Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 41/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 16/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC HUY ĐỘNG LÀM NHIỆM VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chng thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định s 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Thông tư s 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương đối với người lao động làm việc trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vn điu lệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2828/TTr-LĐTBXH ngày 11 tháng 12 năm 2019; Báo cáo thẩm định số 266/BC-STP ngày 13/11/2019 ca Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Trợ cấp ngày công lao động

a) Đối với các ngày bình thường: Mức hỗ trợ là 30.000 đồng/giờ/người.

b) Đối với các ngày nghỉ lễ, tết hoặc thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau: Mức hỗ trợ là 60.000 đồng/giờ/người.

2. Hỗ trợ tiền ăn mức 30.000 đồng/bữa ăn/người, cụ thể:

a) Thực hiện nhiệm vụ từ đủ 04 giờ đến đủ 08 giờ liên tục được hỗ trợ một bữa ăn.

b) Thực hiện nhiệm vụ trên 08 giờ đến đủ 12 giờ liên tục được hỗ trợ hai bữa ăn.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Hằng năm, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn cấp tỉnh, cp huyện, cp xã xây dựng dự toán kinh phí trình cp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các chế độ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và các chế độ quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Trường hợp nguồn kinh phí đã được phê duyệt hằng năm không đủ để thực hiện nhiệm vụ thì báo cáo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cp trên trực tiếp xem xét htrợ theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn các cấp; Chtịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4 (thực hiện);
- Bộ Lao động TBXH; (báo cáo)
- Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Bộ Tài chính; (báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND t
nh (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
-
V0,2,3,4; các Chuyên viên NCTH
- Lưu: VT, VX2
10-QĐ48

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 quy định về chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.505

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123