lạnh (263L) đựng và bảo quản hóa chất, test kiểm tra nhanh,.. có khử mùi

Cái

1

 

 

-

Tủ lạnh (429L) bảo quản mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản

Cái

1

 

 

6.3

Chi cục Thú y (Phòng xét nghiệm)

 

 

 

 

-

Buồng cấy vi sinh

Bộ

1

 

 

-

Máy cất nước 2 lần

Bộ

1

 

 

-

Máy đo PH

Bộ

1

 

 

-

Máy phân tích nước

Bộ

1

 

 

-

Máy phun thuốc

Bộ

3

 

 

-

Máy rửa mẫu

Bộ

1

 

 

-

Máy xét nghiệm ELISA

Bộ

1

 

 

-

Nồi hấp

Bộ

1

 

 

-

Tủ ấm

Bộ

1

 

 

6.4

Chi cục thủy lợi

 

 

 

 

-

Máy định vị GPS

Cái

1

 

 

-

Máy toàn đạt điện tử

Cái

1

 

 

6.5

Trung tâm nước sạch và VSMTNT

 

 

 

 

-

Bộ biến tần P=18.5kw

Bộ

4

 

 

-

Bơm trục ngang các loại

Cái

1

 

 

-

Động cơ khuấy

Cái

2

 

 

-

Máy nén khí Q=1.5m3/s; P=8bar

Cái

3

 

 

-

Thiết bị khử trùng

Bộ

2

 

 

-

Thiết bị lọc xử lý nước

Cái

2

 

 

-

Thùng hòa trộn (phèn + clo) và phụ kiện

Cái

4

 

 

6.6

BQL rừng phòng hộ Đăk Hà

 

 

 

 

-

Bình chữa cháy đeo vai có động cơ

Cái

10

 

 

-

Cưa xăng

Cái

3

 

 

-

Máy phát thực bì

Cái

5

 

 

-

Máy thổi gió chuyên dụng

Cái

2

 

 

-

Ống nhòm ban ngày

Cái

2

 

 

-

Máy chiếu

Cái

1

Phục vụ công tác tập huấn và hội nghị tuyên truyền người dân tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở

 

6.7

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

 

 

 

 

-

Bình chữa cháy đeo vai cơ động

Cái

10

Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng

 

 

-

Loa tuyên truyền (loa kéo)

Cái

3

 

-

Máy ảnh kĩ thuật số

Cái

3

 

-

Máy thổi gió chuyên dụng

Cái

1

 

-

Pin mặt trời

Cái

2

 

6.8

BQL rừng phòng hộ Đăk Glei

 

 

 

 

-

Máy cưa

Cái

2

 

 

-

Máy định vị GPS

Cái

4

 

 

-

Ống nhòm ban đêm

Cái

2

 

 

6.9

BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

 

 

 

 

-

Camera hành trình

Cái

2

 

 

-

Loa tuyên truyền

Cái

5

 

 

-

Máy ảnh

Cái

5

Phục vụ công quản lý bảo vệ rừng

 

-

Máy cưa xăng

Cái

2

 

 

-

Máy đo khoảng cách

Cái

6

 

 

-

Máy phát thực bì

Cái

5

 

 

-

Máy tính bảng

Cái

2

Phục vụ công quản lý bảo vệ rừng (kết nối ứng dụng giám sát)

 

-

Máy vi tính chuyên dùng

Cái

4

 

 

-

Ống nhòm

Cái

6

 

 

6.10

BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy

 

 

 

 

-

Máy định vị cầm tay

Cái

3

 

 

6.11

BQL Khu bảo tồn TN Ngọc Linh

 

 

 

 

-

Bộ thiết bị bay không người lái (Plycam)

Cái

1

 

 

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

7.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

-

Hệ thống máy chủ giám sát tài nguyên nước (Máy vi tính cấu hình cao, chạy ứng dụng phần mềm chuyên ngành, đo vẽ bản đồ, kỹ thuật)

Bộ

6

Phục vụ công tác giám sát tài nguyên nước; Hệ thống phần mềm kết nối liên thông Thuế và các hoạt động trong ngành Tài nguyên và Môi trường (trang bị tại Sở và các đơn vị chuyên môn thuộc Sở)

 

-

Hệ thống lưu trữ hình ảnh (máy chuyên dùng có cấu hình cao)

Bộ

5

 

-

Tủ chứa máy chủ và thiết bị mạng

Bộ

5

 

-

Thiết bị giám sát cố định (Máy vi tính cố định/ Laptop có cấu hình cao)

Bộ

6

 

-

Thiết bị giám sát di động (Ipad; Mac book)

Cái

8

 

-

Máy chủ ứng dụng (máy vi tính chuyên dùng có cấu hình cao)

Bộ

18

 

-

Tủ mạng 42 U - Rack

Cái

5

 

-

Bộ định tuyến (Router WAN)

Bộ

5

 

-

Bộ chuyển mạch (LAN Switches)

Bộ

5

 

-

Máy quét ảnh

Cái

6

 

-

Máy ảnh

Cái

3

Thiết bị kỹ thuật của lực lượng thanh tra tài nguyên và môi trường

 

-

Máy camera chuyên dụng

Cái

2

 

-

Máy bộ đàm

Cái

2

 

-

Máy đo khoảng cách

Cái

1

 

-

Máy ghi âm

Cái

2

 

-

Máy GPS 2 tần

Cái

3

 

 

-

Máy scan A3 tốc độ cao

Bộ

3

 

 

-

Máy tính vi tính cấu hình cao

Cái

10

Phục vụ công tác chuyên ngành TNMT, đo vẽ bản đồ, kỹ thuật

 

-

Ống nhòm đo khoảng cách

Cái

1

 

 

7.2

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

 

 

 

-

Máy đo GPS cầm tay

Cái

1

 

 

7.3

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

-

Giải hấp nhiệt

Bộ

1

 

 

-

Hệ thống truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động

Bộ

1

 

 

7.4

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

-

Máy chủ

Bộ

1

Phục vụ rà soát, quét, phân tích mã độc cho Hệ thống máy chủ

 

-

Máy chủ

Bộ

1

 Phục vụ hệ thống giám sát nước thải tự động, liên tục

 

-

Máy chủ

Bộ

1

Phục vụ dữ liệu kho số

 

-

Máy scan chuyên dụng tốc độ cao

Cái

2

Đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

 

-

Máy tính bảng chuyên dùng

Cái

1

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong công tác kiểm tra, giám sát, vận hành hệ thống giám sát nước thải tự động

 

-

Máy vi tính (chuyên dùng xử lý đồ hoạ)

Bộ

2

Phục vụ công tác vận hành phần mềm chuyên ngành (Arc Gis; microstation; Mapinfor; AutoCad...)

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Cái

1

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong công tác vận hành hệ thống giám sát nước thải tự động

 

-

Smart Tivi

Cái

2

Phục vụ theo dõi giám sát thông số kỹ thuật và camera giám sát các trạm truyền về

 

-

Tủ mạng

Cái

1

Để bảo quản hệ thống máy chủ đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

 

-

Thiết bị lưu trữ qua mạng

Cái

1

Bổ sung cho hệ thống giám sát nước thải tự động, liên tục

 

-

Thiết bị phát hiện, cảnh báo tấn công sớm và chống tấn công theo thời gian thực

Bộ

1

 

 

-

Thiết bị Router Cisco

Cái

1

 

 

-

Thiết bị tường lửa

Cái

1

 

 

7.5

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

 

 

 

 

-

Máy ảnh tích hợp GPS

Cái

11

 

 

-

Máy định vị GPS

Cái

11

 

 

-

Máy đo GPS cầm tay

Cái

11

 

 

-

Máy hút ẩm chuyên dụng

Cái

11

 

 

-

Máy in A3

Cái

20

 

 

-

Máy in màu A0

Cái

11

 

 

-

Máy photocopy A0

Cái

11

 

 

-

Máy scan chuyên dùng A3 2 mặt

Cái

20

 

 

-

Máy scaner A0

Cái

11

 

 

-

Máy tính đồ họa

Bộ

15

 

 

-

Máy toàn đạc điện tử

Cái

11

 

 

-

Máy vi tính cấu hình cao

Bộ

15

Cài đặt phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai VILIS

 

-

Máy vi tính cấu hình cao

Cái

11

Cài đặt phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai VILIS

 

7.6

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

 

 

 

-

Máy chiếu đa năng, kỹ thuật số

Cái

1

Phục vụ công tác đấu giá đất

 

-

Máy định vị vệ tinh GPS

Cái

2

 

 

-

Máy in A0

Bộ

1

 

 

-

Máy in A3

Cái

1

 

 

-

Máy phô tô A0

Cái

1

 

 

-

Máy Scan A0 màu, tốc độ cao, 2 mặt.

Cái

1

 

 

-

Máy Scan A3

Cái

1

 

 

-

Máy vi tính cấu hình cao

Cái

2

Phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể

 

-

Máy toàn đạc điện tử

Cái

1

 

 

-

Ống nhòm

Cái

2

 

 

9

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

9.1

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

-

Camera chuyên dụng

Cái

5

 

 

-

Máy ảnh

Cái

10

Phục vụ tác nghiệp về văn hóa, thanh tra, di sản, thể thao, du lịch

 

-

Máy đo ánh sáng trong phòng khi đi tác nghiệp thanh tra

Cái

2

 

 

-

Máy đo diện tích trên cao về lĩnh vực thanh tra

Cái

1

 

 

-

Máy đo độ ồn

Cái

1

 

 

-

Máy đo nhịp tim phục vụ chuyên môn về thanh tra

Cái

1

 

 

-

Máy ghi âm chuyên dụng

Cái

5

 

 

-

Máy in chuyên dụng

Cái

5

Phục vụ chuyên môn về quảng cáo, văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình

 

 

Máy scan chuyên dụng

Cái

4

Phục vụ lưu trữ bản gốc đối với lĩnh vực bảo tồn di sản, văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình

 

9.2

Bảo tàng - Thư viện tỉnh

 

 

 

 

*

Bảo tàng

 

 

 

 

-

Bể di động (lắp ráp) ngâm, ủ hóa chất

Cái

1

 

 

-

Hệ thống chiếu sáng cố định

Hệ thống

1

 

 

-

Hệ thống chiếu sáng di động

Hệ thống

1

 

 

-

Loa di động

Bộ

1

Phục vụ công tác thuyết minh trưng bày lưu động

 

-

Máy hút ẩm

Cái

6

 

 

-

Máy in màu

Cái

2

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Bộ

2

Sử dụng các phần mềm Photoshop, Corel, ... Phục vụ công tác trưng bày hiện vật, quảng bá,…

 

-

Tivi 55 inch

Cái

10

Phục vụ công tác trưng bày

 

-

Tủ chống ẩm

Cái

1

Bảo quản các thiết bị hỗ trợ công tác trưng bày

 

-

Tủ đựng hiện vật đồ vải

Cái

12

 

 

-

Tủ đựng hiện vật ghè

Cái

30

 

 

-

Tủ xông hơi (hóa chất)

Cái

1

 

 

-

Xe đẩy hiện vật

Cái

2

 

 

*

Thư viện

 

 

 

 

-

Máy chủ thư viện

Cái

1

Vận hành các phần mềm quản lý sách và phục vụ bạn đọc tại thư viện

 

-

Máy chụp ảnh

Cái

1

 

 

-

Máy đọc mã vạch

Cái

3

 

 

-

Máy hút bụi chuyên nghiệp

Cái

2

Vệ sinh kho sách

 

-

Máy in màu

Cái

1

Dùng để in thư mục và các hình ảnh phục vụ bạn đọc

 

-

Máy vi tính

Bộ

5

Phục vụ bạn đọc

 

-

Tivi 55 inch

Cái

1

 

-

Tủ mục lục đọc máy công cộng trực tuyến

Cái

10

 

-

Tủ mục lục sách

Cái

15

 

-

Tủ trưng bày sách báo, tạp chí

Cái

30

 

9.3

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

 

 

 

 

-

Bộ chấm điểm điện tử võ thuật

Cái

1

 

 

-

Bộ rào tập bổ trợ

Cái

20

 

 

-

Bộ sơ cứu y tế dành cho tập thể trên 20 người

Bộ

1

 

 

-

Hình nộm đấm bốc

Cái

3

 

 

-

Kính thủy

M2

20

 

 

-

Máy vi tính (xách tay)

Cái

1

Sử dụng để bốc thăm, xếp lịch thi đấu và tổ chức thi đấu các môn võ

 

-

Máy chiếu

Cái

1

 

-

Máy đo huyết áp cổ tay

Cái

1

 

 

-

Tivi 65 inch

Cái

2

Sử dụng trong tập luyện và thi đấu các môn võ

 

-

Trụ đấm bốc

Cái

3

 

 

9.4

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật

 

 

 

 

 

Máy móc, thiết bị phục vụ công tác Phát hành phim và chiếu bóng

 

 

 

 

-

 Máy chiếu kỹ thuật số

Cái

1

 Phục vụ công tác chiếu phim tại cơ sở

 

-

Âm ly (Toa 60W)

 Cái

1

 

 

-

Dàn phông kích thước 6m x 7m

Tấm

1

 

 

-

Dù bạt đường kính 3m

Cái

1

 

 

-

Đầu đẩy Peavey Cx 4.000

Cái

1

 

 

-

Đầu đọc phim HD

Cái

1

 

 

-

Loa (Toa 30W)

 Cái

2

 

 

-

Loa Peavey 4 tấc

Cái

2

 

 

-

Màn sao

Tấm

1

 

 

Kích thước: 9mx8m

 

-

Máy đĩa (Loại ráp cho xe)

 Cái

1

 

 

-

Máy vi tính cấu hình cao

 Cái

1

 

 

-

Ống kính tiêu cự

Cái

1

 

 

-

Thiết bị lống tiếng dân tộc thiểu số

 Cái

1

 

 

-

Thùng đựng thiết bị mixer 32 line

Cái

4

 

 

 

Máy móc, thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền cổ động trực quan; công tác tuyên truyền lưu động của Đội tuyên truyền lưu động

 

 

 

 

-

Âm ly các loại

Cái

4

 

 

-

Bàn điều khiển

Cái

1

 

 

-

Dàn máy thu âm

Bộ

1

 

 

-

Đàn ghi ta các loại

Cái

2

 

 

-

Đàn organ

Cái

1

 

 

-

Equalizer các loại

Cái

2

 

 

-

Loa các loại

Cái

10

 

 

-

Loa di động

Cái

3

 

 

-

Máy chụp ảnh chuyên dùng

Cái

2

 

 

-

Máy Mài

 Cái

1

 

 

-

Máy phát điện (phục vụ tuyên truyền lưu động)

Cái

1

 

 

-

Máy phun khói

Cái

3

 

 

-

Micro các loại

Cái

4

 

 

-

Mixer điều khiển

Cái

2

 

 

-

Phông sao sân khấu kích thước 8mx6m

Cái

1

 

 

-

Tủ máy 16U

Cái

2

 

 

-

Trống điện tử

Cái

1

 

 

 

Máy móc, thiết bị phục vụ công tác biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật tỉnh

 

 

 

 

 

 * Thiết bị âm thanh

 

 

 

 

-

ARTprochannel II

Cái

1

 

 

-

Âm ly các loại (công xuất âm thanh)

Cái

10

 

 

-

Bộ chia headphonne

Bộ

1

 

 

-

Bộ đàn đá

Bộ

1

 

 

-

Bộ lọc tần số chất lượng cao

Cái

4

 

 

-

Bộ lưu điện

Bộ

1

 

 

-

Bộ pha tiếng đàn ghita

Cái

1

 

 

-

Bộ tạo đa hiệu ứng

Cái

1

 

 

-

Bộ trộn tín hiệu

Cái

1

 

 

-

Dual Efectt- bộ tạo hiệu ứng tiếng ca chuyên nghiệp

Cái

1

 

 

-

Đàn Bass 5 dây Marcus Meller By sire V7 ASH-5

Cái

1

 

 

-

Đàn Đinh Pá (to) Đàn Đinh Pá gồm 25 ống nứa

Cái

2

 

 

-

Đàn ghita các loại

Cái

2

 

 

-

Đàn guita bass

Cái

1

 

 

-

Đàn K' rông bút giai điệu

Cái

1

 

 

-

Đàn K'rông bút đệm

Cái

1

 

 

-

Đàn organ

Cái

2

 

 

-

Đàn Organ

Cái

1

 

 

-

Đàn Organ Yamaha PSR S950

Cái

1

 

 

-

Đàn Rơ R'ưng 3 dàn (Lớn)

Cái

2

 

 

-

Đàn T' Rưng cầm tay

Cái

5

 

 

-

Effect Guita bass

Cái

1

 

 

-

Equalizer Stereo

Cái

1

 

 

-

Headphone yamaha Hph-MT7 Studio (tai nghe)

Cái

2

 

 

-

Kèn Saxophone Victoria

Cái

2

 

 

-

Loa các loại (Monitơ)

Cái

20

 

 

-

Loa thùng đôi dài

Cái

10

 

 

-

Micro các loại

Cái

10

 

 

-

Micro trống - 7 mic

Cái

1

 

 

-

Miro phone Newrman 103

Cái

1

 

 

-

Preamavalon 737 (bộ xử lý)

Bộ

1

 

 

-

Sonncard RME 800 (Bộ sao cạc)

Bộ

1

 

 

-

Tăng âm công suất chuyên nghiệp

Cái

5

 

 

-

Trống các loại

Cái

10

 

 

 

 * Thiết bị điện, điện tử

 

 

 

 

-

Bàn mixer điều khiển ánh sáng

Cái

2

 

 

-

Công suất đèn

Cái

2

 

 

-

Đèn khán giả các loại

Cái

20

 

 

-

Đèn Moving Head

Cái

20

 

 

-

Đèn ParLed 54 bóng

Cái

18

 

 

-

Đèn ParLed 54 bóng x 3W outdor (3in1)

Cái

32

 

 

-

Đèn pha sân khấu

Cái

12

 

 

-

Đèn pha sân khấu các loại

 

20

 

 

-

Máy phát điện 3 pha

Cái

1

 

 

-

Máy phun khói

Cái

2

 

 

-

Máy tính Laptop - Ánh sáng (cấu hình cao)

Cái

1

 

 

-

Máy tính Laptop - Âm thanh (Cấu hình cao)

Cái

1

 

 

-

Tủ điện CB

Cái

1

 

 

-

Bộ sample S950 (Bộ tiếng )

Bộ

1

 

 

 Bộ điệu và tiếng mở rộng dùng cho Đàn Yamaha

 

-

Máy quét ảnh

Cái

2

 

 

10

Sở Xây dựng

 

 

 

 

10.1

Văn phòng Sở

 

 

 

 

-

Máy in khổ giấy A0

Cái

1

Phục vụ công tác quản lý quy hoạch, đô thị

 

11

Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Bộ

6

Trang bị để sử dụng các phần mềm chuyên biệt trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

3

Phục vụ cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN

 

-

Máy ghi âm chuyên dùng

Cái

3

 

12

Trường Cao đẳng cộng đồng

 

 

 

 

*

Phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

12.1

CNTT-HỌC LIỆU

 

 

 

 

 

Hệ thống máy chủ phòng Mạng

Hệ thống

3

Phụ vụ giảng dạy công nghệ thông tin phòng Mạng

 

 

Máy tính để bàn

Cái

125

Phục vụ giảng dạy công nghệ thông tin (Phòng truy cập thư viện số)

 

 

Máy tính để bàn

Cái

240

Phòng máy tính phục vụ dạy học

 

 

Máy chiếu

Cái

6

 

 

Màn chiếu treo tường 170 inch

Cái

6

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

2

Phòng sản xuất học liệu ĐPT

 

 

Máy tính để bàn

Cái

3

 

 

Máy in màu khổ A3

 Cái

1

 

 

Máy in chuyển nhiệt cho mọi chất liệu

 Cái

1

 

 

Máy in Hilef, Decal, PP khổ 2m

 Cái

1

 

 

Máy chiếu

Cái

1

 

 

Máy quay KTS+ giá đỡ

Cái

2

 

 

Máy ghi âm

Cái

1

 

12.2

NGOẠI NGỮ - TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

 

 

 

 

 

TV 65 inch

Cái

7

Phục vụ công tác giảng dạy

 

 

Tivi 49 inch

 Cái

3

 

 

Loa rời

Cái

6

 

 

Máy chiếu

 Cái

3

 

12.3

THIÉT BỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

 

 

 

 

Tủ cấy an toàn sinh học cấp II

Cái

1

 

 

 

Máy ly tâm lạnh

Cái

1

 

 

 

Máy ly tâm thường

Cái

1

 

 

 

Máy ly tâm Mini

Cái

1

 

 

 

Tủ định ôn

Cái

1

 

 

 

Hệ thống PCR AriaMx Real-time PCR System

Bộ

1

 

 

 

Bộ Hóa chất sử dụng cho máy PCR

Bộ

1

 

 

 

Hệ thống điện di DNA

Bộ

1

 

 

 

Máy soi UV đọc gel

Cái

1

 

 

 

Cân phân tích 4 số lẻ

Cái

1

 

 

 

Cân kỹ thuật

 

1

 

 

 

Máy đo pH để bàn Hãng sản xuất: Mettler Toledo

Cái

1

 

 

 

Máy đo pH cầm tay

Cái

1

 

 

 

Kính hiển vi phản pha huỳnh quang

Cái

1

 

 

 

Máy lắc ổn nhiệt

Cái

1

 

 

 

Máy lắc tròn

Cái

1

 

 

 

Tủ giữ mẫu 4oC

Cái

1

 

 

 

Hệ thống lên men 5 lít Hệ thống lên men 5 Lít

Bộ

1

 

 

 

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

 

 

 

Máy quang phổ

Cái

1

 

 

 

Máy phá mẫu

Cái

1

 

 

 

Tủ BOD

Cái

1

 

 

 

Hệ thống xác định BOD

Bộ

1

 

 

 

Lọc nước

Bộ

1

 

 

 

Nồi hấp khử trùng

Cái

1

 

 

 

Máy ủ nhiệt khô

Cái

1

 

 

 

Bộ lọc chân không vi sinh vật 6 vị trí

Bộ

1

 

 

 

Bếp Hồng ngoại Sannaky

Cái

1

 

 

 

Tủ đựng hoá chất

Cái

1

 

 

 

Tủ lạnh

Cái

1

 

 

12.4

Thiết bị ngành dược

 

 

 

 

Bể điều nhiệt

Cái

1

 

 

 

Cân phân tích điện tử độ chính xác o,oo01g

Cái

2

 

 

 

Máy chiếu, màn chiếu

Bộ

2

 

 

 

Máy đo điểm chảy

Cái

2

 

 

 

Máy đo pH

Cái

1

 

 

 

Máy đo quang UV -VIS

Bộ

1

 

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

1

 

 

 

Máy lắc

Cái

2

 

 

 

Phân cực kế

Cái

1

 

 

 

Thiết bị thử độ hòa tan

Bộ

2

 

 

 

Thiết bị thử độ rã

Bộ

1

 

 

 

Tủ ấm

Cái

1

 

 

 

Tủ âm sâu

Cái

1

 

 

 

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

Cái

1

 

 

 

Tủ lạnh

Cái

1

 

 

 

Tủ làm mát và làm ấm

Cái

1

 

 

 

Máy quang phổ kế hồng ngoại

Bộ

1

 

 

 

Tủ đựng mẫu

Cái

1

 

 

 

Cân phân tích điện tử

Cái

1

 

 

 

Máy đo độ cứng viên nén+Máy in

Cái

1

 

 

 

Máy hàn túi PE

Cái

1

 

 

 

Máy hút chân không

Cái

1

 

 

 

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

Cái

1

 

 

 

Cân phân tích điện tử

Bộ

2

 

 

 

Cân xác định hàm ẩm

Cái

1

 

 

 

Máy ảnh

Cái

1

 

 

 

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

Cái

1

 

 

 

Giá để tiêu bản

Bộ

5

 

 

 

Projector hoặc màn hình Tivi > 75 inc

Bộ

1

Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh

 

 

Kính hiển vi quang học

Cái

1

 

 

 

Máy li tâm

Bộ

2

 

 

 

Máy điện tim 3 cần

Bộ

5

 

 

 

Nồi cách thuỷ

Cái

3

 

 

 

Tủ ấm, tủ sấy

Cái

2

 

 

 

Tủ lạnh thường

Bộ

3

 

 

12.5

THIẾT BỊ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

 

 

 

 

 

Huyết áp điện tử OMRON

Bộ

5

 

 

 

Máng gội đầu chữ U

Cái

5

 

 

 

Đệm hơi chống loét

Cái

5

 

 

 

Đèn đặt nội khí quản

Bộ

5

 

 

 

Máy phá rung , phế dung kế

Bộ

1

 

 

 

Máy truyền dịch

Bộ

1

 

 

 

Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn

Bộ

1

 

 

 

Máy điện tim

Bộ

1

 

 

 

Máy thở

Bộ

1

 

 

 

Máy nhỏ giọt thức ăn thức ăn vào dạ dày

Bộ

1

 

 

 

Máy Monitor sản khoa

Bộ

1

 

 

 

Lồng ấp sơ sinh

Cái

2

 

 

 

Mô hình hộp sọ (7 phần)

Bộ

3

 

 

 

Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần)

Bộ

1

 

 

 

Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần)

Bộ

1

 

 

 

Mô hình cơ cánh tay - 6 mảnh

Bộ

3

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên

Bộ

2

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới

Bộ

1

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ

Bộ

1

 

 

 

Mô hình phổi (7 mảnh)

Cái

3

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá

Bộ

2

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu

Bộ

2

 

 

 

Mô hình cơ quan sinh dục nam

Bộ

2

 

 

 

Mô hình cơ quan sinh dục nữ

Bộ

2

 

 

 

Mô hình giải phẫu tai mũi họng

Bộ

1

 

 

 

Mô hình da phóng đại 70 lần

Cái

3

 

 

 

Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu

Cái

2

 

 

 

Mô hình cắt đứng qua chậu hông nữ

Cái

1

 

 

 

Mô hình chi trên/ chi dưới cắt lớp

Bộ

3

 

 

 

Mô hình cắt lớp đầu, mặt

Cái

3

 

 

12.6

THIẾT BỊ PHÒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐA KHOA

 

 

 

 

 

A. TRANG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN

 

 

 

 

 

Bàn khám bệnh

Cái

1

 

 

 

Bàn khám phụ khoa

Cái

1

 

 

 

Máy điện tim 3 kênh

Cái

1

 

 

 

Máy siêu âm chẩn đoán xách tay 2 đầu dò + máy in

Cái

1

 

 

 

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 10 thông số

Cái

1

 

 

 

Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động

Cái

1

 

 

 

Máy thử đường huyết

Cái

1

 

 

 

Máy xét nghiệm huyết học bán tự động

Cái

1

 

 

 

Ghế khám và điều trị răng

Cái

1

 

 

 

B. TRANG THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ

 

 

 

 

 

Bàn tiểu phẫu

Cái

1

 

 

 

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

1

 

 

 

Đèn hồng ngoại điều trị

Cái

1

 

 

 

Máy khí dung

Cái

1

 

 

 

Máy điện châm

Cái

1

 

 

 

Bộ đặt và tháo dụng cụ tử cung

Bộ

1

 

 

 

C. TRANG THIẾT BỊ CHUNG

 

 

 

 

 

Giường bệnh

Cái

4

 

 

 

Tủ thuốc

Cái

1

 

 

 

Tủ đựng thuốc hoàn tán

Cái

1

 

 

 

Tủ đựng thuốc nhiều ô kéo

Cái

1

 

 

 

Đèn cực tím tiệt trùng

Cái

1

 

 

 

Nồi luộc dụng cụ

Cái

1

 

 

 

Thùng lạnh chứa vắc xin

Cái

1

 

 

 

Tủ lạnh 160 lít

Cái

1

 

 

 

Nồi hấp điện 30 lít á 50 lít

Cái

1

 

 

 

Tủ sấy điện 250OC, 100 lít

Cái

1

 

 

 

Bình ôxy + đồng hồ đo áp lực + van điều chỉnh + bình làm ẩm + Cannula thở ôxy các cỡ + dây dẫn ôxy

Bộ

1

 

 

 

Xe đẩy bình ôxy

Cái

1

 

 

 

Giá truyền dịch

Cái

1

 

 

 

Cáng đẩy

Cái

1

 

 

 

Cáng tay

Cái

1

 

 

 

Xe đẩy bệnh nhân

Cái

1

 

 

 

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

1

 

 

 

Xe đẩy dụng cụ

Chiếc

1

 

 

 

Lò sưởi điện

Cái

1

 

 

12.7

NGHỀ NÔNG LÂM

 

 

 

 

 

Bộ thiết bị đo đường kính và chiều cao cây

Bộ

1

 

 

 

Máy kiểm tra chất lượng đất

Cái

1

 

 

 

Máy đo hàm lượng NPK trong đất

Cái

1

 

 

12.8

THIẾT BỊ NGHỀ MAY

 

 

 

 

 

Máy may Juki (1 kim)

Cái

10

 

 

 

Máy may công nghiệp

 Cái

20

 

 

 

Máy vắt sổ công nghiệp (2 kim 4 chỉ)

Cái

5

 

 

12.9

THIẾT BỊ NGHỀ SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH

 

 

 

 

 

Máy vi tính để bàn

Bộ

19

 

 

 

Máy tính xách tay

Bộ

4

 

 

 

Máy chủ (Server)

Bộ

3

 

 

 

Mô hình dàn trải máy vi tính

Bộ

2

 

 

 

Mô hình dàn trải máy tính xách tay

Bộ

2

 

 

 

Máy tính xách tay dùng tháo lắp

Bộ

6

 

 

 

Máy photocopy

Cái

5

 

 

 

Bộ đào tạo về khắc phục sự cố máy tính laptop

Bộ 

2

 

 

 

Bộ đào tạo SWITCH cho mạng LAN

Bộ

1

 

 

 

Bộ đào tạo sửa chữa máy tính

Bộ

1

 

 

 

Bộ thiết bị đào tạo sửa chữa nguồn máy tính

Bộ

1

 

 

 

Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng

Bộ

1

 

 

 

Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa DVD-RW

Bộ

1

 

 

 

Bộ thiết bị bảo trì và khắc phục sự cố màn hình

Bộ

1

 

 

 

Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in kim

Bộ

1

 

 

 

Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in laser

Bộ

1

 

 

 

Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in phun màu

Bộ

1

 

 

 

Máy Scan

Bộ

2

 

 

 

Khuôn làm chân chipset

Bộ

6

 

 

 

Máy đóng chíp

Chiếc

1

 

 

 

Dao động kế kỹ thuật số (Digital Oscilloscope)

Bộ

3

 

 

 

Thiết bị khò, hàn

Bộ

3

 

 

 

Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính (mỗi bộ gồm:Bộ tuốc nơ vít đa năng, Panh, kìm điện, kìm bấm, vòng tĩnh điện, card test mainboard)

Bộ

19

 

 

 

Đồng hồ vạn năng

Chiếc

6

 

 

 

Kính lúp kết hợp đèn LED

Chiếc

3

 

 

 

Máy phát xung

Chiếc

3

 

 

 

Mô hình cắt bổ cơ cấu đo

Bộ

1

 

 

 

Bộ thực hành điện tử cơ bản

Bộ

6

 

 

 

Bộ thực hành kỹ thuật xung số

Bộ

6

 

 

 

Thiết bị định tuyến (Router)

Chiếc

1

 

 

 

Thiết bị chuyển mạch 24 port (Switch)

Chiếc

3

 

 

 

Máy in kim

Chiếc

2

 

 

 

Máy in Laser

Chiếc

5

 

 

 

Máy in phun màu

Chiếc

1

 

 

 

Máy quét (Scanner)

Chiếc

5

 

 

12.10

DANH MỤC THIẾT BỊ NGHỀ CN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

Bộ thực hành đào tạo kết hợp PLC

Bộ

1

 

 

 

Bộ thí nghiệm công nghệ khí nén nâng cao

Bộ

1

 

 

 

Bộ thực hành Lập trình PLC S7-1200

Bộ

1

 

 

 

Bộ thực hành màn hình HMI

Bộ

1

 

 

12.11

DANH MỤC NGHỀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

 

 

 

 

 

Máy gia công trung tâm CNC 5 trục

Máy

1

 

 

12.12

DANH MụC NgHề trồng trọt

 

 

 

 

 

Máy đo độ ẩm ngũ cốc

Máy

1

 

 

 

Máy đo hoạt độ môi trường đất hiện trường

 

1

 

 

 

Tủ ấm

Cái

1

 

 

 

Tủ sấy

Cái

1

 

 

 

Kính hiển vi soi nổi

Cái

1

 

 

 

Cân Kỹ thuật 4 số lẻ

Cái

1

 

 

 

Bộ tách tuyến trùng

Bộ

1

 

 

 

Tủ mát trữ mẫu

Cái

1

 

 

 

Máy ly tâm nhỏ (spindown cho Strip);

Máy

1

 

 

 

Máy Votex mixture

Máy

1

 

 

 

Máy đo đa chỉ tiêu nước cầm tay (pH-mV-EC-TDS-nhiệt độ)

Máy

1

 

 

 

Thiết bị phân tích nguyên tố N, C, H, S;

Máy

1

 

 

 

Hệ thống ELISA

Bộ

 

 

 

 

Bếp điện từ công suất tối đa: 2000W

Cái

1

 

 

 

Kính lúp soi cây

Cái

1

 

 

 

Hệ thống lọc không khí phòng sạch

Bộ

4

 

 

 

Dàn sáng nuôi cây

Bộ

5

 

 

 

Bộ điều khiển thời gian đèn UV phòng nuôi cấy mô

Bộ

1

 

 

 

Máy lọc không khí phòng sạch di động

Cái

1

 

 

 

Máy phun dịch khử phòng thí nghiệm

Cái

2

 

 

 

Kính hiển vi soi nổi xem đỉnh sinh trưởng

Cái

1

 

 

 

Máy khuấy từ dung dịch lớn

Cái

1

 

 

 

Xe đẩy 2 tầng bằng inox có 4 bánh.

Cái

7

 

 

 

Máy đo pH và độ ẩm đất cầm tay

Máy

1

 

 

 

Máy đo EC đất-dung dịch cầm tay

Máy

1

 

 

 

Máy đo pH để bàn

Máy

1

 

 

 

Máy đo nhanh hàm lượng NITRAT trong củ quả

Máy

1

 

 

 

Máy đo diệp lục tố

Máy

1

 

 

 

Kúc xạ kế đo độ ngọt

Máy

1

 

 

 

Máy đóng bầu đất vỉ xốp

Máy

1

 

 

 

Máy đóng giá thể chậu

Máy

1

 

 

 

Máy sàng giá thể

Máy

1

 

 

 

Máy trộn giá thể

Máy

1

 

 

 

Máy gieo hạt

Máy

1

 

 

 

Máy rửa vỉ xốp

Máy

1

 

 

 

Máy phun thuốc trừ sâu

Máy

1

 

 

 

Máy cắt liên hợp

Máy

1

 

 

12.13

THIẾT BỊ NGHỀ LÂM SINH

 

 

 

 

 

Máy định vị (GPS cầm tay)

Cái

2

 

 

 

Máy đo cao đa năng (bằng laze)

Cái

2

 

 

 

Khoan tăng trưởng

Cái

2

 

 

 

Kéo cắt cành trên cao

Cái

4

 

 

 

Kéo cắt cành

Cái

4

 

 

 

Khoan phẫu diện

Cái

2

 

 

 

Máy đo độ chặt đất

Cái

2

 

 

 

Máy đo pH

Cái

2

 

 

 

Máy phun thuốc

Cái

2

 

 

12.14

Phục vụ công tác đào tạo lái xe

 

 

 

 

 

Hệ thống thiết bị nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ

Bộ

1

 

 

 

Hệ thống thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (Cabin mô phỏng; Hệ thống hiển thị và âm thanh; Hệ thống máy tính; Hệ thống vận hành và giám sát của giáo viên; Cơ cấu mô phỏng chuyển động)

Bộ

2

 

 

 

Hệ thống thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên.

Bộ

16

 

 

12.15

Phục vụ Đề án thành lập Trường Mầm non, Tiểu học THSP

 

 

 

 

 

A. Dự kiến đồ dùng cho HS Tiểu học

 

 

 

 

 

Ti vi

Cái

20

 

 

 

Máy tính

Cái

50

 

 

 

Tủ lạnh, tủ đông

Cái

2

 

 

 

B. Dự kiến đồ dùng cho HS Mầm non

 

 

 

 

 

Ti vi

Cái

6

 

 

 

Hệ thống Camera quan sát

Cái

6

 

 

 

Bộ liên hoàn nhà banh

Bộ

1

 

 

 

Bộ liên hoàn 2 khối 2 máng tuột

Bộ

1

 

 

 

Thú nhún lò xo

Cái

5

 

 

 

Bộ liên hoàn phát triển vận động.

Bộ

1

 

 

 

Nhà hơi, nhà phao

Bộ

1

 

 

 

Mâm quay

Cái

3

 

 

 

Xích đu

Cái

3

 

 

 

Bập bênh

Cái

3

 

 

12.16

THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI VÀ CHẤM THI

 

 

 

 

 

 Máy photocopy siêu tốc chuyên dùng để in sao đề thi

 Cái

1

 

 

 

Thiết bị chấm điểm bài thi trắc nghiệm

Cái

1

 

 

12.17

THIẾT BỊ LIVESTREAM PHỤC VỤ TUYỂN SINH

 

 

 

 

 

Máy ảnh

Cái

2

 

 

 

Máy quay camera

Cái

2

 

 

 

Bộ âm thanh

Bộ

1

 

 

 

Máy ghi âm

Cái

1

 

 

12.18

THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÁC PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT, GIẢNG ĐƯỜNG

 

 

 

 

 

Tivi 65 inch

Cái

20

 

 

 

Máy tính để bàn

Cái

20

 

 

13

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

 

13.1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

 

-

Hệ thống Camera an ninh 5 mắt

Bộ

1

Phục vụ phòng điều khiển Trung tâm Điều hành thông minh

 

-

Máy tính điều hành, trình chiếu

Bộ

1

 

-

Máy tính phục vụ vận hành, khai thác dữ liệu (2 màn hình)

Cái

10

 

13.2

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

 

-

Bộ lưu điện UPS

Bộ

2

Phục vụ cho máy lấy số, gọi số

 

-

Loa di động

Cái

1

Thông tin cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm PVHCC

 

-

Máy lấy số thứ tự để bàn, màn cảm ứng tích hợp (Máy phát số cảm ứng)

Cái

1

 

 

14

Ban An toàn giao thông

 

 

 

 

-

Máy quay phim

Cái

1

Phục vụ công tác tuyên truyền về An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Cái

1

Phục vụ công tác soạn thảo, quản lý dữ liệu về ATGT

 

15

Ban quản lý khu kinh tế

 

 

 

 

15.1

Phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường

 

 

 

 

-

Máy Toàn Đạc điện tử

Cái

1

Phục vụ công tác đo đạc trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng

 

16

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

 

 

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

1

 Phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

 

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Cái

5

 

17

Trường Chính trị

 

 

 

 

-

Máy chiếu (Projecter)

Cái

12

Phục vụ giảng dạy

 

-

Máy in màu

Cái

1

Phục vụ phòng Tổ chức, phòng Đào tạo (in bằng)

 

18

Tỉnh đoàn

 

 

 

 

18.1

Văn phòng Tỉnh đoàn

 

 

 

 

-

Máy vi tính chuyên dùng

Bộ

01

Đảm bảo cấu hình sử dụng đồ họa, thiết kế market, xử lý ảnh và dựng phim,… phục vụ công tác đăng bài website, đưa tin

 

18.2

Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh

 

 

 

 

-

Dàn ánh sáng sân khấu

Bộ

01

 

 

 

PHỤ LỤC 2

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị

Đvt

Số lượng bổ sung

Ghi chú

1

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

 

 

-

Máy định vị GPS cầm tay (yêu cầu độ chính xác cao và có kết nối không dây với máy tính, thiết bị khác)

Cái

1

Phục vụ việc kiểm tra, xử lý kỹ thuật tại thực địa liên quan công tác bồi thường, GPMB

-

Máy quay Flycam

Bộ

1

Quay hiện trạng khu vực dự án trước khi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

-

Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình cao)

Bộ

2

Xử lý kỹ thuật nghiệp vụ các loại bản đồ và các phần mềm chuyên dùng để phục vụ công tác bồi thường, GPMB

2

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Trồng trọt, bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y, Thủy sản)

 

 

 

-

Xi lanh tự động 2cc (Inox)

Cái

7

 

-

Thùng bảo ôn

Cái

17

 

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

-

Máy Scan 2 mặt A3

Cái

1

 

-

Bộ máy đo GPS 2 tầng (01 máy tĩnh (Base) và 02 máy động (Rover)

Bộ

1

Phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai

-

Máy định vị cầm tay GPS

Cái

1

 

-

Máy đo độ bụi

Cái

1

 

-

Máy đo độ ồn

Cái

1

 

-

Máy đo độ rung

Cái

1

 

-

Máy quay phim

Cái

1

 

-

Thiết bị đo đạc môi trường - khoáng sản

Bộ

1

 

4

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin)

 

 

 

-

Camera HD dùng cho lưu động và thiết bị phụ trợ trang bị cho phóng viên + camera quay phim

Bộ

2

 

-

Máy dựng hình (phi tuyến tính) làm chương trình

Cái

2

 

-

Thiết bị thu âm, ghi âm đảm bảo theo yêu cầu bao gồm cả bàn ghế cho BTV, PTV

Bộ

1

Dùng cho phóng viên, biên tập xây dựng sản xuất chương trình

-

 Bộ lưu giữ 10T

Bộ

1

 

-

 Cammera kỹ thuật số

Cái

1

 

-

Đàn ghita (có khuyếch đại âm thanh)

Cây

2

Âm thanh đảm bảo trọn bộ

-

Loa full range đôi 800/1600w

Cái

3

Đảm bảo cân đối cụm loa phục vụ chương trình văn nghệ

-

Loa sub đôi

Cái

4

Đảm bảo cân đối cụm loa phục vụ chương trình văn nghệ

5

Trung tâm Môi trường và DVĐT huyện (Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý chợ; Dịch vụ Môi trường, đô thị; Quản lý nghĩa trang nhân dân)

 

 

 

5.1

Lĩnh vực Dịch vụ môi trường, đô thị, quản lý nghĩa trang nhân dân

 

 

 

-

Máy cắt cỏ

Cái

2

 

5.2

Lĩnh vực quản lý Chợ

 

 

 

-

Vòi chữa cháy

Cuộn

4

 

6

Đơn vị hoạt động lĩnh vực Dạy nghề

 

 

 

-

Máy cắt cầm tay

Cái

1

Phục vụ dạy nghề nề hoàn thiện

-

Máy cắt, thái cỏ 3A

Cái

1

Phục vụ dạy nghề chăn nuôi trâu bò

-

Máy đo độ PH

Cái

1

Phục vụ dạy nghề trồng trọt

-

Máy nghiền thức ăn

Cái

1

Phục vụ dạy nghề chăn nuôi trâu bò

7

Phòng Nội vụ

 

 

 

-

Máy ghi âm

Cái

1

Phục vụ cho công tác tôn giáo

-

Máy quay phim

Cái

1