Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2015 sử dụng thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng mặt đường và cống thoát nước đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 3408/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 22/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3408/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬ DỤNG THIẾT KẾ MẪU VÀ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI MẶT ĐƯỜNG VÀ CỐNG THOÁT NƯỚC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tnh Quảng Nam về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1500/Tr-SGTVT ngày 17/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục sử dụng thiết kế mẫu các loại mặt đường và cống thoát nước đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 để thực hiện các công trình kiên cố hóa mặt đường, cống thoát nước đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Đơn giá xây dựng các loại mặt đường và cống thoát nước đường giao thông nông thôn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 được áp dụng làm cơ sở xác định kinh phí hỗ trợ của ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Trường hợp có biến động lớn về giá vật liệu, nhiên liệu, nhân công, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- NĐiều 4;
- TT HĐND t
nh;
- TT UBND tỉnh;
-
Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTT
QVN tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách - H
ĐND tnh
- CPVP UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu VT, TH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2015 sử dụng thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng mặt đường và cống thoát nước đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


565

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146