Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3950/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3950/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 24/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3950/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1169/SCT-QLNL ngày 11/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/05/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiết kiệm điện, tạo nên ý thức tự giác trong việc sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội.

2. Yêu cầu

Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh phải có trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

II. MỤC TIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN

1. Mục tiêu chung

Trong giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu chung, trong giai đoạn 2020 - 2025, hằng năm các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh phải đạt mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu như sau:

- Đối với khu vực Công nghiệp - Xây dựng: 1,0%

- Đối với khu vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp: 0,1%

- Đối với khu vực Giao thông vận tải: 0,1%

- Đối với khu vực Thương mại - Dịch vụ - Du lịch: 0,4%

- Đối với khu vực dân dụng:  0,4%

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, … trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

2. Đối với các tổ chức quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông

- Rà soát, phân loại loại hình và khu vực chiếu sáng công cộng; chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; chiếu sáng giao thông để lập kế hoạch tiết kiệm điện, trong đó xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực, loại hình chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông để đảm bảo trong giai đoạn 2020 - 2025, đạt kết quả tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ lĩnh vực này trên toàn tỉnh.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của ngành điện; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của ngành điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

3. Đối với các hộ gia đình

- Xây dựng và tuyên truyền nếp sống văn hóa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các hộ gia đình, bao gồm:

+ Cung cấp thông tin, kiến thức về nhãn năng lượng đối với các thiết bị gia dụng đến các hộ gia đình theo quy định tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

+ Các cơ sở thương mại, dịch vụ cung cấp, lắp đặt thiết bị điện gia dụng yêu cầu phải tư vấn mua sắm, lắp đặt và hướng dẫn chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện cho người sử dụng.

- Tuyên truyền thường xuyên các hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

4. Đối với cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ

- Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ phải xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị, trong đó nêu rõ mục tiêu tiết kiệm điện theo năm và giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến nội quy thực hiện tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ sở cung ứng điện thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

5. Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở khai thác mỏ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở khai thác mỏ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị, trong đó phải quy định rõ mục tiêu tiết kiệm điện hằng năm đảm bảo theo quy định.

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Khuyến khích lắp đặt, tích hợp, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có vào hệ thống năng lượng nội bộ của đơn vị; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phải thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ và thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm.

- Thực hiện việc tuân thủ các quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng điều chỉnh của các và điều tiết phụ tải khi diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (DR).

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức theo hướng cải thiện hành vi sử dụng điện đối với người lao động, người quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cộng đồng dân cư thông qua các tổ chức đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở; các khách hàng, khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lưu trú, ...; học viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng và tổ chức triển khai các quy tắc về sử dụng điện tại công sở, văn phòng, trường học, bệnh viện, …; quy tắc về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở khai thác mỏ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cửa hàng, cửa hiệu, …).

- Xây dựng và tuyên truyền lối sống tiết kiệm điện đến hộ gia đình như: Tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện (tủ lạnh, điều hòa không khí, quạt, bình nước nóng, máy giặt, hệ thống chiếu sáng…) đến từng hộ gia đình (thông qua sinh hoạt cộng đồng/khu dân cư: tổ dân phố, xóm, bản, thôn…); phát động phong trào gia đình tiết kiệm điện tại khu dân cư.

- Xây dựng và tổ chức công bố rộng rãi định kỳ kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ thương mại.

- Xây dựng chuyên mục về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các Sở ngành có liên quan để đăng tải các thông tin về hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Xây dựng bản tin, chuyên mục phát trên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương để tuyên truyền các nội dung tiết kiệm điện.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào chương trình học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện.

- Xây dựng và lồng ghép triển khai chương trình tài trợ cho các nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về tiết kiệm điện vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của địa phương.

- Phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lựa chọn, ứng dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, nguyên liệu đầu vào...có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm điện khi cải tạo, mở rộng, đầu tư mới, chuyển đổi công năng.

- Thúc đẩy việc chuyển đổi công nghệ, thiết bị, máy móc phương tiện, vật liệu, nguyên, nhiên liệu theo hướng tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh tận dụng các nguồn năng lượng phát sinh trong quá trình sản xuất như nhiệt thải phục vụ phát điện; tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, năng lượng nội bộ, giảm nhu cầu điện của đơn vị từ nguồn điện lưới quốc gia.

- Mua sắm các trang thiết bị có hiệu suất sử dụng điện cao, tiết kiệm năng lượng, lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp vào hệ thống điện nội bộ, các hệ thống tự động kiểm soát tiêu thụ điện đối với các hạng mục đầu tư sử dụng hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước.

- Thúc đẩy việc tự động hóa, tối ưu hóa việc sử dụng điện của các thiết bị, phương tiện, máy móc sử điện, hệ thống nhiệt, lạnh, chiếu sáng... tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

3. Triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Khuyến khích việc triển khai tiêu chuẩn quản lý sử dụng điện năng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, lưu trú trên địa bàn tỉnh.

- Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện phải phối hợp với ngành điện khi có yêu cầu thực hiện các hoạt động quản lý phụ tải do ngành điện triển khai.

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện hằng năm tại đơn vị đảm bảo mức tiết kiệm tối thiểu đảm bảo theo quy định để tổ chức thực hiện; Kế hoạch tiết kiệm điện của đơn vị gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

2. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không chấp hành các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật; yêu cầu các đơn vị thực hiện tuân thủ quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định định mức tiêu hao năng lượng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thông qua nhiều hình thức khác nhau.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt trong việc tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp sử dụng điện lãng phí, không thực hành tiết kiệm điện theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương tình hình thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về áp dụng giải pháp, thiết bị điện trong thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật,… để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Hướng dẫn, đôn đốc các tòa nhà, tổ hợp văn phòng và các nhà chung cư giảm công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của ngành điện; Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của ngành điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Triển khai hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hiệu suất năng lượng đối với các thiết bị tiêu thụ điện đến các đơn vị liên quan.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của nhân dân.

- Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ về năng lượng mới, năng lượng sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tham mưu UBND tỉnh kêu gọi ưu tiên đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại ít tiêu hao năng lượng, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện tiết kiệm điện, nhằm đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025.

- Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm nhằm đưa thông tin đến mọi người dân.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Nghiên cứu, đưa nội dung tiết kiệm điện vào các cơ sở giáo dục phổ thông thông qua việc lồng ghép, tích hợp vào các bài học, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm… nhằm tuyên truyền cho học sinh biết được tầm quan trọng của tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung để từ đó hình thành ý thức về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cộng đồng.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì và phối hợp với điện lực địa phương xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thực hiện các nội dung tại khoản 2 mục III của Kế hoạch này.

- Rà soát, phân loại loại hình và khu vực chiếu sáng công cộng; chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; chiếu sáng giao thông để lập kế hoạch tiết kiệm điện. Trong đó, xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực, loại hình chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông để đảm bảo trong giai đoạn 2020 - 2025, đạt kết quả tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ lĩnh vực này trên toàn tỉnh;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; phối hợp với Điện lực địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

- Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

Chủ động, phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, tin bài liên tục tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

10. Công ty Điện lực Bình Định

- Thực hiện các quy định về tiết kiệm trong phân phối điện; thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp.

- Tổ chức có hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến tất cả các đối tượng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Hỗ trợ UBND các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc địa bàn cung cấp điện.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền rộng rãi tới khách hàng sử dụng điện về tình hình cung cấp điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, theo dõi việc tiết kiệm điện của các cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn để tham mưu kiến nghị với UBND tỉnh áp dụng các giải pháp tiết kiệm và hiệu quả; hằng năm báo cáo kết quả thực hiện các chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn cho Sở Công Thương, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều hòa tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện theo kế hoạch; hạn chế làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài trong mùa nắng nóng.

- Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 15/01 hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3950/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


52

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144