Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2001/QĐ-UB về Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 38/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 07/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA, TÀI SẢN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TÀI SẢN HÀNG HÓA KÊ BIÊN PHÁT MÃI THEO QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu giá tài sản, Nghị định số 14/1998/CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước và Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của    Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính-Vật giá thành phố tại Công văn số 579/TCVG-CS ngày 13 tháng 3 năm 2001 về phê duyệt Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hoá, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, tài sản kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ Quy chế này, Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung  quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước (được thành lập theo Quyết định số 1285/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố) triển khai các hoạt động bán đấu giá.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và bãi bỏ các quy định trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chủ tịch Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập sở hữu Nhà nước, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố, Giám đốc Xí nghiệp phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất và Giám đốc Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Bộ Tài chính
- TT.TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Viện KSND thành phố
- Thanh tra thành phố
- VPUB : PVP/KT, NC, VX
- Tổ TM, NC, VX
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2001/QĐ-UB về Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.723

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159