Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 37/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 21/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2016/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH THUỘC TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện Tân Thành thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

Căn cứ Công văn số 550A/HĐND-VP ngày 20/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4501A/STC-TTr ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc đề nghị ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 (chi tiết theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 đính kèm).

Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố); Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã (xã, phường, thị trấn) so với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách.

Trường hợp đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách làm ngân sách cấp huyện, cấp xã tăng thu lớn thì so tăng thu phải nộp về ngân sách cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 và Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

PHỤ LỤC SỐ 01

PHÂN CẤP NGUỒN THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CÁP NGÂN SÁCH THUỘC TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Stt

Tên khoản thu

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Ngân sách xã, thị trấn

Ngân sách phường

A

B

1

2

3

4

I

Các khoản thu mỗi cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) được hưởng 100%

 

 

 

 

1

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả hoạt động xổ số điện toán

100%

 

 

 

2

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

 

 

2.1

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ cá nhân kinh doanh

 

 

100%

100%

2.2

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu trên địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

2.3

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thư từ các đối tượng còn lại: nông trường, hợp tác xã ... trên địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

3

Lệ phí trước bạ

 

 

 

 

3.1

Lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn

 

 

100%

 

3.2

Lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh trên địa bàn phường

 

100%

 

 

3.3

Lệ phí trước bạ khác

 

100%

 

 

4

Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở tái định cư (bao gồm cả đất), cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

 

 

 

 

4.1

Trường hợp có cơ chế riêng thì thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Tỷ lệ điều tiết thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

4.2

Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở tái định cư (bao gồm cả đất), cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước còn lại

100%

 

 

 

5

Thuê sử dụng đất phi nông nghiệp

 

 

100%

100%

6

Lệ phí môn bài

 

 

 

 

6.1

Lệ phí môn bài thu từ đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý

100%

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý

 

100%

 

 

6.2

Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa); cá nhân kinh doanh

 

 

 

 

6.2.1

Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

6.2.2

Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

 

 

 

 

6.2.2.1

Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đào

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

6.2.2.2

Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

6.2.2.2.1

Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa) do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn thành phố Vũng Tàu

 

100%

 

 

 

- Địa bàn huyện Tân Thành

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

6.2.2.2.2

Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa) do Chi Cục thuế cấp huyện trực tiếp thu

 

100%

 

 

6.2.3

Lệ phí môn bài thu từ cá nhân kinh doanh

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

 

 

100%

100%

7

Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu

100%

 

 

 

8

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

100%

 

 

 

9

Các khoản phí, lệ phí phần nộp ngân sách theo quy định (không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài)

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp tỉnh quản lý và tổ chức thu

100%

 

 

 

 

Đơn vị cấp huyện quản lý và tổ chức thu

 

100%

 

 

 

Đơn vị cấp xã quản lý và tổ chức thu

 

 

100%

100%

10

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

 

 

100%

100%

11

Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp tỉnh quản lý và tổ chức thu

100%

 

 

 

 

Đơn vị cấp huyện quản lý và tổ chức thu

 

100%

 

 

 

Đơn vị cấp xã quản lý và tổ chức thu

 

 

100%

100%

12

Thu huy động, đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

- Cấp tỉnh huy động

100%

 

 

 

 

- Cấp huyện huy động

 

100%

 

 

 

- Cấp xã huy động

 

 

100%

100%

13

Huy động đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại khoản 6, Điều 7, Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

100%

 

 

 

14

Thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương quyết định thực hiện thực hiện xử phạt, tịch thu

 

 

 

 

 

Cơ quan nhà nước cấp tỉnh ra quyết định

100%

 

 

 

 

Cơ quan nhà nước cấp huyện ra quyết định

 

100%

 

 

 

Cơ quan nhà nước cấp xã ra quyết định

 

 

100%

100%

15

Thu kết dư

 

 

 

 

 

Ngân sách cấp tỉnh

100%

 

 

 

 

Ngân sách cấp huyện

 

100%

 

 

 

Ngân sách cấp xã

 

 

100%

100%

16

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 

 

 

 

 

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

100%

 

 

 

 

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 

100%

 

 

 

Bổ sung từ ngân sách cấp huyện

 

 

100%

100%

17

Thu chuyển nguồn ngân sách từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau

 

 

 

 

 

Ngân sách cấp tỉnh

100%

 

 

 

 

Ngân sách cấp huyện

 

100%

 

 

 

Ngân sách cấp xã

 

 

100%

100%

18

Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

 

 

 

 

 

Viện trợ cho cấp tỉnh

100%

 

 

 

 

Viện trợ cho cấp huyện

 

100%

 

 

 

Viện trợ cho cấp xã

 

 

100%

100%

19

Thu khác ngân sách theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

19.1

Trường hợp có văn bản hướng dẫn riêng của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Tỷ lệ điều tiết thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

19.2

Thu khác ngân sách theo quy định của pháp luật còn lại

 

 

 

 

 

Cấp tỉnh quyết định

100%

 

 

 

 

Cấp huyện quyết định

 

100%

 

 

 

Cấp xã quyết định

 

 

100%

100%

20

Thu tiền sử dụng khu vực biển (phần NSĐP được hưởng theo quy định)

100%

 

 

 

21

Thuế bảo vệ môi trường

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

22

Thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước (phần NSĐP được hưởng theo quy định)

100%

 

 

 

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách địa phương

 

 

 

 

1

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) không kể thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu, thuế GTGT thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, hoạt động xổ số điện toán

 

 

 

 

1.1

Thuế GTGT thu từ đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý

100%

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý

 

100%

 

 

1.2

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa); cá nhân kinh doanh

 

 

 

 

1.2.1

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

1.2.1.1

Thuế GTGT từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở chính nằm ngoài địa bàn bàn tỉnh có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là doanh nghiệp vãng lai)

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

1.2.1.2

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước (không bao gồm doanh nghiệp vãng lai)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

1.2.2

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

 

 

 

 

1.2.2.1

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh có trụ sở chính nằm ngoài địa bàn bàn tỉnh có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là doanh nghiệp vãng lai)

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

1.2.2.2

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

1.2.2.3

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp vãng lai và doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

1.2.2.3.1

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp vãng lai và doanh nghiệp cổ phần hóa) do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu

 

 

 

 

 

- Địa bàn thành phố Vũng Tàu

67% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

33% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn huyện Tân Thành

64% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

36% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

1.2.2.3.2

Thuế GTGT thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp vãng lai và doanh nghiệp cổ phần hóa) do Chi Cục thuế cấp huyện trực tiếp thu

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

1.2.3

Thuế GTGT thu từ cá nhân kinh doanh

 

 

 

 

1.2.3.1

Trên địa bàn huyện Châu Đức:

 

 

 

 

 

- Đối với địa bàn xã Kim Long

 

80% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

20% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

- Đối với địa bàn thị trấn Ngãi Giao

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

- Đối với địa bàn các xã còn lại

 

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

1.2.3.2

Trên địa bàn thành phố Bà Rịa

 

 

 

 

 

- Đối với địa bàn phường Phước Trung

 

94% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

6% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

- Đối với địa bàn các phường còn lại

 

70% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

30% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

- Đối với địa bàn các xã

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

1.2.3.3

Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

 

 

 

 

 

- Đối với địa bàn các phường

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

- Đối với địa bàn xã Long Sơn

 

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

1.2.3.4

Trên địa bàn huyện Côn Đảo

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

1.2.3.5

Địa bàn cấp huyện còn lại

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

2

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không kể thuế TNDN hàng hóa nhập khẩu, thuế TNDN thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, hoạt động xổ số điện toán

 

 

 

 

2.1

Thuế TNDN thu từ đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý

100%

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý

 

100%

 

 

2.2

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

2.2.1

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

2.2.1.1

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở chính ngoài tỉnh có hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh (gọi tất là doanh nghiệp vãng lai)

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

2.2.1.2

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước (không bao gồm doanh nghiệp vãng lai)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

2.2.2

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

 

 

 

 

2.2.2.1

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh có trụ sở chính ngoài tỉnh có hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là doanh nghiệp vãng lai)

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

2.2.2.2

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

2.2.2.3

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp vãng lai và doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

2.2.2.3.1

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp vãng lai và doanh nghiệp cổ phần hóa) do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu

 

 

 

 

 

- Địa bàn thành phố Vũng Tàu

67% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

33% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn huyện Tân Thành

64% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

36% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

2.2.2.3.2

Thuế TNDN thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp vãng lai và doanh nghiệp cổ phần hóa) do Chi Cục thuế cấp huyện trực tiếp thu

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

3

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước (không kế thuế TTĐB thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, hoạt động xổ số điện toán

 

 

 

 

3.1

Thuế TTĐB thu từ đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý

100%

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý

 

100%

 

 

3.2

Thuế TTĐB thu từ doanh nghiệp; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa); cá nhân kinh doanh

 

 

 

 

3.2.2

Thuế TTĐB thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

3.2.2

Thuế TTĐB thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

 

 

 

 

3.2.2.1

Thuế TTĐB thu từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

3.2.2.2

Thuế TTĐB thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

3.2.2.2.1

Thuế TTĐB thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa) do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu

 

 

 

 

 

- Địa bàn thành phố Vũng Tàu

67% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

33% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn huyện Tân Thành

64% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

3 6% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

3.2.2.2.2

Thuế TTĐB thu từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh còn lại (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa) do Chi Cục thuế cấp huyện trực tiếp thu

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

3.2.3

Thuế TTĐB thu từ cá nhân kinh doanh

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Địa bàn thành phố Vũng Tàu

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

50% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

4

Thuế tài nguyên (không kể tài nguyên thu từ các hoạt động dầu, khí)

 

 

 

 

4.1

Thuế tài nguyên thu từ đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý

100%

 

 

 

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý

 

100%

 

 

4.2

Thuế tài nguyên thu từ doanh nghiệp; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa); cá nhân kinh doanh

 

 

 

 

4.2.1

Thuế tài nguyên thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

4.2.2

Thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

 

 

 

 

4.2.2.1

Thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đào

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

4.2.2.2

Thuế tài nguyên từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa)

 

 

 

 

4.2.2.2.1

Thuế tài nguyên từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa) do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn thành phố Vũng Tàu

 

100%

 

 

 

- Địa bàn huyện Tân Thành

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

4.2.2.2.2

Thuế tài nguyên từ doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (không bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa) do Chi Cục thuế cấp huyện trực tiếp thu

 

100%

 

 

4.2.3

Thuế tài nguyên thu từ cá nhân kinh doanh

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

 

50%

50%

50%

5

Thuế thu nhập cá nhân

 

 

 

 

 

- Thuế thu nhập cá nhân (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công) do Chi Cục thuế cấp huyện trực tiếp thu

 

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

- Thuế thu nhập cá nhân còn lại

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

6

Tiền sử dụng đất

 

 

 

 

6.1

Tiền sử dụng đất thu từ các dự án có cơ chế riêng (như dự án thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, qua thực hiện công tác đấu giá, thực hiện cam kết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư ...) hoặc các dự án có ảnh hưởng lớn đến cân đối thu-chi NSĐP thì được thực hiện riêng theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Tỷ lệ điều tiết thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

6.2

Tiền sử dụng đất còn lại (không bao gồm tiền sử dụng đất thu từ các dự án có cơ chế riêng (như dự án thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bàng quỹ đất cho nhà đầu tư, qua thực hiện công tác đấu giá, thực hiện cam kết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư ...) hoặc các dự án có ảnh hưởng lớn đến cân đối thu- chi NSĐP)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

50%

50%

 

 

7

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

 

 

 

7.1

Tiền thuê đất thu từ các dự án thực hiện theo cơ chế riêng (như dự án thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, qua thực hiện công tác đấu giá, thực hiện cam kết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư...) hoặc các dự án có ảnh hưởng lớn đến cân đối thu-chi NSĐP thì được thực hiện riêng theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Tỷ lệ điều tiết thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

7.2

Tiền thuê đất còn lại (không bao gồm tiền thuê đất thu từ các dự án thực hiện theo cơ chế riêng (như dự án thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, qua thực hiện công tác đấu giá, thực hiện cam kết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư ...) hoặc các dự án có ảnh hưởng lớn đến cân đối thu-chi NSĐP)), tiền thuê mặt nước

 

 

 

 

7.2.1

Trong khu công nghiệp, khu chế xuất

100%

 

 

 

7.2.2

Ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

50%

50%

 

 

8

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

 

 

 

8.1

Giấy phép do Trung ương cấp

100% phần NSTW điều tiết cho NSĐP

 

 

 

8.2

Giấy phép do UBND tỉnh cấp

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

70%

30%

 

 

9

Tiền chậm nộp tiền thuế

 

 

 

 

9.1

Tiền chậm nộp tiền thuế (không bao gồm tiền chậm nộp tiền sử dụng đất; tiền chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước)

 

 

 

 

9.1.1

Tiền chậm nộp tiền thuế thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

9.1.2

Tiền chậm nộp tiền thuế thu từ các doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

 

 

 

 

9.1.2.1

Tiền chậm nộp tiền thuế thu từ các doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do Cục thuế tỉnh trực tiếp thu

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

100%

 

 

 

9.1.2.2

Tiền chậm nộp tiền thuế thu từ các doanh nghiệp khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do Chi Cục thuế cấp huyện trực tiếp thu

 

100%

 

 

9.1.3

Tiền chậm nộp tiền thuế thu từ cá nhân kinh doanh

 

100%

 

 

9.2

Tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

 

 

 

 

9.2.1

Tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thu từ các dự án có cơ chế riêng (như dự án thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, qua thực hiện công tác đấu giá, thực hiện cam kết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư ...) hoặc các dự án có ảnh hưởng lớn đến cân đối thu- chi NSĐP thì được thực hiện riêng theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Tỷ lệ điều tiết thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

9.2.2

Tiền chậm nộp tiền sử dụng đất còn lại (không bao gồm tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thu từ các dự án có cơ chế riêng (như dự án thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, qua thực hiện công tác đấu giá, thực hiện cam kết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư ...) hoặc các dự án có ảnh hưởng lớn đến cân đối thu- chi NSĐP)

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

50%

50%

 

 

9.3

Tiền chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

 

 

 

9.3.1

Tiền chậm nộp tiền thuê đất thu từ các dự án thực hiện theo cơ chế riêng (như dự án thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, qua thực hiện công tác đấu giá, thực hiện cam kết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư ...) thì được thực hiện riêng theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Tỷ lệ điều tiết thực hiện theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

9.3.2

Tiền chậm nộp tiền thuê đất còn lại (không bao gồm tiền chậm nộp tiền thuê đất thu từ các dự án thực hiện theo cơ chế riêng (như dự án thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư, qua thực hiện công tác đấu giá, thực hiện cam kết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư ...)), tiền chậm nộp tiền thuê mặt nước

 

 

 

 

9.3.2.1

Trong khu công nghiệp, khu chế xuất

100%

 

 

 

9.3.2.2

Ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất

 

 

 

 

 

- Địa bàn huyện Côn Đảo

 

100%

 

 

 

- Địa bàn cấp huyện còn lại

50%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH THUỘC TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Stt

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

A

B

C

D

I

Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội do cấp tỉnh quản lý

Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội do cấp huyện quản lý theo phân cấp Riêng đối với thị xã, thành phố: nhiệm vụ chi trên còn bao gồm chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông công lập các cấp, các công trình phúc lợi công cộng khác theo quy định tại Điểm d, Điều 39 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội do cấp xã quản lý theo phân cấp

2

Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

 

Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của xã từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho từng dự án nhất định theo quy định của pháp luật, do HĐND cấp xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý

3

Phần chi đầu tư phát triển trong các chương trình quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện

Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật

Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật

II

Chi thường xuyên

Chi thường xuyên

Chi thường xuyên

1

Các hoạt động kinh tế

Các hoạt động kinh tế

Các hoạt động kinh tế

1.1

Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cầu đường và các công trình giao thông khác; lập biển báo và biện pháp an toàn giao thông trên các tuyến đường do cấp tình quản lý.

Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cầu đường và các công trình giao thông nội thị, giao thông khác do cấp huyện quản lý theo phân cấp của tỉnh.

Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường hẻm nội thị và các công trình thuộc cấp xã quản lý theo phân cấp của tỉnh.

1.2

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, diêm nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê do cấp tỉnh quản lý; các công trình thủy lợi cấp 1; hoạt động của các trạm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; chi khoanh nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản do các đơn vị cấp tỉnh quản lý thực hiện.

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, diêm nghiệp và lâm nghiệp:

+ Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê do cấp huyện quản lý; các công trình thủy lợi cấp 2; hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến ngư; bảo vệ phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản do các đơn vị cấp huyện thực hiện.

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, diêm nghiệp và lâm nghiệp:

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy nông thuộc cấp xã quản lý.

+ Hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm.

1.3

- Sự nghiệp thị chính cấp tỉnh

- Sự nghiệp thị chính cấp huyện

- Sự nghiệp thị chính cấp xã

1.4

- Đo đạc, lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và các hoạt động sự nghiệp địa chính khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện.

- Đo đạc, lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và các hoạt động sự nghiệp địa chính khác do cơ quan cấp huyện thực hiện.

 

1.5

- Điều tra cơ bản do cấp tỉnh thực hiện

- Điều tra cơ bản do đơn vị cấp huyện thực hiện để phục vụ yêu cầu quản lý, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội do cấp huyện thực hiện

 

1.6

- Các hoạt động sự nghiệp về môi trường do cơ quan cấp tỉnh thực hiện

- Các hoạt động sự nghiệp về môi trường do cơ quan cấp huyện thực hiện theo phân cấp

- Các hoạt động sự nghiệp về môi trường do cơ quan cấp xã thực hiện theo phân cấp

1.7

- Chi quy hoạch và các sự nghiệp kinh tế khác do cấp tỉnh quản lý

- Chi quy hoạch và các sự nghiệp kinh tế khác do cấp huyện quản lý

- Các sự nghiệp kinh tế khác do cấp xã quản lý

2

Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo dạy nghề, y tế, xã hội văn hóa thông tin, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, các sự nghiệp khác do địa phương quản lý

Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao và các sự nghiệp khác theo phân cấp của tỉnh

Các hoạt động sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, truyền thanh ở cấp xã

2.1

Giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa, phổ thông dân tộc nội trú và các hoạt động giáo dục khác do cấp tỉnh quản lý

Giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa ở bậc: tiểu học và trung học phổ thông cơ sở; nhà trẻ, mẫu giáo và các hoạt động giáo dục khác do cấp huyện quản lý. Riêng huyện Côn Đảo kể cả bậc giáo dục trung học phổ thông (cấp 3)

 

2.2

Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác

Chi công tác đào tạo, bồi dưỡng các trung tâm chính trị. Chi bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước cấp huyện, xã

 

2.3

Phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động y tế khác do các đơn vị cấp tỉnh thực hiện

Chi phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động y tế khác do cấp huyện quản lý

Chi các hoạt động y tế do cấp xã quản lý

2.4

Các trại xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói, phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện

Chi phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác thuộc cấp huyện quản lý

 

2.5

Bảo tàng, thư viện, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động văn hóa khác

Các hoạt động thư viện, trung tâm văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động văn hóa khác do cấp huyện quản lý

Hỗ trợ hoạt động của các trung tâm văn hóa, các đoàn biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chi các hoạt động văn hóa khác do cấp xã quản lý

2.6

Phát thanh truyền hình và các hoạt động thông tin khác.

Phát thanh, truyền thanh, tiếp kênh truyền hình và các hoạt động thông tin khác.

Chi sự nghiệp truyền thanh các hoạt động thông tin khác ở cấp xã.

2.7

Bồi dưỡng, huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh, các giải thi đấu cấp tỉnh, quản lý cơ sở thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động thể dục thể thao khác.

Các hoạt động thể dục, thể thao cấp huyện quản lý

Hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở

2.8

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác

Chi ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác

 

2.9

Các sự nghiệp khác do cấp tỉnh quản lý

Các sự nghiệp khác do cấp huyện quản lý

 

3

Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do cấp tỉnh thực hiện

Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do cấp huyện thực hiện

Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội

3.1

Quốc phòng

Quốc phòng

Công tác dân quân tự vệ

 

- Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân

- Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân

- Công tác đăng ký nghiệp vụ quân sự, công tác nghiệp vụ quân sự khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã theo quy định của pháp luật

 

- Xây dựng và huy động lực lượng động viên

- Xây dựng và huy động lực lượng động viên

- Chi huấn luyện dân quân tự vệ, các khoản phụ cấp huy động dân quân tự vệ và các khoản chi khác về dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã theo quy định của Luật Dân quân tự vệ

 

+ Công tác tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội

+ Công tác tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội

 

 

+ Xây dựng, huấn luyện và các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tập trung

Huấn luyện dân quân tự vệ

 

 

- Xây dựng và hoạt động của Bộ đội Biên phòng theo quy định của pháp luật

 

 

 

- Các nhiệm vụ khác về quốc phòng do ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định của Chính phủ

- Các nhiệm vụ khác về quốc phòng do ngân sách cấp huyện đảm bảo theo quy định của pháp luật

- Các nhiệm vụ khác về quốc phòng do ngân sách cấp xã đảm bảo theo quy định của pháp luật

3.2

An ninh: hỗ trợ các chiến dịch phòng ngừa, phòng chống các loại tội phạm, hỗ trợ các chiến dịch giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội; hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy, hỗ trợ sửa chữa nhà tạm giam, tạm giữ; hỗ trợ sơ kết, tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc

- An ninh; tuyên truyền, giáo dục, quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ thực hiện chiến dịch giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; hỗ trợ sơ kết, tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở

- An ninh; tuyên truyền, vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự an toàn, xã hội trên địa bàn cấp xã; hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bản cấp xã

4

Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cấp tỉnh

Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cấp huyện

Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cấp xã

5

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam

6

Hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp: tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật

Hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp: tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở cấp huyện quản lý theo quy định của pháp luật

Hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp: tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật

7

Đảm bảo xã hội: thực hiện các chính sách xã hội với các đối tượng do cấp tỉnh quản lý

Đảm bảo xã hội: thực hiện các chính sách xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói và các hoạt động đảm bảo xã hội khác đối với các đối tượng thuộc cấp huyện quản lý

Chi công tác xã hội trợ cấp trẻ mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật không nơi nương tựa thuộc cấp xã quản lý Chi thăm hỏi các gia đình chính sách, cứu tế xã hội và công tác xã hội khác

8

Phần chi thường xuyên cho các chương trình quốc gia

 

 

9

Trợ giá theo chính sách của Nhà nước

Trợ giá theo chính sách của Nhà nước

 

10

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu cấp tỉnh

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu cấp huyện

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu cấp xã

11

Các khoản chi thường xuyên khác của ngân sách theo quy định của pháp luật

Các khoản chi thường xuyên khác của ngân sách theo quy định của pháp luật

Các khoản chi thường xuyên khác của ngân sách theo quy định của pháp luật

III

Các khoản chi thường xuyên khác của ngân sách theo quy định của pháp luật

Các khoản chi thường xuyên khác của ngân sách theo quy định của pháp luật

Các khoản chi thường xuyên khác của ngân sách theo quy định của pháp luật

IV

Chi trả lãi vay để đầu tư các dự án từ các nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay để cho vay lại và các khoản vay trong nước theo quy định tại Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

 

 

V

Chi bổ sung dự trữ tài chính

 

 

VI

Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện

Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250