Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2017 quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 401/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải, Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 401/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ VỐN NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 85/2015/QH13;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh về Bổ sung, chỉnh sửa mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 262/TTr-SNN ngày 13 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định mức phân bổ vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Các mức phân bổ vốn quy định tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở để phân bổ vốn kế hoạch ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 2017 đến năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ TW và VPĐP TW CT XD NTM;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ NTM tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HB,Tle.
NTM-2.13

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

QUY ĐỊNH

MỨC PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

Các dự án thực hiện Chương trình MTQG, chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác thực hiện theo quy định của các chương trình, dự án được phê duyệt.

2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện), UBND xã thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Huy động nhân dân đóng góp

Căn cứ tình hình thực tế, cấp xã có hình thức thích hợp vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án, nội dung cụ thể do Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Điều 2. Mức phân bổ vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

Số TT

Nội dung

Vốn NS tỉnh (%)

Vốn NS cấp huyện (%)

Vốn NS cấp xã (%)

I

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã

100

 

 

II

Tuyên truyền; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp

100

 

 

III

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

 

 

 

1

Đường giao thông đến trung tâm xã

70

30

 

2

Đường giao thông thôn, liên thôn

70

30

 

3

Đường giao thông xóm, liên xóm

 

50

50

4

Đường giao thông trục nội đồng

70

 

30

5

Kênh mương nội đồng do xã quản lý

70

 

30

6

Trường trung học cơ sở

30

70

 

 

Riêng hai huyện miền núi (Thực hiện theo khoản 22, Điều 1 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ chỉ đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020)

100

 

 

7

Trường tiểu học

30

70

 

 

Riêng hai huyện miền núi (Thực hiện theo khoản 22, Điều 1 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ chỉ đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020)

100

 

 

8

Trường mẫu giáo

30

70

 

 

Riêng hai huyện miền núi (Thực hiện theo khoản 22, Điều 1 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020)

100

 

 

9

Cơ sở hạ tầng thương mại (chợ) nông thôn

30

50

20

10

Nhà văn hóa và khu thể thao xã

30

50

20

11

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn

 

50

50

12

Trạm y tế xã

100

 

 

13

Xử lý chất thải, thoát nước thải khu dân cư

 

70

30

14

Đường vào nghĩa trang xã

70

 

30

15

Nghĩa trang xã

 

 

100

16

Hạ tầng khu sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp tập trung

70

30

 

17

Công trình cấp nước sinh hoạt

70

30

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

- Hàng năm, căn cứ vào Quyết định số 4098/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016- 2020, Báo cáo rà soát của các địa phương để tổng hợp các dự án đầu tư thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho từng địa phương;

- Hướng dẫn các địa phương phân bổ chi tiết nguồn vốn hỗ trợ;

- Theo dõi đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương và đề xuất điều hòa nguồn vốn hỗ trợ nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch Chương trình đã được phê duyệt; góp phần đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch giải ngân hàng năm và giai đoạn 2017-2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn lực cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên cơ sở cân đối nguồn lực chung của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

3. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan: Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các địa phương sử dụng nguồn vốn được hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đúng mục tiêu; kết hợp nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình của ngành để góp phần thực hiện hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các địa phương và nguồn vốn lồng ghép khác được phân bổ trên địa bàn, triển khai kế hoạch thực hiện, phân bổ nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu, lộ trình được giao. Hàng năm chủ động rà soát, lập các dự án đầu tư tương ứng với số kinh phí được phân bổ cùng với kinh phí đối ứng của địa phương, phê duyệt trước ngày 15/10 hàng năm gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (qua địa chỉ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh quyết định phân bnguồn vốn.

Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi và hỗ trợ các xã triển khai thực hiện các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới, từ việc lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật đến tiến độ giải ngân kinh phí, bảo đảm đúng tiến độ và sử dụng hiệu quả kinh phí được phân bổ hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (qua địa chỉ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2017 quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249