Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 do Uỷ ban nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 35/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Khoa
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 35/2006/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX kỳ họp thứ 9 về thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5 tại Tờ trình số 762/TTr-TCKH ngày 25 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 cho các đơn vị thuộc quận ban hành kèm theo Quyết định này (đính kèm phụ lục chi tiết).

Điều 2. Sau khi nhận được Quyết định giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007:

- Các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính căn cứ mức kinh phí ngân sách Nhà nước giao tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

- Trưởng Phòng Giáo dục quận 5 chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục cho các đơn vị trực thuộc và tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét thẩm định phương án phân bổ dự toán. Việc phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tập trung kinh phí bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu; tổ chức thực hiện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, công khai tài chính theo quy định.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5 ký hợp đồng với Công ty Công trình Giao thông Công chính quận 5 để thực hiện công tác vệ sinh công cộng, chăm sóc công viên, duy tu thoát nước và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng dân lập trên địa bàn quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Giáo dục, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 5 và Thủ trưởng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa

 

DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007
Đơn vị: Công an quận 5
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 5)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2007

*

Tổng số chi

1.460.000

1

Chi thanh toán cá nhân

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.060.000

 

Trong đó:

 

 

- Chi nghiệp vụ an ninh, trật tự, diễn tập phòng thủ

804.000

 

- Chi công tác phòng chống ma túy

69.000

 

- Chi công tác chống buôn lậu

151.000

 

- Chi công tác phòng chống tệ nạn xã hội

36.000

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

4

Chi khác

400.000

Số tiền bằng chữ: Một tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn.

Đơn vị: Quận đoàn quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

723.000

- Chi thanh toán cá nhân

242.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

459.000

- Chi mua sắm, sửa chữa

10.000

- Chi khác

12.000

Số tiền bằng chữ: Bảy trăm hai mươi ba triệu đồng.

Đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự quận 5

Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2007

*

Tổng số chi

1.540.000

1

Chi thanh toán cá nhân

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.201.000

 

Trong đó: - May quân trang, diễn tập phòng thủ

145.000

 

 - Công tác giáo dục quốc phòng

20.000

3

Chi mua sắm, sửa chữa

154.000

4

Chi khác

185.000

Số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn.

Đơn vị: Phòng Giáo dục quận 5

Đơn vị tính: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN CHI NĂM 2007

Kinh phí sự nghiệp Giáo dục

- Chi hoạt động thường xuyên

(Bao gồm chi thanh toán các nhân, nghiệp vụ chuyên môn và các khoản chi khác)

62.879.000

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu đồng.

 

DỰ TOÁN

CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT

ĐƠN VỊ

Dự toán chi từ ngân sách quận năm 2007

Trong đó

Ghi chú

Chi thường xuyên

Chi không thường xuyên

1

Trung tâm Y tế quận 5

7.759.666

6.886.000

873.666

 

2

Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5

2.640.000

2.550.000

90.000

 

3

Trung tâm Văn hóa quận 5

700.000

600.000

100.000

 

4

Nhà Thiếu nhi quận 5

715.000

615.000

100.000

 

5

Câu lạc bộ Hưu trí quận 5

290.000

260.000

30.000

 

6

Trường Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

1.785.000

1.785.000

 

 

7

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Kinh tế và Cung ứng Lao động quận 5

200.000

180.000

20.000

 

8

Trường Tương Lai

920.000

920.000

 

 

9

Ban Quản lý chợ Vật liệu xây dựng

38.000

38.000

 

 

 

Cộng

15.047.666

13.834.000

1.213.666

 

Số tiền bằng chữ: Mười lăm tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng.

Đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 5

Đơn vị tính: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

790.000

- Chi thanh toán cá nhân

 182.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 46.000

- Chi mua sắm, sửa chữa

 35.000

- Chi khác

 5.000

- Kinh phí đào tạo

 522.000

Số tiền bằng chữ: Bảy trăm chín mươi triệu đồng.

Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

 510.000

- Chi thanh toán cá nhân

 258.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 235.000

- Chi mua sắm, sửa chữa

 10.000

- Chi khác

 7.000

Số tiền bằng chữ: Năm trăm mười triệu đồng.

Đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

 614.000

- Chi thanh toán cá nhân

 337.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 254.000

- Chi mua sắm, sửa chữa

 6.000

- Chi khác

 17.000

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm mười bốn triệu đồng.

Đơn vị: Liên đoàn Lao động quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

 150.000

- Chi thanh toán cá nhân

 3.250

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 143.100

- Chi khác

 3.650

Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng.

Đơn vị: Hội Cựu chiến binh quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

 217.000

- Chi thanh toán cá nhân

 103.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 93.000

- Chi mua sắm, sửa chữa

 9.000

- Chi khác

 12.000

Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười bảy triệu đồng.

Đơn vị: Văn phòng Quận ủy quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

122.000

- Hỗ trợ kinh phí biên soạn “Lịch sử đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 5” (1930 - 2000)

100.000

- Chi khác

22.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu đồng.

Đơn vị: Hội Chữ thập đỏ quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

 450.000

- Chi thanh toán cá nhân

 283.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 147.000

- Chi mua sắm, sửa chữa

 10.000

- Chi khác

 10.000

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng.

Đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

Tổng số chi

6.045.000

1. Chi trợ cấp diện chính sách

4.450.000

- Chi trợ cấp diện chính sách

4.350.000

- Chi trợ cấp mai táng phí

 100.000

2. Chi trợ cấp xã hội - tệ nạn xã hội

 1.595.000

- Chi trợ cấp xã hội

1.445.000

- Chi tệ nạn xã hội

 150.000

Số tiền bằng chữ: Sáu tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu đồng.

Đơn vị: Thanh tra quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

TỔNG SỐ CHI

341.000

1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

288.000

2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 53.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 48.000

- Chi khác

5.000

Số tiền bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt triệu đồng.

Đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 5

ĐVT: Ngàn đồng

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN NĂM 2007

TỔNG SỐ CHI

12.273.000

I. CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 11.627.000

1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

7.852.000

2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 3.775.000

- Chi thanh toán cá nhân

 Trong đó: Quỹ khen thưởng của quận là 641.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi mốt triệu đồng)

 787.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 1.691.000

- Chi mua sắm, sửa chữa

 500.000

- Chi khác

 747.000

- Chi kinh phí đào tạo của quận

 50.000

II. CHI SỰ NGHIỆP

 646.000

- Thanh toán cá nhân

 448.000

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

 180.000

- Chi khác

 18.000

Số tiền bằng chữ: Mười hai tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu đồng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 do Uỷ ban nhân dân Quận 5 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.339
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41