Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 36/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3033/TTr-STC ngày 02 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi

Đề tài/dự án thành phố

Đề tài/dự án cấp cơ sở

1

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

 

 

a

Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

 

900

700

 

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng

 

720

560

 

- Thư ký hành chính

 

270

210

 

- Đại biểu được mời tham dự

 

180

140

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

 

 

 

- Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

270

210

 

- Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

450

350

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

a

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

 

1.350

1.050

 

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng

 

900

700

 

- Thư ký hành chính

 

270

210

 

- Đại biểu được mời tham dự

 

180

140

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

 

 

 

- Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

450

350

 

- Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

630

490

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

 

- Tổ trưởng tổ thẩm định

Nhiệm vụ

630

490

 

- Thành viên tổ thẩm định

 

450

350

 

- Thư ký hành chính

 

270

210

 

- Đại biểu được mời tham dự

 

180

140

4

Chi kiểm tra đánh giá giữa kỳ

 

 

 

a

Chi họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ

Nhiệm vụ

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

 

675

525

 

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng

 

450

350

 

- Thư ký hành chính

 

135

105

 

- Đại biểu được mời tham dự

 

90

70

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

 

 

 

- Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

225

175

 

- Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

315

245

5

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

a

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

Nhiệm vụ

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

 

1.350

1.050

 

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng

 

900

700

 

- Thư ký hành chính

 

270

210

 

- Đại biểu được mời tham dự

 

180

140

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

 

 

 

- Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

450

350

 

- Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

630

490

6

Chi hội thảo khoa học

 

 

 

 

- Chủ trì

Buổi

1.350

1.050

 

- Thư ký hội thảo

Buổi

450

350

 

- Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

Báo cáo

1.800

1.400

 

- Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo

Báo cáo

900

700

 

- Thành viên tham gia hội thảo

Buổi

180

140

7

Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 

0.71

0.55

 

Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học

 

0.44

0.34

 

Thành viên

 

0.22

0.17

 

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

 

0.14

0.11

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2016, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2015 và thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128