Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 33/2008/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho công tác lập dự toán, quyết định dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm:

- Danh mục mã số Chương - phụ lục số 01.

- Danh mục mã số ngành kinh tế - phụ lục số 02.

- Danh mục mã số nội dung kinh tế - phụ lục số 03.

- Danh mục mã số chương trình, mục tiêu quốc gia - phụ lục số 04.

- Danh mục mã số nguồn ngân sách nhà nước - phụ lục số 05 .

- Danh mục mã số các cấp ngân sách - phụ lục số 06.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2009 và thay thế hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định số 280 TC//NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Quyết định bổ sung, sửa đổi: số 148/2002/QĐ-BTC ngày 06/12/2002, số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002, số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004, số 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005, số 70/2005/QĐ-BTC ngày 19/10/2005, số 01/2006/QĐ-BTC ngày 05/01/2006, số 26/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006, số 53/2006/QĐ-BTC ngày 04/10/2006, số 74/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006, số 07/2007/QĐ-BTC ngày 13/02/2007, số 79/2007/QĐ-BTC ngày 01/10/2007, số 105/2007/QĐ-BTC ngày 19/12/2007, số 05/2008/QĐ-BTC ngày 23/01/2008; số 26/2008/QĐ-BTC ngày 14/5/2008; các Thông tư bổ sung, sửa đổi: số 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998, số 60/1999/TT-BTC ngày 01/6/1999, số 67/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000, số 67/2001/TT-BTC ngày 22/8/2001; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia: số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006, số 75/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006, số 37/2007/QĐ-BTC ngày 17/3/2007, số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 và số 103/2007/QĐ-BTC ngày 18/12/2007 ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006-2010. Những quy định và hướng dẫn về Mục lục Ngân sách nhà nước trái với quy định tại Quyết định này đều không có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2009. Những khoản kinh phí của năm ngân sách 2008 được chuyển nguồn sang năm ngân sách 2009 được hạch toán theo Mục lục Ngân sách nhà nước quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đáng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website BỘ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I/ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI:

1. Nội dung phân loại:

Phân loại theo Chương và cấp quản lý (viết tắt là Chương) là phân loại dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng nhằm xác định trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức đó đối với ngân sách nhà nước. Trong các Chương có một số Chương đặc biệt dùng để phản ánh nhóm tổ chức, nhóm cá nhân có cùng tính chất, nhưng không thuộc cơ quan chủ quản. Ví dụ: Các hợp tác xã của các loại hình do cấp huyện quản lý đều được phản ánh vào Chương 756.

2. Mã số hóa các nội dung phân loại:

Các nội dung phân loại được mã số hóa 3 ký tự - N1N2N3, quy định như sau:

N1N2N3 có giá trị từ 001 đến 399 dùng để mã số hóa các cơ quan, tổ chức thuộc trung ương quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 400 đến 599 dùng để mã số hóa các cơ quan, tổ chức thuộc cấp tỉnh quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 600 đến 799 dùng để mã số hóa các cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 800 đến 989 dùng để mã số hóa các cơ quan, tổ chức thuộc cấp xã quản lý

Ví dụ: Mã 018 dùng để chỉ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính; mã 418 dùng để chỉ đơn vị thuộc Sở Tài chính; mã 618 dùng để chỉ Phòng Tài chính - Kế hoạch; mã 818 dùng để chỉ Tài chính xã.

3. Về hạch toán:

Căn cứ khoản thu ngân sách đơn vị có trách nhiệm quản lý, nộp ngân sách nhà nước thuộc cơ quan chủ quản để xác định mã số Chương; căn cứ khoản chi thuộc dự toán ngân sách giao đơn vị, dự án đầu tư thuộc cơ quan chủ quản để xác định mã số Chương. Trường hợp sử dụng kinh phí do ngân sách cấp trên ủy quyền thì hạch toán Chương của cơ quan chủ quản thuộc ngân sách cấp trên đã ủy quyền, ví dụ: Sở Giao thông - Vận tải sử dụng kinh phí do Bộ Giao thông - Vận tải ủy quyền thì hạch toán mã số Bộ Giao thông - Vận tải (021), không hạch toán mã số của Sở Giao thông - Vận tải (421).

Khi hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước chỉ cần hạch toán mã số Chương; căn cứ vào khoảng cách nêu trên sẽ biết được khoản thu, chi thuộc cấp nào quản lý.

Đối với các khoản thu, chi liên quan hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, hạch toán vào Chương 002 (Văn phòng Quốc hội), không hạch toán vào Chương 402 (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân).

Đối với mã số các Chương thuộc cấp huyện, xã: Mã số được quy định thống nhất toàn quốc. Do đó, các địa phương không được đặt mã số và tên Chương mới. Để phù hợp với thực tế tổ chức ở địa phương; giao Sở Tài chính hướng dẫn việc hạch toán mã số Chương ở địa phương. Ví dụ: Ở huyện tổ chức gộp chung các phòng có chức năng quản lý các ngành kinh tế vào Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì hạch toán mã số Chương 612 (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

II/ DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG:

Mã số

Tên

Ghi chú

Chương thuộc trung ương

Giá trị từ 001 đến 399

001

Văn phòng Chủ tịch nước

 

002

Văn phòng Quốc hội

 

003

Tòa án nhân dân tối cao

 

004

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

005

Văn phòng Chính phủ

 

008

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 

009

Bộ Công an

 

010

Bộ Quốc phòng

 

011

Bộ Ngoại giao

 

012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

014

Bộ Tư pháp

 

016

Bộ Công Thương

 

017

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

018

Bộ Tài chính

 

019

Bộ Xây dựng

 

021

Bộ Giao thông - Vận tải

 

022

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

023

Bộ Y tế

 

024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

026

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

027

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

035

Bộ Nội vụ

 

036

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

037

Thanh tra Chính phủ

 

038

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

039

Kiểm toán Nhà nước

 

040

Đài Tiếng nói Việt Nam

 

041

Đài Truyền hình Việt Nam

 

042

Thông tấn xã Việt Nam

 

044

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

045

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

 

046

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

048

Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam

 

049

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 

050

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 

083

Ủy ban Dân tộc

 

088

Ủy ban sông Mê Kông

 

100

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

104

Ban Chỉ đạo quốc gia công nghệ thông tin

 

105

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp

 

107

Liên hiệp các tổ chức hòa bình và hữu nghị

 

109

Văn phòng Trung ương Đảng

 

110

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

111

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

112

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

113

Hội Nông dân Việt Nam

 

114

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

115

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

119

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

 

120

Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam

 

121

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

 

122

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

123

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

124

Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

 

125

Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

 

126

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

127

Tổng công ty Thép Việt Nam

 

128

Tổng công ty Giấy Việt Nam

 

129

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

 

130

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

 

131

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

 

132

Tổng công ty Lương thực miền Nam

 

133

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

 

134

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

135

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

 

136

Tổng công ty Xăng dầu

 

137

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

 

138

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

 

139

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

 

140

Ngân hàng Công thương Việt Nam

 

141

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

 

142

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 

143

Ngân hàng Chính sách xã hội

 

144

Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long

 

145

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

146

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

 

151

Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 

152

Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

 

153

Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài

 

154

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

 

158

Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước

 

160

Các quan hệ khác của ngân sách

 

161

Nhà thầu chính ngoài nước

 

162

Nhà thầu phụ ngoài nước

 

165

Tổng công ty Điện tử và Tin học

 

167

Tổng công ty Da giầy Việt Nam

 

169

Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam

 

170

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

 

171

Tổng công ty Mía đường I

 

172

Tổng công ty Mía đường II

 

173

Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt)

 

174

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

 

175

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

 

176

Các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên

(để hạch toán các đơn vị không thuộc chủ quản của một trong các Chương trên)

399

Các đơn vị khác

 

Mã số chương thuộc cấp tỉnh

Giá trị từ 400 đến 599

402

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

 

405

Văn phòng Ủy ban nhân dân

 

411

Sở Ngoại vụ

 

412

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

413

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

414

Sở Tư pháp

 

416

Sở Công Thương

 

417

Sở Khoa học và Công nghệ

 

418

Sở Tài chính

 

419

Sở Xây dựng

 

421

Sở Giao thông - Vận tải

 

422

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

423

Sở Y tế

 

424

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

425

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

426

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

427

Sở Thông tin và Truyền thông

 

435

Sở Nội vụ

 

437

Thanh tra tỉnh

 

439

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

 

440

Đài Phát thanh

 

441

Đài Truyền hình

 

448

Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam

 

483

Ban Dân tộc

 

505

Ban quản lý khu công nghiệp

 

509

Văn phòng Tỉnh ủy

 

510

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

 

511

Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

512

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

 

513

Hội Nông dân tỉnh

 

514

Hội Cựu chiến binh tỉnh

 

515

Liên đoàn lao động tỉnh

 

552

Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

 

553

Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài

 

554

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

 

555

Kinh tế tư nhân

 

556

Kinh tế tập thể

(gồm các loại hình hợp tác xã)

557

Kinh tế cá thể

 

558

Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của nhà nước

 

560

Các quan hệ khác của ngân sách

 

561

Nhà thầu chính ngoài nước

 

562

Nhà thầu phụ ngoài nước

 

563

Các Tổng công ty địa phương quản lý

 

564

Các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên

(để hạch toán các đơn vị không thuộc chủ quản của một trong các Chương trên)

599

Các đơn vị khác

 

Mã số chương thuộc cấp huyện

Giá trị từ 600 đến 799

605

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

 

612

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

614

Phòng Tư pháp

 

616

Phòng Công Thương

 

618

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

619

Phòng Quản lý đô thị

 

620

Phòng Kinh tế

 

622

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

623

Phòng Y tế

 

624

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

625

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

626

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

635

Phòng Nội vụ

 

637

Thanh tra huyện

 

639

Thanh tra xây dựng huyện

 

640

Đài Phát thanh

 

648

Bệnh viện huyện

 

709

Huyện ủy

 

710

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

 

711

Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

712

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

 

713

Hội Nông dân huyện

 

714

Hội Cựu chiến binh huyện

 

715

Liên đoàn Lao động huyện

 

754

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

 

755

Kinh tế tư nhân

 

756

Kinh tế tập thể

(gồm các loại hình hợp tác xã)

757

Kinh tế cá thể

 

758

Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước

 

760

Các quan hệ khác của ngân sách

 

799

Các đơn vị khác

 

Mã số chương thuộc cấp xã

Giá trị từ 800 đến 989

802

Văn phòng Hội đồng nhân dân

 

805

Văn phòng Ủy ban nhân dân

 

809

Ban công an

 

810

Ban quân sự

 

811

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

 

812

Hội Liên hiệp phụ nữ xã

 

813

Hội Nông dân xã

 

814

Hội Cựu chiến binh xã

 

818

Tài chính xã

 

819

Đảng ủy xã

 

820

Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã

 

822

Trường Mầm non, nhà trẻ

 

823

Trạm Y tế xã

 

839

Thanh tra xây dựng xã

 

854

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

 

855

Kinh tế tư nhân

 

856

Kinh tế tập thể

 

857

Kinh tế cá thể

 

860

Các quan hệ khác của ngân sách

 

989

Các đơn vị khác

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC MÃ SỐ NGÀNH KINH TẾ (LOẠI, KHOẢN)
(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I/ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI:

1. Nội dung phân loại:

Phân loại theo ngành kinh tế (viết tắt là Loại, Khoản) là dựa vào tính chất hoạt động kinh tế (ngành kinh tế quốc dân) để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước. Loại được xác định trên cơ sở tính chất hoạt động của ngành kinh tế cấp I; Khoản được xác định trên cơ sở tính chất hoạt động của ngành kinh tế cấp II hoặc cấp III theo phân ngành kinh tế quốc dân nhằm bảo đảm yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước.

2. Mã số hóa các nội dung phân loại:

Các nội dung phân loại (Loại, Khoản) được mã số hóa 3 ký tự - N1N2N3, quy định như sau:

- Loại: Được mã số hóa N1N2N3, trong đó ký tự N3 với giá trị chẵn không (0), khoảng cách giữa các loại là 30 giá trị (riêng Loại Công nghiệp chế biến, chế tạo là 60 giá trị). Các giá trị liền sau mã số Loại dùng để mã số các Khoản thuộc Loại đó.

- Khoản của từng Loại: Được mã số hóa N1N2N3, trong đó ký tự N3 với giá trị từ 1 đến 9; riêng giá trị N3 là 9 dùng để mã hóa các hoạt động khác (chưa được phân loại vào các Khoản có tên trong 01 Loại).

3. Về hạch toán:

Căn cứ tính chất của hoạt động phát sinh nguồn thu ngân sách hoặc khoản chi ngân sách cho hoạt động có tính chất gì để xác định mã số Loại, Khoản.

Khi hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước, chỉ hạch toán mã số Khoản, căn cứ vào khoảng cách nằm trong khoảng sẽ xác định được khoản thu, chi ngân sách thuộc về Loại nào.

II/ DANH MỤC MÃ SỐ NGÀNH KINH TẾ (LOẠI, KHOẢN):

Loại, Khoản

Mã số

Tên gọi

Ghi chú

Loại

010

NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP – THỦY SẢN

 

Khoản

011

Trồng trọt

- Bao gồm tất cả các hoạt động có liên quan tới trồng trọt các loại cây ngắn ngày hoặc dài ngày: cây lúa, cây lương thực khác, cây công nghiệp, cây dược liệu, cây ăn quả và các loại cây khác...

- Phản ánh cả hoạt động sự nghiệp kinh tế, điều tra... thuộc ngành trồng trọt

Khoản

012

Chăn nuôi

- Bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm và các loại chăn nuôi khác;

- Phản ánh cả hoạt động sự nghiệp kinh tế, điều tra... thuộc ngành chăn nuôi

Khoản

013

Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp

- Hoạt động kết hợp trồng trọt và chăn nuôi nhưng không có hoạt động nào chiếm hơn 66% giá trị sản xuất của đơn vị

Khoản

014

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

- Bao gồm tất cả các hoạt động có liên quan: bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng, chống sâu bệnh, bảo quản tinh đông viên, giống; hoạt động kiểm dịch, phân loại sản phẩm, thuê máy móc, thiết bị nông nghiệp, các hoạt động thầu khoán trong nông nghiệp; hoạt động bảo vệ động vật đối với loại hình trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp...;

- Hoạt động khuyến nông

Khoản

015

Hoạt động thú y

Bao gồm hoạt động bảo vệ, chăm sóc các loại động vật

Khoản

016

Thủy lợi và các hoạt động dịch vụ có liên quan

Bao gồm hệ thống thủy lợi, hồ đập, kênh mương tưới tiêu phục vụ nông nghiệp; phản ánh cả hoạt động sự nghiệp kinh tế, điều tra, bảo dưỡng sửa chữa các tuyến đê, công trình thủy lợi…

Khoản

017

Trồng rừng và chăm sóc rừng

Phản ánh các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

Khoản

018

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Bao gồm cả hoạt động khuyến lâm

Khoản

021

Hoạt động định canh, định cư và kinh tế mới

 

Khoản

022

Khai thác thủy sản

- Bao gồm đánh bắt thủy hải sản trong tất cả các loại nguồn nước, chế biến thủy sản ngay trên tàu...

Khoản

023

Nuôi trồng thủy sản

- Phản ánh cả hoạt động sự nghiệp kinh tế: khuyến ngư, điều tra, khoanh nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản...

Khoản

024

Khai thác gỗ và lâm sản khác; thu nhặt sản phẩm từ rừng;... và dịch vụ liên quan

 

Loại

040

CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG

 

Khoản

041

Khai thác và thu gom than cứng, than non và than bùn

- Bao gồm cả hoạt động làm sạch, tuyển chọn, nghiền, sàng, phân loại than, sản xuất than bánh của tất cả các loại than

Khoản

042

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

- Phản ánh hoạt động khai thác giếng dầu bằng các phương pháp, khai thác sản xuất khí đốt tự nhiên, kể cả hoạt động hóa lỏng; bao gồm cả hoạt động xử lý như gạn, chắt khử muối, khử nước, khử tạp chất và một số quy trình khác nhưng không làm thay đổi đặc trưng cơ bản của sản phẩm

Khoản

043

Khai thác quặng sắt

 

Khoản

044

Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

- Bao gồm cả tuyển chọn, nghiền đập, sàng lọc và các hoạt động khác có liên quan đến khai thác quặng...

Khoản

045

Khai thác quặng kim loại quý hiếm

- Bao gồm cả tuyển chọn, nghiền, đập, rửa, sàng lọc, tách quặng bằng các phương pháp

Khoản

046

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 

Khoản

047

Khai khoáng chưa được phân vào đâu

- Bao gồm khoáng hóa chất, khoáng phân bón, khai thác muối...

Khoản

048

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

- Bao gồm khoan định hướng, xây dựng dàn khoan, trát bờ giếng, bơm giếng dầu...

Khoản

069

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

- Phản ánh cả các hoạt động điều tra thăm dò, khảo sát phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ và quặng khác

Loại

070

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

 

Khoản

071

Sản xuất chế biến thực phẩm

- Bao gồm các hoạt động giết mổ, chế biến, đóng gói, bảo quản, ướp lạnh các loại thịt, thủy sản, rau quả, dầu và mỡ động, thực vật; chế biến sữa, các sản phẩm từ sữa; sản xuất các loại bánh từ bột, sản xuất đường, sản xuất ca cao, sôcôla, mứt, kẹo, sản xuất mỳ ống, mỳ sợi; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản...

Khoản

072

Sản xuất đồ uống

- Bao gồm các loại: rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng và nước uống không cồn...

Khoản

073

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

 

Khoản

074

Sản xuất sợi, dệt vải, sản xuất hàng dệt khác và hoàn thiện sản phẩm dệt

- Bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu vải, sợi...

Khoản

075

Sản xuất trang phục

- Bao gồm cả sản xuất sản phẩm từ da, lông thú, sản xuất trang phục dệt kim, đan móc…

Khoản

076

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

- Bao gồm: Thuộc, sơ chế da; sản xuất vali, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da, lông thú; sản xuất giày dép

Khoản

077

Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết, bện

- Bao gồm cả hoạt động cưa, xẻ; sản xuất các sản phẩm dùng trong xây dựng; sản xuất các loại giường, bàn, tủ và các sản phẩm khác từ gỗ, song, tre, mây...

Khoản

078

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

- Bao gồm sản xuất bột giấy, giấy, bìa, giấy nhăn, bao bì, các loại giấy khác như giấy than, giấy vệ sinh từ các nguyên liệu khác nhau

Khoản

081

In, sao chép bản ghi các loại

- Bao gồm cả các loại dịch vụ như đóng sách, sắp chữ, khắc bản in…; sao chép bản ghi các loại

Khoản

082

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

 

Khoản

083

Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất

- Bao gồm sản xuất hóa chất cơ bản, sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ, các dạng nhựa và cao su tổng hợp; thuốc trừ sâu, trừ cỏ, các loại sơn, vécni, mực in, matít, sản xuất sản phẩm mỹ phẩm, xà phòng, các chất tẩy rửa khác; sản xuất sợi nhân tạo

Khoản

084

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

- Bao gồm cả băng, bông y tế, chỉ khâu trong y tế, xi măng dùng trong nha khoa...

Khoản

085

Sản xuất các sản phẩm từ cao su

 

Khoản

086

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa (plastic)

 

Khoản

087

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác

- Bao gồm sản xuất thủy tinh; gốm sứ và vật liệu chịu lửa và không chịu lửa; sản xuất xi măng, vôi, bê tông...

Khoản

088

Sản xuất kim loại

- Bao gồm: Sản xuất sắt, thép, gang, kim loại màu và kim loại quý

Khoản

091

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

- Bao gồm sản xuất các cấu kiện kim loại, sản xuất vũ khí đạn dược, các sản phẩm khắc bằng kim loại; các dịch vụ, gia công kim loại

Khoản

092

Sản xuất sản phẩm điện tử, và sản phẩm quang học

- Bao gồm cả sản xuất đồng hồ. Riêng sản xuất sản phẩm máy vi tính hạch toán vào Khoản 261

Khoản

093

Sản xuất thiết bị điện

 

Khoản

094

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa phân được vào đâu

- Bao gồm: Sản xuất tua bin, động cơ (trừ động cơ máy bay, ô tô và mô tô xe máy); thiết bị sử dụng năng lượng; máy bơm, máy nén; sản xuất bi, hộp số, các bộ phận truyền chuyển động; sản xuất lò nướng, lò luyện; sản xuất máy thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ và khí nén,... Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; máy công cụ, máy luyện kim, máy khai thác mỏ và xây dựng; máy chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc y tế; máy cho ngành dệt, may, sản xuất các thiết bị khác

Khoản

095

Sản xuất xe có động cơ

Bao gồm sản xuất xe có động cơ và rơ moóc

Khoản

096

Sản xuất phương tiện vận tải khác

Bao gồm: Đóng tàu thuyền, xe lửa, xe điện, máy bay, tàu vũ trụ, xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội; sản xuất mô tô, xe máy, xe đạp,…

Khoản

097

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

 

Khoản

099

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

Bao gồm: sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, sản xuất nhạc cụ, sản xuất dụng cụ thể dục thể thao, sản xuất đồ chơi, trò chơi, sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế,…

Khoản

101

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

 

Khoản

102

Hoạt động khuyến công

Dùng để hạch toán các khoản thu, chi ngân sách của các hoạt động khuyến công theo chế độ quy định.

Loại

130

SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

 

Khoản

131

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

- Bao gồm sản xuất, tập trung, truyền tải và phân phối điện để bán cho các đơn vị sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình của tất cả các nguồn thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân…

Khoản

132

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Không bao gồm hoạt động khai thác khí đốt tự nhiên đã hạch toán ở Khoản 042

Khoản

133

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

 

Khoản

134

Khai thác lọc và phân phối nước

- Dùng trong sinh hoạt và dùng cho các hoạt động khác (loại trừ các hoạt động tưới tiêu nông nghiệp và các hoạt động xử lý nước thải)

Khoản

159

Các hoạt động khác có liên quan

 

Loại

160

XÂY DỰNG

- Các khoản của loại này chỉ dùng để phản ánh hoạt động của các đơn vị thuộc ngành xây dựng (lưu ý các khoản chi về xây dựng cơ bản của các đơn vị và tổ chức được cấp vốn ngân sách nhà nước thì hạch toán Loại, Khoản thích hợp)

Khoản

161

Xây dựng nhà các loại

 

Khoản

162

Xây dựng công trình đường sắt

 

Khoản

163

Xây dựng công trình đường bộ

 

Khoản

164

Xây dựng công trình công ích

 

Khoản

165

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 

Khoản

166

Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng

 

Khoản

167

Kiến thiết thị chính

- Phản ánh các hoạt động sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè của đô thị, giao thông nội thị, công viên và các hoạt động sự nghiệp thị chính khác

Khoản

168

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

- Không bao gồm hoạt động kiến thiết thị chính đã được hạch toán vào Khoản 167

Khoản

171

Hoàn thiện công trình xây dựng

 

Khoản

189

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

 

Loại

190

BÁN BUÔN, BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

 

Khoản

191

Hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu

 

Khoản

192

Dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hóa và dịch vụ bảo quản

- Bao gồm các khoản dự trữ của các ngành hạch toán theo Loại, Khoản thích hợp (không bao gồm hoạt động dự trữ quốc gia được hạch toán vào Khoản 353)

Khoản

193

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

 

Khoản

194

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

 

Khoản

195

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

 

Loại

220

VẬN TẢI, KHO BÃI

* Phần thu: phản ánh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải của tất cả các loại phương tiện, thu sự nghiệp và các khoản thu khác của các hoạt động giao thông vận tải

Khoản

221

Vận tải đường sắt

* Phần chi: phản ánh các khoản chi xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông và các khoản chi khác có liên quan tới các hoạt động giao thông vận tải

Khoản

222

Vận tải bằng xe buýt

* Khi có phát sinh thu, chi hạch toán tương ứng với từng Khoản của Loại này

Khoản

223

Vận tải đường bộ khác

 

Khoản

224

Vận tải đường ống

- Phản ánh hoạt động vận tải các loại hàng hóa, vật liệu xây dựng... (loại trừ phân phối khí tự nhiên hoặc khí được sản xuất vận tải bằng đường ống, hạch toán Khoản 132)

Khoản

225

Vận tải ven biển và viễn dương

 

Khoản

226

Vận tải đường thủy nội địa

 

Khoản

227

Vận tải hàng không

 

Khoản

228

Kho bãi và lưu giữ hàng hoá

 

Khoản

231

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

- Bao gồm các hoạt động có liên quan tới vận tải hành khách và hàng hóa như: ga tàu hỏa, bến bãi để xe, điều khiển giao thông, hoa tiêu, dẫn tàu, trạm cân, đăng kiểm phương tiện giao thông; bốc xếp hàng hoá…

Loại

250

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Khoản

251

Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác

 

Khoản

252

Hoạt động phát thanh

 

Khoản

253

Hoạt động truyền hình

 

Khoản

254

Hoạt động thông tấn

 

Khoản

255

Hoạt động viễn thông

Bao gồm hoạt động thông tin qua dây cáp, phát sóng, tiếp âm, vệ tinh, điện thoại, điện báo, Internet và bảo dưỡng mạng lưới thông tin…

Khoản

256

Hoạt động bưu chính và chuyển phát

Bao gồm hoạt động thu nhận, vận chuyển và phân phát thư tín, bưu kiện, tem thư… trong và ngoài nước

Khoản

257

Hoạt động sản xuất phần cứng máy vi tính

Bao gồm máy tính các loại, các thiết bị ngoại vi…

Khoản

258

Hoạt động sản xuất phần mềm máy vi tính

Bao gồm phần mềm đóng gói, phần mềm hoàn chỉnh chưa đóng gói, Module chương trình, phần mềm nhúng, phần mềm theo đơn đặt hàng, xây dựng trang web,…

Khoản

261

Hoạt động sản xuất các phương tiện phục vụ hoạt động công nghệ thông tin

 

Khoản

262

Hoạt động sản xuất thiết bị truyền dẫn, linh kiện, phụ kiện phục vụ hoạt động công nghệ thông tin

 

Khoản

263

Sản xuất lưu trữ thông tin điện tử

Bao gồm tạo lập thông tin điện tử, tạo lập nội dung điện tử…

Khoản

279

Dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan công nghệ thông tin

 

Loại

280

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Khoản

281

Hoạt động điều tra, quan trắc, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình quản lý về phát triển và bảo vệ môi trường

 

Khoản

282

Hoạt động xử lý chất thải rắn

Gồm cả các hoạt động thu gom, xử lý, chôn, đốt chất thải rắn và khắc phục ô nhiễm chất rắn

Khoản

283

Hoạt động xử lý chất thải lỏng

Gồm các hoạt động thu gom, xử lý nước thải và khắc phục ô nhiễm chất lỏng

Khoản

284

Hoạt động xử lý chất thải khí, khắc phục ô nhiễm không khí

 

Khoản

285

Hoạt động bảo vệ môi trường do tác động của tiếng ồn

 

Khoản

286

Hoạt động bảo vệ môi trường do tác động của phóng xạ, xử lý chất độc hóa học và ô nhiễm chất độc hóa học

 

Khoản

287

Hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia)

 

Khoản

309

Hoạt động bảo vệ môi trường khác

Bao gồm cả hoạt động điều phối, giám sát, kiểm tra chất lượng chuyên ngành bảo vệ môi trường (không thuộc hoạt động thanh tra theo Luật Thanh tra)

Loại

310

DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

 

Khoản

311

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Bao gồm hoạt động của khách sạn, biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ

Khoản

312

Cơ sở lưu trú khác

Bao gồm hoạt động của ký túc xá học sinh, sinh viên, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm,…

Khoản

313

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Bao gồm hoạt động của nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

Khoản

314

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác

 

Khoản

315

Dịch vụ phục vụ đồ uống

Bao gồm hoạt động của quán rượu, bia, quầy bar và dịch vụ phục vụ đồ uống khác

Loại

340

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

 

Khoản

341

Hoạt động của ngành ngân hàng

 

Khoản

342

Hoạt động của thị trường chứng khoán

 

Khoản

343

Các hoạt động trung gian tài chính khác

- Bao gồm hoạt động của các thị trường tài chính khác; chi cho các quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế; cho vay của Chính phủ để đầu tư phát triển và cho vay lại; hỗ trợ cho kinh doanh của các công ty tài chính; chi tham gia góp vốn của Chính phủ Việt Nam với các liên doanh nước ngoài và các đối tác khác trong lĩnh vực tài chính - tín dụng...

Khoản

344

Hoạt động của kinh doanh bảo hiểm

Bao gồm cả tái bảo hiểm

Khoản

345

Các biện pháp tài chính

* Phần thu: - Phản ánh các khoản thu huy động, đóng góp tự nguyện (bằng tiền, hiện vật) và thu vay (tín phiếu, trái phiếu, công trái...) của dân và các tổ chức kinh tế trong nước theo quy định của Nhà nước

- Thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Thu bán tài sản nhà nước, thu hồi vốn cũ của các doanh nghiệp, thu thanh lý tài sản của các đơn vị hành chính - sự nghiệp và thu do cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

- Một số khoản thu khác do các cá thể nộp như: thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí giao thông...

* Phần chi: Chi trả nợ cả gốc và lãi các khoản vay trong nước, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Khoản

346

Quan hệ giữa các cấp ngân sách

- Phản ánh thu - chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách: số bổ sung, thưởng vượt dự toán thu và các khoản thu, chi khác (nếu có)

Khoản

347

Kết dư ngân sách

- Kết dư sau khi đã trích quỹ dự trữ tài chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, số kết dư còn lại được chuyển vào thu ngân sách

Khoản

348

Quan hệ tài chính với nước ngoài

- Phản ánh những giao dịch về tài chính của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức và Chính phủ các nước theo các hiệp định ký kết về: vay (trả) nợ, viện trợ, hợp tác lao động với nước ngoài, lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam...

Khoản

351

Quan hệ tài chính với các tổ chức và cá nhân nước ngoài

Phản ánh thu, chi những khoản viện trợ không thuộc các hiệp định ký kết của Chính phủ.

Khoản

353

Hoạt động quản lý quỹ dự trữ quốc gia

Hoạt động dự trữ và dịch vụ bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ

Khoản

369

Quan hệ tài chính khác

- Phản ánh thu, chi khác của ngân sách nhà nước: chi phí cho in ấn và đổi tiền... thu các khoản phạt, tịch thu. Chi thưởng cho các đối tượng phát hiện tham ô và vi phạm pháp luật, chi hỗ trợ các đơn vị thuộc ngân sách cấp khác, chi trả các khoản thu năm trước

- Thu, chi phát sinh do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ hạch toán

- Các hoạt động thu, chi khác của ngân sách nhà nước không thể phân được vào các ngành

Loại

370

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

 

Khoản

371

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

- Bao gồm các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học trong các lĩnh vực: toán học, vật lý, thiên văn, hóa học, khoa học trái đất, khoa học sự sống, y học, nông nghiệp... và các hoạt động khoa học khác

Khoản

372

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn

- Bao gồm các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển khoa học trong các lĩnh vực: kinh tế, tâm lý, luật pháp, ngôn ngữ, nghệ thuật... (loại trừ nghiên cứu thị trường hạch toán vào Khoản 431)

Khoản

373

Hoạt động khoa học - công nghệ khác

- Bao gồm cả điều tra cơ bản thuộc tất cả các ngành khoa học (được bố trí dự toán từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học)

Khoản

374

Hoạt động nghiên cứu về môi trường

 

Loại

400

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Khoản

401

Kinh doanh bất động sản

- Phản ánh các hoạt động mua bán, cho thuê và quản lý bất động sản thuộc quyền sở hữu hoặc đi thuê như: các khu nhà ở, mua bán đất ở, đất phục vụ cho việc cắm trại, nghỉ mát...

Khoản

402

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản

- Hoạt động liên quan đến tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản

Loại

430

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

 

Khoản

431

Các hoạt động tư vấn về pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận xã hội, tư vấn về quản lý và kinh doanh

 

Khoản

432

Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn trong các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, nhân văn và điều tra khác

- Phản ánh hoạt động điều tra, khảo sát của các sự nghiệp khác trong các lĩnh vực như: tư vấn về thăm dò, khảo sát địa chất, đo đạc địa giới, phân hạng ruộng đất, vẽ bản đồ (đo đạc - thành lập bản đồ địa hình và địa chính), đo đạc và cắm mốc biên giới, điều tra tài nguyên, khí tượng thủy văn và các hiện tượng thiên nhiên khác. Điều tra dân số, điều tra nhân trắc học và các loại điều tra khác.

Không hạch toán các khoản thu, chi từ hoạt động điều tra, quan trắc... đối với lĩnh vực môi trường do đã được hạch toán ở Khoản 281.

- Lưu trữ hồ sơ địa chính và các sự nghiệp kinh tế khác như: hoạt động của các trung tâm thông tin các ngành (trừ trung tâm thông tin của ngành văn hóa)

Khoản

433

Quảng cáo (trừ in quảng cáo)

 

Khoản

434

Cho thuê các loại phương tiện vận tải

- Không kèm người điều khiển (nếu có người điều khiển hạch toán ở Loại 220, Khoản tương ứng)

Khoản

435

Cho thuê máy móc, thiết bị các loại

 

Khoản

436

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

 

Khoản

437

Xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan

- Bao gồm cả hoạt động khai thác dữ liệu kinh tế, tài chính, thống kê, kỹ thuật...

Khoản

438

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

 

Khoản

441

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

 

Khoản

442

Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan

 

Khoản

459

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

 

Loại

460

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ AN NINH - QUỐC PHÒNG, ĐẢM BẢO XÃ HỘI BẮT BUỘC

 

Khoản

461

Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Khoản

462

Hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội

- Bao gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam...

Khoản

463

Các hoạt động quản lý hành chính nhà nước

- Phản ánh hoạt động hành chính - sự nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Trung ương và địa phương và công tác quản lý các chính sách kinh tế - xã hội, thống kê, tài chính, dự trữ, thuế vụ, kho bạc, hải quan...

Khoản

464

Hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội

 

Khoản

465

Hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khác

- Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Khoản

466

Hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực điều phối và hỗ trợ các hoạt động kinh tế - xã hội có hiệu quả hơn

- Phản ánh hoạt động quản lý nhà nước thuộc ngành địa chính, khí tượng thủy văn, biên giới...

Khoản

467

Hoạt động ngoại giao

 

Khoản

468

Hoạt động quốc phòng

- Loại trừ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, y tế, sự nghiệp kinh tế... được hạch toán vào các Loại tương ứng

Khoản

471

Hoạt động trật tự, an ninh - xã hội

- Loại trừ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, y tế... được hạch toán vào các Loại tương ứng

Khoản

472

Hoạt động của các tổ chức xã hội

- Bao gồm các tổ chức xã hội như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội Luật gia Việt Nam...

Khoản

473

Hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp

- Hội Kiến trúc sư, Hội Nuôi ong, Hội Làm vườn...

Khoản

474

Hoạt động bảo đảm xã hội, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc

- Bao gồm các hoạt động cung cấp tài chính và quản lý các chương trình bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp khó khăn, trợ cấp cho quỹ hưu trí... do Nhà nước tài trợ

Loại

490

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Khoản

491

Giáo dục mầm non

- Bao gồm hoạt động nhà trẻ, mẫu giáo

Khoản

492

Giáo dục tiểu học

- Bao gồm cả các trường dạy trẻ có khuyết tật

Khoản

493

Giáo dục phổ thông trung học cơ sở

 

Khoản

494

Giáo dục trung học phổ thông

- Bao gồm cả trung học chuyên ban

Khoản

495

Giáo dục thường xuyên và hoạt động phục vụ cho giáo dục

- Bao gồm cả giáo dục chống mù chữ và bổ túc văn hóa, các hoạt động khác phục vụ cho giáo dục như: kiểm tra, giám sát quy chế thi cử, đại hội cháu ngoan Bác Hồ, chi thưởng cho các học sinh của các trường trung học phổ thông mà không thể chia tách được cho các cấp học

Khoản

496

Giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề trong các trường phổ thông

 

Khoản

497

Giáo dục trung học chuyên nghiệp

 

Khoản

498

Dạy nghề

 

Khoản

501

Đào tạo cao đẳng

 

Khoản

502

Đào tạo đại học

 

Khoản

503

Đào tạo sau đại học

- Bao gồm: đào tạo cao học và các loại đào tạo khác trên đại học

Khoản

504

Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công nhân viên

 

Khoản

505

Đào tạo khác trong nước

 

Khoản

506

Đào tạo ngoài nước

- Chỉ bao gồm các khoản chi cho đối tượng trong nước được hưởng theo chế độ đào tạo tại nước ngoài được ngân sách nhà nước đài thọ (học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam được hạch toán ở Khoản 348)

Loại

520

Y TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

 

Khoản

521

Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

 

Khoản

522

Hoạt động của các phòng khám, chữa bệnh

 

Khoản

523

Hoạt động y tế dự phòng

 

Khoản

524

Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng

 

Khoản

525

Hoạt động điều dưỡng

 

Khoản

526

Hoạt động y tế khác

 

Khoản

527

Hoạt động thực hiện chính sách người có công với cách mạng

- Phản ánh các hoạt động thực hiện công tác chính sách ưu đãi thương binh, liệt sĩ và người có công, bao gồm: chi các chế độ trợ cấp thường xuyên, một lần và lần đầu cho đối tượng hưởng ưu đãi, chi hoạt động của các đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng thương bệnh binh và người có công, công tác mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ và các chế độ ưu đãi đặc thù khác

Khoản

528

Hoạt động xã hội khác

- Phản ánh các hoạt động thực hiện các chính sách đối với đối tượng xã hội (người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật, lang thang, đối tượng tệ nạn xã hội...) bao gồm: chi tiền ăn, sinh hoạt phí cho đối tượng, chi hoạt động của các đơn vị nuôi dưỡng đối tượng tập trung

Khoản

531

Sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em

 

Khoản

532

Hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Dùng để hạch toán các khoản thu, chi ngân sách liên quan đến khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chế độ quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Khoản

533

Sự nghiệp gia đình

 

Loại

550

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ

 

Khoản

551

Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình

Bao gồm hoạt động sản xuất phim, sản xuất chương trình truyền hình, hoạt động hậu kỳ, phát hình phim, chiếu phim

Khoản

552

Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

 

Khoản

553

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

 

Khoản

554

Hoạt động triển lãm, thông tin thuộc lĩnh vực văn hóa, nhà văn hóa

 

Khoản

555

Hoạt động thư viện và lưu trữ

 

Khoản

556

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng

- Phản ánh hoạt động của các bảo tàng, các công trình văn hóa...

Khoản

557

Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú

 

Khoản

558

Hoạt động xổ số

 

Khoản

561

Hoạt động cá cược và đánh bạc

 

Khoản

562

Hoạt động thể thao

 

Khoản

564

Hoạt động nhiếp ảnh

 

Khoản

579

Hoạt động vui chơi giải trí khác

 

Loại

580

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

 

Khoản

581

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác

Bao gồm: Hoạt động của các nghiệp đoàn; của các tổ chức tôn giáo; và các tổ chức khác (không gồm các tổ chức đã được phản ánh ở Loại 460)

Khoản

582

Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

 

Khoản

583

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

Bao gồm: Dịch vụ tắm hơi, massage,.. (trừ hoạt động thể thao); giặt là, cắt tóc, gội đầu, mỹ viện; hoạt động phục vụ tang lễ...

Loại

610

HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

 

Khoản

611

Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

 

Khoản

612

Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

 

Loại

640

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

 

Khoản

641

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

- Phản ánh các hoạt động có liên quan tới các tổ chức và cơ quan quốc tế đóng tại Việt Nam.

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC)
(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I/ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI:

1. Nội dung phân loại:

Phân loại theo nội dung kinh tế (viết tắt là Mục, Tiểu mục) là dựa vào nội dung kinh tế (hay tính chất kinh tế) của khoản thu, chi ngân sách nhà nước để phân loại vào các Mục, Tiểu mục; Nhóm, Tiểu nhóm khác nhau.

Các Mục thu ngân sách nhà nước quy định trên cơ sở chế độ, chính sách thu ngân sách nhà nước; các Mục chi ngân sách nhà nước quy định trên cơ sở chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách nhà nước. Trong từng Mục thu, chi để phục vụ yêu cầu quản lý chi tiết, quy định các Tiểu mục. Các Mục thu, chi có nội dung gần giống nhau lập thành Tiểu nhóm; các Tiểu nhóm có tính chất gần giống nhau lập thành Nhóm để phục vụ yêu cầu quản lý, đánh giá ngân sách nhà nước.

2. Mã số hóa các nội dung phân loại:

Các nội dung phân loại được mã số hóa 4 ký tự - N1N2N3N4, quy định cụ thể như sau:

a. N1N2N3N4  có giá trị từ 0001 đến 0099 dùng để mã số hóa các Mục tạm thu, tạm chi (Mục III).

- Các số có giá trị từ 0001 đến 0049 dùng để mã số hóa các Mục tạm thu

- Các số có giá trị từ 0051 đến 0099 dùng để mã số hóa các Mục tạm chi

b. N1N2N3N4  có giá trị từ 0110 đến 0799 dùng để mã số hóa các Nhóm, Tiểu nhóm.

c. N1N2N3N4  có giá trị từ 0800 đến 0899 dùng để mã số hóa các Mục vay và trả nợ gốc vay (Mục IV): Mỗi Mục có 20 giá trị. Các số có N4 với giá trị chẵn không (0) dùng để chỉ các Mục vay và trả nợ gốc vay. Khi hạch toán vay và trả nợ gốc vay hạch toán chung vào một Mục, khi báo cáo phải rõ số phát sinh vay trong niên độ, số phát sinh trả nợ trong niên độ và số dư nợ vay.

d. N1N2N3N4  có giá trị từ 0900 đến 0999 dùng để mã số hóa Mục theo dõi chuyển nguồn giữa các năm (Mục V).

Các giá trị từ 0900 đến 0949 dùng để mã số hóa nội dung nguồn năm trước chuyển sang năm nay; các giá trị từ 0950 đến 0999 dùng để mã số hóa nội dung nguồn năm nay chuyển sang năm sau. Ví dụ: Trong tháng 02/2009 xử lý chuyển số dư dự toán năm 2008 (số dư dự toán tại một cấp ngân sách chưa giao đơn vị dự toán cấp I) sang năm 2009 là 10 tỷ đồng: Hạch toán niên độ 2008, Tiểu mục 0953 “Nguồn năm nay chưa giao đơn vị dự toán cấp I được phép chuyển sang năm sau” 10 tỷ đồng; đồng thời hạch toán niên độ 2009, Tiểu mục 0903 “Nguồn năm trước chưa giao đơn vị dự toán cấp I được phép chuyển sang năm nay” 10 tỷ đồng.

e. N1N2N3N4 có giá trị từ 1000 đến 5999 chỉ Mục, Tiểu mục thu ngân sách nhà nước (Mục I); N1N2N3N4 có giá trị từ 6000 đến 9989 chỉ Mục, Tiểu mục chi ngân sách nhà nước (Mục II).

- Các số có ký tự N4  với giá trị chẵn không (0) dùng để chỉ các Mục. Giữa các Mục cách đều nhau 50 giá trị; các giá trị liền sau giá trị của Mục để mã số hóa các Tiểu mục của Mục đó.

- Các số có ký tự N4  với các giá trị từ 1 đến 9 dùng để mã số hóa các Tiểu mục; riêng ký tự N4  có giá trị là 9 chỉ Tiểu mục “Khác” và chỉ hạch toán vào Tiểu mục “Khác” khi có hướng dẫn cụ thể. Ví dụ: Tiểu mục 1099 là thuế thu nhập doanh nghiệp khác.

3. Về hạch toán:

Khi hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước chỉ hạch toán Tiểu mục; trên cơ sở đó có các thông tin về Mục, Tiểu nhóm, Nhóm.

II/ DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC):

 

Mã số Mục

Mã số Tiểu mục

TÊN GỌI

I. PHẦN THU

Nhóm 0110:

 

 

THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Tiểu nhóm 0111:

 

 

Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập

Mục

1000

 

Thuế thu nhập cá nhân

Tiểu mục

 

1001

Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động Việt Nam

 

 

1002

Thuế  thu nhập từ  tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài ở Việt Nam

 

 

1003

Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân

 

 

1004

Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân

 

 

1005

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn

 

 

1006

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

 

 

1007

Thuế thu nhập từ trúng thưởng

 

 

1008

Thuế thu nhập từ bản quyền

 

 

1011

Thuế thu nhập từ nhượng quyền thương mại

 

 

1012

Thuế thu nhập từ thừa kế

 

 

1013

Thuế thu nhập từ quà biếu, quà tặng

 

 

1049

Thuế thu nhập cá nhân khác

Mục

1050

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiểu mục

 

1051

Thuế thu nhập doanh nghiệp ca các đơn v hạch toán toàn ngành

 

 

 

Hch toán phần thu nhp nộp ngân sách nhà nưc t các hoạt động sản xut, kinh doanh thực hin hch toán tập trung ca Tập đoàn Điện lc Việt Nam, các Công ty Điện lực I,II,III, Công ty Đin lực thành phố Nội, Công ty Điện lc thành phố H Chí Minh, Công ty Đin lực Hải Phòng, Công ty Điện lực Đồng Nai; Ngân hàng ng thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghip và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoi thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long; Hãng hàng không Quc gia Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

 

1052

Thuế thu nhp doanh nghiệp của các đơn v không hạch toán toàn ngành

 

 

1053

Thuế thu nhp doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền s dụng đất

 

 

1054

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt đng chuyển quyền thuê đất

 

 

1055

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt đng chuyển nhưng vốn

 

 

1099

Khác

 

 

 

Bao gồm c thu nợ thuế lợi tức

Mục

1100

 

Thu nợ thuế chuyển thu nhập

Tiểu mục

 

1101

Thu nợ thuế chuyn thu nhập ca các chủ đu tư nước ngoài Việt nam về nước

 

 

1102

Thu nợ thuế chuyển vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghip

 

 

1103

Thu n thuế chuyển thu nhập của các chủ đầu Việt nam nưc ngoài về nưc

 

 

1149

Thu nợ thuế chuyển thu nhập khác

Mục

1150

 

Thu nhập sau thuế thu nhập

 

 

1151

Thu nhp sau thuế thu nhp

 

 

1152

Thu chênh lch của doanh nghiệp ng ích

 

 

1199

Khác

Tiểu nhóm 0112:

 

 

Thuế sử dng tài sản

Mục

1300

 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tiểu mục

 

1301

Đất trồng cây hàng năm

 

 

1302

Đất trồng cây lâu năm

 

 

1349

Đất khác

Mục

1350

 

Thuế chuyn quyền sử dụng đất

Tiểu mục

 

1351

Đất

 

 

1352

Đất xây dựng

 

 

1353

Đất nông nghiệp

 

 

1354

Đất ngư nghiệp

 

 

1399

Đất dùng cho mục đích khác

Mục

1400

 

Thu tiền sử dụng đất

Tiểu mục

 

1401

Đất

 

 

1402

Đất xây dựng

 

 

1403

Đất nông nghiệp

 

 

1404

Đất ngư nghiệp

 

 

1449

Đất dùng cho mục đích khác

Mục

1450

 

Thu giao đất trồng rừng

Tiểu mục

 

1451

Thu giao đất trồng rng

 

 

1499

Khác

Mục

1500

 

Thuế nhà, đất

Tiểu mục

 

1501

Thuế nhà

 

 

1502

Thuế đất

 

 

1503

Thuế đất ngư nghiệp

 

 

1549

Thuế đất khác

Mục

1550

 

Thuế tài nguyên

Tiểu mục

 

1551

Dầu, khí (không k thuế  tài nguyên thu theo hiệp định, hp đồng thăm dò khai thác du, khí)

 

 

 

Tiểu mục 1551 dùng đ hch toán thuế tài nguyên khai thác du, khí không theo hiệp định, hợp đồng phân chia sản phm.

 

 

1552

Nưc thủy  điện

 

 

1553

Khoáng sản kim loại

 

 

1554

Khoáng sản quý hiếm (vàng, bc, đá quý)

 

 

1555

Khoáng sản phi kim loại

 

 

1556

Thủy, hải sn

 

 

1557

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

1599

Tài nguyên khoáng sn khác

Tiểu nhóm 0113:

 

 

Thuế đối vi hàng hóa và dịch v(gồm cả xuất khu, nhp khẩu)

Mục

1700

 

Thuế giá trị gia tăng

Tiểu mục

 

1701

Thuế giá tr gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước

 

 

1702

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tr thuế giá trị gia tăng hàng nhập khu qua biên gii đt liền)

 

 

1703

Thuế giá tr gia tăng hàng nhập khẩu qua biên gii đất liền

 

 

1749

Khác

 

 

 

Bao gồm c thu nợ v thuế doanh thu.

Mục

1750

 

Thuế tiêu th đặc biệt

Tiểu mục

 

1751

ng nhp khẩu (tr thuế nhập khu hàng qua biên gii đất liền)

 

 

1752

ng nhp khẩu qua biên gii đất liền

 

 

1753

Mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà sn xuất trong nưc

 

 

1754

Mặt hàng rượu, bia sản xuất trong nưc

 

 

1755

Mặt hàng ô tô dưi 24 chỗ ngồi sản xuất trong nưc

 

 

1756

Mặt ng xăng các loại, nap-ta, chế phm tái hp và các chế phẩm khác để pha chế xăng đưc sản xuất trong nưc

 

 

1757

Các dịch vụ, hàng hóa khác sn xuất trong nước

 

 

1799

Khác

Mục

1800

 

Thuế môn bài

Tiểu mục

 

1801

Bậc 1

 

 

1802

Bậc 2

 

 

1803

Bậc 3

 

 

1804

Bậc 4

 

 

1805

Bậc 5

 

 

1806

Bậc 6

 

 

1849

Khác

Mục

1850

 

Thuế xut khẩu

Tiểu mục

 

1851

Thuế xuất khẩu (trừ thuế xuất khu qua biên gii đất liền)

 

 

1852

Thuế xuất khẩu qua biên gii đất liền

 

 

1899

Khác

Mục

1900

 

Thuế nhp khẩu

Tiểu mục

 

1901

Thuế nhập khẩu (trừ thuế nhập khẩu qua biên gii đất liền)

 

 

1902

Thuế nhập khẩu qua biên gii đất liền

 

 

1949

Khác

Mục

1950

 

Thuế bổ sung đối vi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Tiểu mục

 

1951

Thuế chống bán phá giá đi vi hàng hóa nhập khu vào Việt Nam

 

 

1952

Thuế chống tr cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

 

 

1953

Thuế chống phân biệt đối x đối vi hàng hóa nhp khẩu vào Việt Nam

 

 

1999

Khác

Tiểu nhóm 0114:

 

 

Thu phí và lệ phí

Mục

2100

 

Phí xăng du

Tiểu mục

 

2101

Phí xăng các loại

 

 

2102

Phí dầu diezel

Mục

2150

 

Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thy sản

Tiểu mục

 

2151

Phí kiểm dịch động vật, sn phẩm đng vật thực vật

 

 

2152

Phí giám sát kh trùng vật thể thuộc din kiểm dch thực vật

 

 

2153

Phí kiểm soát giết mổ động vật

 

 

2154

Phí kiểm nghiệm dư lượng thuc bo vệ thực vật và sản phm thực vật

 

 

2155

Phí kiểm nghiệm chất lưng thức ăn chăn nuôi

 

 

2156

Phí kiểm tra v sinh thú y

 

 

2157

Phí bảo v nguồn li thủy sản

 

 

2161

Phí kiểm định, khảo nghim thuốc bo v thực vật

 

 

2162

Phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vưn giống cây lâm nghip, rừng ging

Mục

2200

 

Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

Tiểu mục

 

2201

Phí kiểm tra nhà nước v chất lưng hàng hóa

 

 

2202

Phí th nghim chất lưng sản phẩm, vật tư, nguyên vật liệu

 

 

2203

Phí xây dựng

 

 

2204

Phí đo đạc, lp bản đồ đa chính

 

 

2205

Phí thẩm định cấp quyền s dng đất

Mục

2250

 

Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư

Tiểu mục

 

2251

Phí chứng nhận xuất x hàng hóa (C/O)

 

 

2252

Phí chợ

 

 

2253

Phí thẩm định kinh doanh thương mại điều kiện thuộc các lĩnh vực, các ngành ngh

 

 

2254

Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu, thuyền, tàu bay

 

 

2255

Phí thẩm định d án đầu tư xây dựng (gồm: thẩm đnh phần thuyết minh thiết kế  cơ  s); thẩm đnh thiết kế  k thut và các đồ  án quy hoch

 

 

2256

Phí thẩm định đánh giá tr lượng khoáng sn

 

 

2257

Phí thẩm định, phân hng cơ s lưu trú du lịch

 

 

2258

Phí đấu thầu, đấu giá và thẩm định kết quả đấu thu

 

 

2261

Phí giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

Mục

2300

 

Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Tiểu mục

 

2301

Phí s dụng đường bộ

 

 

2302

Phí s dụng đường thủy nội địa (phí bo đảm hàng giang)

 

 

2303

Phí s dụng đường bin

 

 

2304

Phí qua cầu

 

 

2305

Phí qua đò

 

 

2306

Phí qua phà

 

 

2307

Phí s dụng cầu, bến, phao neo thuc khu vực cảng biển

 

 

2308

Phí s dụng cầu, bến, phao neo thuc cảng, bến thủy nội địa

 

 

2311

Phí s dụng cảng cá

 

 

2312

Phí s dụng v trí neo, đậu ngoài phạm vi cảng

 

 

2313

Phí bảo đảm hàng hải

 

 

2314

Phí hoa tiêu, dẫn đưng trong lĩnh vực đường bin

 

 

2315

Phí hoa tiêu, dẫn đưng trong lĩnh vực đường thủy nội địa

 

 

2316

Phí hoa tiêu, dẫn đưng trong lĩnh vực hàng không

 

 

2317

Phí trọng tải tàu, thuyền

 

 

2318

Phí luồng, lạch đường thủy nội địa

 

 

2321

Phí s dụng lề đường, bến, bãi, mặt ớc

 

 

2322

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lưng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông vận tải, phương tiện đánh bắt thủy sản

 

 

2323

Phí s dụng kết cu hạ tầng đưng sắt quốc gia

Mục

2350

 

Phí thuộc lĩnh vực thông tin, liên lạc

Tiểu mục

 

2351

Phí s dụng, bảo v tần s vô tuyến điện

 

 

2352

Phí cấp tên miền, địa chỉ Internet

 

 

2353

Phí s dụng kho s viễn thông

 

 

2354

Phí khai thác s dụng tài liệu dầu khí

 

 

2355

Phí khai thác s dụng tài liệu đất đai, thăm điều tra đa chất và khai thác mỏ, tài nguyên khoáng sản khác.

 

 

2356

Phí khai thác s dụng tài liệu khí tưng thủy văn, môi trưng nước và kng khí

 

 

2357

Phí khai thác, s dng liệu tại thư vin, bảo tàng, khu di tích lch sử, văn hóa và tài liệu lưu trữ

 

 

2358

Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính, viễn thông

Mục

2400

 

Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Tiểu mục

 

2401

Phí kiểm đnh k thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt v an toàn lao động

 

 

2402

Phí kiểm đnh k thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt v an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

 

 

2403

Phí an ninh, trật t

 

 

2404

Phí phòng cháy, chữa cháy

 

 

2405

Phí thẩm định cấp phép s dụng vật liu nổ công nghiệp

 

 

2406

Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chng nhận quc tế v an ninh tàu biển

 

 

2407

Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cng biển, cấp s lch tàu biển

 

 

2408

Phí thẩm định cấp phép hoạt động cai nghin ma tuý

 

 

2411

Phí thẩm định cp phép hoạt động hóa chất nguy hiểm, thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro hóa chất mi sản xuất, sử dụng ở Việt Nam

 

 

2412

Phí xác minh giấy t, tài liệu theo yêu cầu của t chức, cá nhân trong nước

 

 

2413

Phí xác minh giấy t, tài liệu theo yêu cầu của t chức, cá nhân nước ngoài

 

 

2414

Phí xử h sơ cp Giấy chứng nhận miễn thị thực

Mục

2450

 

Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

Tiểu mục

 

2451

Phí giám định di vật, cổ vt, bảo vật quốc gia

 

 

2452

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá

 

 

2453

Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; kch bản  phim   phim;  chương  trình  ngh thuật  biểu  diễn;  nội  dung xuất bản phm; chương trình trên băng, đĩa, phần mềm trên các vật liệu khác

 

 

2454

Phí gii thiệu việc làm

Mục

2500

 

Phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tiểu mục

 

2501

Học phí (không bao gồm học phí giáo dục không chính quy)

 

 

2502

Phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bng, chứng chỉ, giấy phép nh nghề

 

 

2503

Phí dự thi, dự tuyển

Mục

2550

 

Phí thuộc lĩnh vực y tế

Tiểu mục

 

2551

Viện phí và các loại p khám chữa bệnh

 

 

2552

Phí phòng, chống dch bệnh cho động vật; chẩn đoán thú y

 

 

2553

Phí y tế dự phòng

 

 

2554

Phí giám định y khoa

 

 

2555

Phí kiểm nghiệm mu thuốc, nguyên liệu làm thuc, thuc, mỹ phẩm

 

 

2556

Phí kiểm dịch y tế

 

 

2557

Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế

 

 

2558

Phí kiểm tra, kiểm nghiệm và vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

2561

Phí thẩm định tiêu chuẩn điều kin hành nghề y

 

 

2562

Phí thẩm định đăng kinh doanh thuc

 

 

2563

Phí thẩm định hồ sơ nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng

Mục

2600

 

Phí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trưng

Tiểu mục

 

2601

Phí bảo vệ môi trưng đối vi nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản

 

 

2602

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trưng

 

 

2603

Phí vệ sinh

 

 

2604

Phí phòng, chống thiên tai

 

 

2605

Phí xét nghim, thẩm định, giám định; tra cứu, cung cấp thông tin; cấp các loại bản sao, p bản, bn cấp lại các tài liu s hu công nghip

 

 

2606

Phí lập và gửi đơn đăng ký quốc tế v s hữu ng nghiệp

 

 

2607

Phí cung cp dịch vđể giải quyết khiếu nại vsở hu công nghip

 

 

2608

Phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vvvăn bằng bảo hộ giống cây trng mi

 

 

2611

Phí cấp, hướng dẫn và duy trì s dụng số, mã vch

 

 

2612

Phí thẩm định an toàn và s dng dch v an toàn bức x

 

 

2613

Phí thẩm định điều kiện hoạt đng về khoa học công nghệ, môi trường

 

 

2614

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng đánh giá trữ lưng nước dưi đất; khai thác, sử dụng nưc mặt; xả nước thải vào ngun nưc, công trình thủy  li

 

 

2615

Phí thẩm định hồ sơ, điều