Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3600/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3600/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 17/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3600/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ, BỔ SUNG QUY TRÌNH, ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 376/TTrLN:XD-TC-LĐTB&XH ngày 27/12/2017 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội, Báo cáo số 55/BCLS ngày 12/3/2018 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính và Báo cáo số 176/BC-SXD (KTXD) ngày 15/6/2018 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Phụ lục 01. Quy trình duy trì hệ thống chiếu sáng thành phố Hà Nội.

+ Bãi bỏ 02 quy trình: Luồn dây lên đèn; Thay cáp ngầm được công bố tại Quyết định số 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố (Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016).

+ Bổ sung mới 04 quy trình: Luồn cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn; Thay cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn; Duy trì cột đèn pha có giàn nâng hạ (Thực hiện 1 năm/1 lần/cột); Duy trì trạm đèn chiếu sáng 2 chế độ trên đường cao tốc, đường trên cao;

- Phụ lục 02. Định mức kinh tế kỹ thuật công tác duy trì hệ thống chiếu sáng thành phố Hà Nội.

+ Bãi bỏ 02 định mức: Luồn dây lên đèn; Thay cáp ngầm được công bố tại Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016.

+ Bổ sung mới 04 định mức: Luồn cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn; Thay cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn; Duy trì cột đèn pha có giàn nâng hạ (Thực hiện 1 năm/1 lần/cột); Duy trì trạm đèn chiếu sáng 2 chế độ trên đường cao tốc, đường trên cao;

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với những nội dung không bãi bỏ, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên điều 3;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VP UBND TP: Các PCVP, Các phòng: KT,TH;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm tin học - Công bá
o;
- Lưu: VT, KT
g.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH KỸ THUẬT LĨNH VỰC DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
(Công bố kèm theo Quyết định số 3600 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố Hà Nội)

I. Bãi bỏ 02 quy trình:

1. Luồn dây lên đèn.

2. Thay cáp ngầm.

II. Bổ sung mới 04 quy trình:

Chương 2. Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô, luồn cáp cửa cột (1 quy trình):

1. Luồn cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn.

Bao gồm 8 nguyên công:

1. Chuẩn bị vật tư, chở đến hiện trường;

2. Giám sát, kiểm tra an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc;

3. Đưa lô cáp vào vị trí thi công;

4. Rải cáp, dây tiếp địa đo khoảng cách, cắt cáp, dây tiếp địa, đưa cáp vào vị trí;

5. Tiến hành kiểm tra dây mồi trong ống thông suốt, cố đnh đầu cáp vào đu dây mi;

6. Kéo cáp trong ống có sẵn;

7. Kiểm tra hoàn thiện;

8. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Chương 5. Duy trì lưới điện chiếu sáng (2 quy trình):

1. Thay cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn.

Bao gồm 12 nguyên công:

1. Chuẩn bị vật tư, chở đến hiện trường;

2. Giám sát, kiểm tra an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc;

3. Tháo đầu cáp, thu hồi cáp cũ hiện có;

4. Đưa lô cáp vào vị trí thi công;

5. Rải cáp, đo khoảng cách, cắt cáp, dây tiếp địa đưa cáp, dây tiếp địa vào vị trí;

6. Tiến hành luồn dây mồi vào ống để luồn cáp, cố định đu cáp, dây tiếp địa vào đầu dây mồi;

7. Kéo cáp, dây tiếp địa trong ống có sẵn;

8. Luồn cáp cửa cột;

9. Làm đầu cáp khô;

10. Đấu nối cáp, đo kiểm, thử điện;

11. Kiểm tra hoàn thiện;

12. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

2. Duy trì cột đèn pha có giàn nâng hạ (Thực hiện 1 năm/ 1 lần/cột)

Bao gồm 21 nguyên công:

Công tác chuẩn bị:

1. Khảo sát, kiểm tra mặt bằng vị trí cột đèn pha;

2. Giám sát, kiểm tra an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc, cử người hướng dẫn an toàn.

3. Chuẩn bị vật tư, chở đến hiện trường;

4. Đưa xe nâng vào vị trí, quan sát hiện trường;

5. Ngắt nguồn điện;

6. Đo kiểm tra tiếp địa cho cột;

7. Vặn chặt bu lông tại móng, căn chỉnh lại cột nếu nghiêng, lệch;

Công tác bảo dưỡng hệ thống truyền động:

8. Kiểm tra tất cả các bu lông bắt bộ truyền động, kiểm tra bộ truyền động, lau du, tra mỡ, thay thế thiết bị hư hỏng;

9. Kiểm tra bộ truyền động, lau dầu, tra mỡ, kiểm tra dầu hộp số, đổ thêm dầu, thay thế thiết bị hư hỏng

10. Kiểm tra tang trống, cáp thép, cáp điện, bảng điện cửa cột, phích, cắm sửa chữa thay thế nếu cn;

11. Cấp điện, vận hành cho giàn đèn hạ xuống tay đỡ giàn;

Bảo trì giàn di động:

12. Thực hiện lau chùi, bảo dưỡng, kính đèn, chóa đèn, kiểm tra độ kín nước của đèn, kiểm tra cách điện chung của hệ thống đèn, kiểm tra các đầu nối tại hộp đấu;

13. Kiểm tra cáp điện tại vị trí luồn và kẹp cáp nếu thấy hiện tượng gãy vỡ, lão hóa cn phải thay ngay. Căng lại cáp;

14. Kiểm tra và siết lại các bu lông, thay các bu lông ghỉ (giàn đèn);

15. Chỉnh giàn đèn cho cân bằng, đo kiểm, đóng điện kiểm tra, nâng giàn đèn lên;

Bảo trì giàn cố định: Dùng xe nâng, kiểm tra giàn cố định trên đỉnh cột:

16. Nâng giàn di động lên vị trí cao nhất, kiểm tra hệ thống truyền động của giàn cố định: kiểm tra cụm Puli, chốt hãm, kiểm tra cáp lực, cáp điện, cân chỉnh hướng dẫn cáp;

17. Tra dầu mỡ hệ truyền động, cáp lực, siết lại bu lông giàn cố định;

18. Kiểm tra các bu lông ghép bích cột, siết lại bu lông;

19. Di chuyển xe nâng sang vị trí an toàn, thực hiện nâng hạ lên xuống giàn đèn 3 ln và quan sát đánh giá;

20. Sau khi kiểm tra giàn nâng hạ, đo kiểm, đóng điện cho đèn để kiểm tra lại;

21. Vệ sinh, thu dọn hiện trường;

Chương 6. Duy trì trạm đèn:

3. Duy trì trạm chiếu sáng trên đường cao tốc, đường trên cao:

Bao gồm 10 nguyên công:

1. Kiểm tra sơ bộ tình trạng lưới đèn vào thời điểm đóng đèn bằng ô tô (thực hiện hàng ngày):

- Kiểm tra sơ bộ và thông tuyến lưi đèn bằng ô tô, kiểm tra xem lưới đèn có hoạt động bình thường không.

- Phát hiện và xử lý sự cố nhỏ (nếu có giải quyết ngay).

- Kiểm tra kết quả đèn sáng, tối bằng ô tô (thực hiện 3 ngày 1 lần vào các buổi tối)

- Kiểm tra thường xuyên kết quả đèn sáng, tối và phát hiện các sự cố lưới đèn.

3. Tổ chức ghi chép nhật ký, lập các biên bản sự cố tổng hợp kết quả vận hành (thực hiện hàng ngày):

- Ghi chép nhật ký bóng sáng, bóng tối của từng số cột, đánh giá tỷ lệ đèn sáng (trong 1 trạm).

- Sắp xếp các tài liệu, sổ ghi chép của từng trạm vào cặp theo dõi mỗi khu vực để vào nơi quy định.

- So sánh kết quả mới sửa chữa thay bóng trong ngày.

- Cập nhật kết quả vận hành trạm làm việc.

4. Kiểm tra hệ thống tình trạng lưới đèn bằng ô tô kết hợp kiểm tra theo dõi chống tổn thất điện năng và đề xuất biện pháp sửa chữa (thực hiện vào ban ngày, 7 ngày 1 lần):

- Kiểm tra cáp điện cấp nguồn.

- Kiểm tra đường dây tải điện (cáp treo, cáp ngầm hoặc dây bọc trên xà sứ).

- Kiểm tra cửa cột (cái).

- Kiểm tra phụ kiện, thiết bị lắp đặt trên lưới.

- Kiểm tra các hiện tượng câu móc điện, lập biên bản báo cáo sự cố tn thất điện năng, câu móc điện.

- Quan hệ với chính quyền địa phương để phối hợp quản lý bảo vệ lưới điện.

5. Hiệu chỉnh tình trạng làm việc của thiết bị và vệ sinh tủ điện (thực hiện 1 tháng/ 1 lần vào ban ngày):

- Vệ sinh, hiệu chỉnh, đánh lại tiếp điểm của khởi động từ.

- Kiểm tra an toàn điện vỏ tủ.

- Dùng chổi quét mạng nhện, bụi bám vào thiết bị, dây dẫn...

- Lau sạch phía ngoài để tủ điện dễ mở.

6. Ghi chỉ số công tơ đo điện (thực hiện 1 tháng 1 lần):

- Ghi chép điện năng sử dụng mỗi tháng của từng trạm có chứng kiến của sở điện.

7. Trực vận hành giải quyết các sự cố theo thông tin đường dây nóng (thực hiện hàng ngày):

- Tổ chức 2 ca trực (từ 6h đến 22h).

- Tổng hợp và lập phiếu yêu cầu sửa chữa.

- Tổ chức thực hiện các sự cố cần khắc phục ngay.

Kiểm tra bằng ô tô chế độ 2 và xử lý sự cố (nếu có) (thực hiện 3 ngày 1 ln):

- Thực hiện sau 24h đêm.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của lưới đèn theo chế độ quy định, các đèn được đặt theo chế độ 2 có đúng vị trí quy định.

9. Tổng kiểm kê tài sản hệ thống chiếu sáng toàn thành phố định kỳ 2 lần trong năm (chốt đến ngày 1 tháng 1 và 1 tháng 7 hàng năm):

- Khảo sát, kiểm tra lập bảng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị, công suất sử dụng theo từng trạm.

- Số liệu tài sản thống kê theo trạm, từng mạch vòng, quận.

- Hiệu đính, bổ sung khối lượng tài sản phù hợp với sổ theo dõi quản lý vận hành mỗi trạm (tính đến thời điểm kiểm kê).

10. * Đối với trạm đèn điều khiển bằng đồng hồ: Kiểm tra cắt đèn buổi sáng (thực hiện hàng ngày vào buổi sáng);

* Đối với trạm đèn điều khiển trung tâm: Hiệu chỉnh tình trạng làm việc và vệ sinh ngăn thiết bị điều khiển trung tâm theo công nghệ GSM/GPRS (thực hiện 1 tuần/ 1 lần):

- Kiểm tra, vệ sinh nguội: dây dẫn đấu nối, anten, cầu chì, biến dòng... Dùng chổi quét mạng nhện, bụi bám vào các thiết bị phần điều khiển, kiểm tra siết chặt các điểm đất.

- Kiểm tra cáp nguồn trung tính có bị tuột, đứt.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị trong tủ: thiết bị điều khiển và giám sát ELS, Thiết bị chuyển đổi truyn thông GSM/GPRS - TGC module quản lý mạng, nguồn và ắc quy, trạng thái súng GSM/GPRS và kết nối với trung tâm, chuyển mạch.

- Kiểm tra thông số trên màn hình (thời gian thực, thời gian đóng cắt...)

- Kiểm tra thanh chì và nắp đậy cầu chì, cầu đấu, thẻ nhớ, tiếp xúc với Apomat, KĐT...

- Kiểm tra chức năng cảnh báo từ TBĐK về trung tâm và điện thoại.

- Kiểm tra vệ sinh bụi TBĐK và rỉ sét vỏ tủ điều khiển.

 

PHỤ LỤC 2

ĐỊNH MỨC LĨNH VỰC DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
(Công bố kèm theo Quyết định số 3600 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

I. Bãi bỏ 02 định mức

1. CS.2.07.00. Luồn dây lên đèn.

2. CS.5.06.30. Thay cáp ngầm.

II. Bổ sung mới 04 định mức

Chương 2. Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô, luồn cáp cửa cột (1 mã):

CS.2.10.00. Luồn cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí, cảnh giới an toàn.

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, dây tiếp địa đưa cáp vào vị trí.

- Cố định cáp vào đầu dây mồi, kéo cáp, dây tiếp địa trong ống.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

TT

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức 6840

Đề nghị bổ sung

Ghi chú

 

CS.2.10.00

Luồn cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn.

Vật liệu:

 

 

 

 

- Cáp ngầm

m

101,5

Nhân công:

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

4,5

Chương 5. Duy trì lưới điện chiếu sáng:

1. CS.5.06.30. Thay cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn

Thành phn công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, giám sát, cảnh giới an toàn, đưa lô cáp vào vị trí;

- Tháo đầu cáp, thu hồi cáp cũ hiện có;

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, dây tiếp địa đưa cáp vào vị trí;

- Luồn dây mi;

- Cố định cáp và dây tiếp địa vào đầu dây mồi, kéo cáp trong ống;

- Luồn cáp cửa cột, làm đầu cáp khô;

- Đấu nối cáp, đo kim, thử điện;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

TT

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định  mức 6840

Đề nghị điều chỉnh

Ghi chú

 

CS.5.06.30

Thay cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn

Vật liệu

m

 

 

 

- Cáp ngầm

m

40,6

- Đầu cốt

cái

8

- Băng dính

cuộn

2

Nhân công:

công

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

4,3

2. CS.5.12.00. Duy trì cột đèn pha có giàn nâng hạ

Thành phần công việc:

- Kiểm tra mặt bằng thi công, cảnh giới và chỉ dẫn an toàn;

- Chuẩn bị vật tư, đưa xe nâng vào vị trí;

- Đo kiểm tiếp địa cột, siết căn chỉnh bu lông móng cột;

- Bảo dưỡng hệ thống truyền động;

- Bảo trì giàn nâng hạ di động;

- Bảo trì giàn nâng hạ cố định;

- Kiểm tra lại giàn nâng hạ sau bảo trì, đo kiểm, đóng điện chạy thử nghiệm thu;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: Lần/cột

TT

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức 6840

Đề nghị bổ sung

Ghi chú

 

CS.5.12.00

Duy trì cột đèn pha có giàn nâng hạ

Vật liệu

 

 

 

 

- Giẻ lau

kg

 

0,5

- Dầu diesel

lít

 

0,5

- Mỡ máy

kg

 

0,5

- Băng dính cách điện

cuộn

 

1

- Xà phòng

kg

 

0,1

Nhân công:

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

 

3,5

Máy thi công:

 

 

 

- Xe nâng 32m

ca

 

0,5

Ghi chú: + Định mức tính thực hiện 1 năm/1 lần/ cột.

Chương 6. Duy trì trạm đèn:

CS.6.01.90. Duy trì trạm đèn chiếu sáng trên đường cao tốc, đường trên cao 2 chế độ

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

TT

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức 6840

Đề nghị bổ sung

Ghi chú

Trạm điều khiển bằng trung tâm

Trạm điều khiển bằng đồng hồ

 

 

CS.6.01.90

Duy trì trạm chiếu sáng trên đường cao tốc, đường trên cao 2 chế độ

Nhân công:

 

 

 

 

 

- Bậc thợ bình quân 4/7

Công

0,16

0,20

Máy thi công:

Ca

0,08

0,08

- Xe ô tô 05 chỗ ngồi.

 

 

 

 

1

2

 

Ghi chú: Định mức duy trì trạm đèn công cộng quy định tại bảng trên tương ứng với chiu dài tuyến trạm 1500£L<2000m và trạm trên đường ph. Khi chiều dài tuyến trạm và vị trí trạm khác với nội dung trên thì định mức điều chỉnh như sau;

- Chiều dài tuyến trạm:

+ Chiều dài tuyến trạm <  500m

Kl=0,5

+ Chiều dài tuyến trạm 500 ¸ 1000m

Kl=0,8

+ Chiều dài tuyến trạm 1000¸<1500m

Kl=0,9

+ Chiều dài tuyến trạm 1500¸<2000m

Kl=1

+ Chiều dài tuyến trạm 2000¸3000m

Kl=1,1

+ Chiều dài tuyến trạm >3000m

Kl=1,2

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3600/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.647

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79