Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 350/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH NINH THUẬN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBDT ngày 20/02/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm và làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBDT ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho Văn phòng Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban và Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Ninh Thuận (có Kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết kèm theo).

Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn chính trị phí của Ủy ban Dân tộc năm 2017.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/cáo);
- Trưởng VPĐDTP Hồ Chí Minh (
t/hiện);
- C
ng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, VPĐDTPHCM (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG,
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ

ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Căn cứ Công văn số 241/BDT-CSDT ngày 20/6/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận về việc đăng ký đăng ký Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS thăm và làm việc với Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại Thành phố HChí Minh, Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch đón tiếp đoàn như sau:

I. TỔ CHỨC TIẾP ĐÓN:

1. Chủ trì tiếp đoàn: Lãnh đạo Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm tiếp Đoàn:

- Thời gian gặp mặt: 17h00 ngày 06/7/2017 (Chiều thứ Năm);

- Địa điểm đón tiếp: Số 163, Lương Đình Của, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

a) Ủy ban Dân tộc:

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trưởng các bộ phận và chuyên viên Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh.

b) Đoàn đại biểu người có uy tín trong đng bào DTTS tỉnh Ninh Thuận:

- Đại biu người có uy tín trong đồng bào DTTS: 25 người

- Thành phần đoàn: 4 người.

- Tổng số đại biểu tham dự buổi gặp mặt: Dự kiến 29 người.

4. Phân công nhiệm vụ:

a) Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và phối hợp với Văn phòng, các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp đoàn theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Phi hợp với các Vụ, đơn vị liên quan lập Kế hoạch và dự toán kinh phí đón tiếp đoàn trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt;

- Đón tiếp Đoàn tại số 163, Lương Đình Của, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh vào hồi 18h00 ngày 06/7/2017;

- Tham dự, tiếp Đoàn và thanh toán các chi phí phục vụ đoàn theo đúng quy định.

b) Các Vụ, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham dự và phục vụ Lãnh đạo Ủy ban gặp mặt, đón tiếp đoàn theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

5. Maket hội nghị:

ỦY BAN DÂN TỘC

GẶP MẶT

ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH NINH THUẬN

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 201 7

II. DỰ TOÁN KINH PHÍ:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Maket hội nghị

Chiếc

1

1.000.000

1.000.000

2

Nước uống (bui gặp mặt)

Suất

37

15.000

555.000

3

Hỗ trợ tiền ngủ (01 tối x 25 người)

Người

25

350.000

8.750.000

Tng cộng:

10.305.000

Bằng chữ: (Mười triệu ba trăm lẻ năm ngàn đồng)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 350/QĐ-UBDT ngày 26/06/2017 phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


588
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39