Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2006 duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3608/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3608/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG ĐƯỜNG MÃ LÒ, QUẬN BÌNH TÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD , ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND , ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước;
Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-UB, ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân;
Xét Tờ trình số 437/TT-BQLDA, ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Tân về việc điều chỉnh dự án Nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân và ý kiến của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tại Công văn số 44/TTr-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 3690/KHĐT-XD, ngày 18 tháng 7 năm 2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân với nội dung chủ yếu như sau:

Tổng vốn đầu tư : 93.941 triệu đồng.

Trong đó:

+ Xây lắp: 46.071 triệu đồng.

+ Kiến thiết cơ bản khác: 3.919 triệu đồng.

+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 38.472 triệu đồng.

+ Dự phòng phí: 4.999 triệu đồng.

+ Di dời điện: 480 triệu đồng.

Nguồn vốn:

+ Ngân sách thành phố: 65.843 triệu đồng.

+ Quận Bình Tân vận động nhân dân đóng góp quyền sử dụng đất không nhận tiền bồi thường: 28.098 triệu đồng.

Các nội dung khác không đề cập, vẫn giữ nguyên tại Quyết định số 4054/QĐ-UB, ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 3489/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Tân và Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2006 duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7