Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 381/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 25/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC SAU QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 05 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ công văn số 09/HĐND-VP ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịạ - Vũng Tàu về việc thống nhất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước sau Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4595/TTr-STC ngày 28 tháng 11 năm 2018 và công văn số 554/STC-QLGCS ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước sau Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước sau Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; đầu tư, mua sắm, thuê máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định của Luật đầu tư công và Luật quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

b) Rà soát, thống kê lại toàn bộ danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc, tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị của ngành theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị tại đơn vị.

c) Tổ chức quản lý các máy móc, thiết bị của ngành theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với việc đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, cần lựa chọn những máy móc, thiết bị phù hợp, có khả năng kết ni, chia sẻ thông tin, dliệu đi với các hệ thng hiện có.

2. Kho bạc Nhà nước tnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện kiểm soát chi theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.TH4.
(12/02/2019)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tịnh

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC SAU QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

 

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông

1

Máy tính xách tay

Chiếc

1

- Vi xử lý: Intel Core i7 tốc độ 1,4Ghz

- Bộ nhớ trong: 8Gb

- cng: 1Tb

- Màn hình: 15.6"

- Kết nối: Wifi, Bluetooth, USB, VGA, HDMI

- Hệ điều hành: Windows 10

2

Máy quét

Chiếc

1

Máy quét đa năng: Copy/ Print/ Scan/ DADF + Duplex

- Khổ giấy: A3/A4

- Khay giấy: Chuẩn khay 1: 250 tờ, Khay tay: 100 tờ

- Bộ nhớ: 512Mb

- Tốc độ copy/ in/ quét: 23 trang/phút

- Đảo mặt bản gốc: Có

- Đảo mặt bản sao: Có

- ADF: Có

- Độ phân giải: in/ copy: 600 x 600 dpi

- Cng giao tiếp: USB/ LAN

- Tlệ thu phóng: 25%-400%

3

Máy phân tích phổ

Chiếc

1

Dải tn: 10MHz -4.2GHz

Tham chiếu tần số: ±1 ppm

Độ chính xác: ±1%

Thời gian quét: 1.1ms-1600s

Độ phân giải băng thông: 10Hz-5MHz, độ chính xác: ± 10%

Kiểu kết ni: RF input: N-type, female, 50Ω; USB

Màn hình: 5,5 inch

Khối lượng: 1,25Kg

Pin: 6 tiếng

4

Bộ suy hao

Bộ

1

Tn số: 4GHz Trở kháng: 50 Ohm

Công suất: 25 Watt

Tsố sóng đứng: 1.25:1

Hệ s suy hao: 30dB

Đu kết nối 1: N (M)

Đầu kết nối 2: N (F)

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước sau Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79