Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4037/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 05/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4037/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

XUẤT CẤP HÀNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CHO CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ vào Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 6765/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế vviệc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế;

Căn cứ vào Quyết định số 530/QĐ-BYT ngày 04/10/2018 của Ủy ban quốc gia ng phó sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị và địa phương về việc cấp hàng phòng, chng thiên tai, thảm họa năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn từ nguồn phòng chống thảm họa của Bộ Y tế đang bảo quản tại Kho hàng của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco phục vụ công tác phòng chống lụt bão (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận quản lý, sử dụng, đúng mục đích thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco có trách nhiệm liên hệ, chuyển các danh mục hàng nói trên tới các đơn vị theo đúng địa chỉ, đảm bảo thời gian nhanh nhất, đủ số lượng, chất lượng có hướng dẫn sử dụng, hạn dùng theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Sở Y tế: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nam Định, Lào Cai, Tây Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng; Kiên Giang
- Cục Hậu cần QK 1, 2; Cục Hậu cần BTL Biên phòng;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 4037/QĐ-BYT ngày 05/9/2019 của Bộ Y tế)

1. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Slượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ s

10

3.000.000

30.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh;

Địa chỉ: Số 71 Hải Thượng Lãn Ông, P. Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (Đ/c Thiện, Chánh văn phòng Sở; số điện thoại: 0949006666)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

100.000

260

26.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Áo phao cu sinh

Chiếc

100

165.000

16.500.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

100

275.000

27.500.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

100.000.000

 

(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)

2. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ s

15

3.000.000

45.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Sở Y tế tnh Quảng Trị;

Địa chỉ: Số 34 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tnh Quảng Trị.

(Đ/c Định, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Tài chính; số điện thoại: 0913184.215)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

100.000

260

26.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Bộ dụng cụ phòng chng lụt bão

Bộ

10

1,680,000

16.800,000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Áo phao cứu sinh

Chiếc

30

165.000

4.950.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

5

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

80

275.000

22.000.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

114.750.000

 

 

(Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

3. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Nam Định.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ số

15

3.000.000

45.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Sở Y tế tỉnh Nam Định;

Địa chỉ: 14 Trần Thánh Tông, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định (Anh Nguyên, Phó phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 0918514823)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

100.000

260

26.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

05

1,680,000

8.400,000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Áo phao cu sinh

Chiếc

30

165.000

4.950.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

5

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

50

275.000

13.750.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

98.100.000

 

 

(Bằng chữ: Chín mươi tám triệu một trăm nghìn đồng)

3. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ s

15

3.000.000

45.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Sở Y tế tỉnh Nam Định;

Địa chỉ: 14 Trần Thánh Tông, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định (Đ/c Hi, Trưởng phòng KHTC; số điện thoại: 0918020420)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

100.000

260

26.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Áo phao cứu sinh

Chiếc

30

165.000

4.950.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

50

275.000

13.750.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

5

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

10

1,680,000

16.800,000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

106.500.000

 

 

(Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu năm trăm nghìn đồng)

4. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

số

10

3.000.000

30.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh;

Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đc Trang, Phòng Nghiệp vụ Y; Số điện thoại: 0389862095)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

100.000

260

26.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

05

1,680,000

8.400,000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Áo phao cứu sinh

Chiếc

50

165.000

8.2500.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

5

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

50

275.000

13.750.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

86.400.000

 

(Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu bn trăm nghìn đng)

5. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ số

20

3.000.000

60.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa;

Địa chỉ: số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

(Đ/c Quang, Chánh văn phòng; số điện thoại: 0912253934)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

200.000

260

52.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Áo phao cứu sinh

Chiếc

70

165.000

11.550.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

100

275.000

27.500.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

5

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

10

1,680,000

16.800.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

167.850.000

 

 

(Bằng chứ: Một trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)

6. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Slượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ số

10

3.000.000

30.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An;

Địa chỉ: 140 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An. (Đc Vân, TTYT dự phòng; Số điện thoại: 0976577126)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

100.000

260

26.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Áo phao cứu sinh

Chiếc

70

165.000

11.550.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

100

275.000

27.500.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

5

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

10

1,680,000

16.800.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

111.850.000

 

 

(Bằng chữ: Một trăm mười một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

7. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ số

10

3.000.000

30.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt. (Anh Chung, Sở Y tế, ĐT: 0919440556)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

100.000

260

26.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Áo phao cứu sinh

Chiếc

30

165.000

4.950.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

70

275.000

19.250.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

05

1,680,000

8.400.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

88.600.000

 

(Bằng chữ: Tám mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng)

8. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ số

15

3.000.000

45.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang;

Địa chỉ: Số 01, Trần Hưng Đạo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Đc Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược; Số điện thoại: 0918123111)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

200.000

260

52.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

10

1,680,000

16.800.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Áo phao cứu sinh

Chiếc

30

165.000

4.950.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

5

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

100

275.000

27.500.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

146.250.000

 

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)

9. Cấp cho Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh đội biên phòng.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

số

15

3.000.000

45.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Cục Hậu cần - BTL Bộ đội biên phòng;

Địa chỉ: Số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Đc Thành, Cán bộ Phòng Quân y, số điện thoại: 0909292374)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

100.000

260

26.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

10

1,680,000

16.800.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Áo phao cứu sinh

Chiếc

30

165.000

4.950.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

6

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

100

275.000

27.500.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

120.250.000

 

 

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

10. Cấp cho Cục Hậu cần - Quân khu 1.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ số

15

3.000.000

45.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Cục Hậu cần - Quân khu 1;

Địa chỉ: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Đ/c Tuấn Anh Chủ nhiệm quân y; Số điện thoại: 0912127900)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

200.000

260

52.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

3

Áo phao cứu sinh

Chiếc

30

165.000

4.950.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

4

Phao tròn cứu sinh

Chiếc

100

275.000

27.500.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

5

Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

10

1,680,000

16.800.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

6

Nhà bạt 60 m2 (phòng chống lụt bão)

Bộ

05

28.215.000

141.075.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tổng cộng

 

 

 

287.325.000

 

 

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

10. Cấp cho Cục Hậu cần - Quân khu 2.

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Công ty cấp hàng

Đơn vị nhận hàng

1

Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

Cơ số

15

3.000.000

45.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

Cục Hậu cần - Quân khu 1;

Địa chỉ: Xã Vân Phú, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Đ/c Hải, cán bộ Phòng Quân y; số điện thoại: 0988737459)

2

Viên hóa chất CloramimB 250mg

Viên

200.000

260

52.000.000

Cty Cổ phần Dược TƯ3

5

Độ dụng cụ phòng chống lụt bão

Bộ

10

1.680.000

16.800.000

Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

 

Tng cộng

 

 

 

113.800.000

 

(Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu tám trăm nghìn đồng)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4037/QĐ-BYT ngày 05/09/2019 về xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.292

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38