Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2011/QĐ-UBND sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 35/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 28/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2011/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 413/TTr-STC ngày 28/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của các cơ quan thẩm tra quyết toán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1. Mức thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính.

2. Toàn bộ nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được phân bổ, sử dụng theo các nội dung sau:

a) Trích 15% để chi cho bộ phận trực tiếp làm công tác phê duyệt quyết toán.

b) Trích 40% để chi cho bộ phận trực tiếp làm công tác thẩm tra; trong đó;

- Chi mua vật tư văn phòng; mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ công tác thẩm tra quyết toán;

- Chi trả thù lao cho cán bộ công chức trực tiếp làm công tác thẩm tra quyết toán và cán bộ kiểm soát có liên quan, nhưng tối đa không quá 70% tiền lương cơ bản cả năm của từng người và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra quyết toán.

c) Phần còn lại dùng để chi trả thù lao cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán (nếu có); chi công tác phí, dịch thuật, hội nghị, hội thảo, khánh tiết; chi cho cán bộ công chức làm ngoài giờ, chi động viên khen thưởng cho tập thể, cá nhân có tham gia phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.

3. Số thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa sử dụng hết trong năm thì được phép chuyển sang năm sau để thực hiện theo quy định.

Điều 2. Các cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trực tiếp thu khoản chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; tự cân đối, quyết định việc phân bổ, sử dụng nguồn thu theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1539/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo Đắk Lắk; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng trực thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2011/QĐ-UBND sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123