Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 33/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 15/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 33/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC GIẢI TỎA ĐĂNG ĐÁY ĐỂ GIẢI PHÓNG LUỒNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ chỉ thị số 33/CT-UBT ngày 02/8/1996 của UBND tỉnh BR-VT về việc lập lại trật tự an toàn giao thông trên các tuyến luồng sông, biển ra vào cảng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy đóng trên các tuyến luồng do đường thủy nội địa quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 48/TTr-BCĐ ngày 05/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân hành nghề đăng đáy bị giải tỏa trên các tuyến luồng đường thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kèm theo quyết định này.

Quyết định này được áp dụng cho các hộ dân hành nghề đăng đáy bị giải tỏa các tuyến luồng đường thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trừ các hộ dân đã được đền bù giải tỏa trước đây đến nay tái hành nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy đóng trên các tuyến luồng do đường thủy nội địa quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm triển khai thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân hành nghề đăng đáy bị giải tỏa trên các luồng đường thủy nội địa theo đúng quy định ban hành.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Tỉnh BR-VT;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT;
- Các Ủy viên UBND tỉnh BR-VT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Giao thông vận tải (Vụ Pháp chế);
- TTr tỉnh Ủy, TTr HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính (theo dõi);
- TT công báo tỉnh;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC GIẢI TỎA ĐĂNG ĐÁY TRÊN CÁC TUYẾN LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân hành nghề đăng đáy bị giải tỏa trên các tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa quản lý thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (trừ các hộ dân đã được đền bù giải tỏa trước đây đến nay tái hành nghề).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Điều kiện được bồi thường:

1. Các hộ dân hành nghề đăng đáy có một trong các loại giấy tờ: giấy phép hành nghề đáy, biên lai thu thuế thì được tính bồi thường 75% giá trị đầu tư các miệng đáy.

2. Các hộ dân hành nghề đăng đáy không có các loại giấy tờ như trên được tính bồi thường 50% giá trị đầu tư các miệng đáy.

Điều 3. Mức hỗ trợ:

Các trường hợp có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 1 thì được hỗ trợ các khoản sau:

1. Hỗ trợ di dời ổn định đời sống và sản xuất mỗi nhân khẩu có tên trong sổ hộ khẩu của chủ đáy là 30 kg gạo/nhân khẩu/ tháng và được hỗ trợ trong vòng 3 tháng, quy thành tiền:

30kg/tháng x 3 tháng x 6.000 đ/kg = 540.000 đồng/nhân khẩu.

2. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm mỗi lao động có tên trong sổ hộ khẩu của chủ đáy là: 4.300.000 đồng.

3. Hỗ trợ tháo dỡ đáy di chuyển từ nơi đóng đáy vào bờ: 1.000.000 đồng/miệng đáy.

Điều 4. Đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ:

Các hộ hành nghề đăng đáy trên các tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa quản lý, có hộ khẩu thường trú hoặc Kt3 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước, thì được áp dụng các chính sách hỗ trợ tại khoản 1, 2, 3 điều 3 quy định này.

Riêng đối với các hộ hành nghề đăng đáy đóng trên các tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa quản lý, không có hộ khẩu thường trú hoặc Kt3 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước, chỉ được áp dụng chính sách hỗ trợ tại khoản 3 điều 3 quy định này.

Điều 5. Bảng giá vật tư phục vụ bồi thường:

- Cột đáy gỗ dầu Ø 0,45m:                                  6.500.000 đồng/m3

- Cột cừ:                                                           3.400 đồng/mét

- Cột dừa (kể cả công vận chuyển):                     1.200.000 đồng/cây

- Phao xốp:                                                       100.000 đồng/phao

- Lưới đáy (nylong):                                           140.000 đồng/kg

- Lưới đáy (cước):                                             50.000 đồng/kg

- Dây chằng:                                                      55.000 đồng/kg

- Dây cáp kẽm Ø 14mm:                                    22.116 đồng/mét

- Đêu:                                                               50.000 đồng/cái

- Bang sắt:                                                        250.000 đồng/cái

- Neo sắt:                                                          2.500.000 đồng/cái

- Công lắp ráp miệng lưới:                                  5.000.000 đồng/miệng

- Công đóng cọc đáy:                                         4.000.000 đồng/2 cọc

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

- Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, kinh phí dự phòng thực hiện giải tỏa đối với các miệng đáy trên các tuyến luồng do đường thủy nội địa quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn niêm yết danh sách các hộ hành nghề đăng đáy nằm trong các tuyến luồng giải tỏa đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp các hộ dân không tuân thủ các quy định của Nhà nước, Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy phối hợp với UBND các phường, xã xử lý theo quy định của pháp luật, các hộ dân không tuân thủ các quy định của Nhà nước phải chịu trách nhiệm đối với các khoản chi phí phát sinh.

2. Phương thức chi trả:

- Giao cho UBND địa phương thực hiện việc chi trả bồi thường hỗ trợ 50% tổng số tiền hỗ trợ, đền bù giải tỏa được duyệt sau khi chủ hộ ký vào biên bản tự tháo dỡ đăng đáy.

- 50% còn lại sẽ được thanh toán sau khi các hộ thực hiện xong việc tháo dỡ và giao nộp lại toàn bộ các ngư lưới cụ hành nghề đáy theo phiếu phúc tra đã xác minh, giao cho UBND phường, xã tổ chức quản lý.

3. Kinh phí hoạt động:

Ban chỉ đạo giải tỏa đăng đáy được chi các khoản chi phí có liên quan để thực hiện nhiệm vụ và được thanh quyết toán theo thực tế phát sinh, mức chi không vượt quá 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Trưởng Ban chỉ đạo quyết định mức chi, nội dung chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định chi.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trong quá trình thực hiện quy định này nếu có vướng mắc UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo và đề xuất về Ban Chỉ đạo giải tỏa đăng đáy, Sở Tài chính hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình UBND Tỉnh điều chỉnh, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2009/QĐ-UBND ngày 15/05/2009 ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước giải tỏa đăng đáy để giải phóng luồng đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.415

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!