Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3784/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân tái định cư lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3784/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3784/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ KHE THOONG THUỘC DỰ ÁN DI DÂN TĐC LÒNG HỒ CỬA ĐẠT, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3793/STC-ĐT ngày 18/10/2013, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 17/10/2013 và Tờ trình số 08/TTr-CCPTNT ngày 18/6/2013 (kèm theo hồ sơ) của Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh.

Thời gian: Khởi công 02/11/2012 - Hoàn thành 21/01/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

1

2

3

4

Tổng số

884.513.000

816.000.000

68.513.000

Trong đó: Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp)

884.513.000

816.000.000

68.513.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung

Dự toán

Giá trị quyết toán

1

2

3

Tổng số

991.000.000

884.513.000

- Chi phí xây dựng

733.600.000

724.401.000

- Chi phí QLDA

16.000.000

15.825.000

- Chi phí tư vấn ĐTXD

138.000.000

130.267.000

- Chi phí khác

13.400.000

14.020.000

- Chi phí dự phòng

90.000.000

 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị thực tế

Quy đổi

Giá trị thực tế

Quy đổi

1

2

3

4

5

Tổng số

 

 

884.513.000

 

- Tài sản cố định

 

 

884.513.000

 

- Tài sản lưu động

 

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

2

3

Tổng số

884.513.000

 

Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp)

884.513.000

 

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:

 

đồng

b) Tổng nợ phải trả:

68.513.000

đồng

Công ty TNHH Nam Dương:

32.986.000

đồng

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi giao thông III Thanh Hóa:

22.507.000

đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Thanh Hóa:

4.000.000

đồng

Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn định giá ACC Việt Nam:

6.970.000

đồng

Ban quản lý dự án TĐC lòng hồ Cửa Đạt:

2.050.000

đồng

1.3. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu: 68.513.000 đồng

- Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp): 68.513.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

1

2

3

UBND xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh

884.513.000

 

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chánh Văn phòng Mai Nhữ Thắng;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3784/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân tái định cư lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.713
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56