Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3275/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 12/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3275/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 về việc xây dng kế hoạch thực hiện Đề án “Bo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020”;

Căn cứ Chương trình hành động số 08-CTr-TU ngày 11/01/2007 của Tnh ủy thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tnh về chương trình phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tnh giai đoạn 2007-2010 và tm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định 1834/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chng HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ca tnh Khánh Hòa.

Xét đ nghị của Giám đc S Y tế tại Công văn số 2688/SYT-KHTC ngày 04/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đán “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020”, vi các nội dung cụ th sau:

I. QUAN ĐIỂM VỀ ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Nhà nước bảo đảm đầu tư các nguồn lực cho phòng, chng HIV/AIDS phù hp với diễn biến tình hình dịch HIV/AIDS, khả năng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong đó tập trung đầu tư cho các hoạt động thiết yếu, mang tính bền vững, lâu dài có hiệu quả cao bao gồm dự phòng là chủ đạo và chăm sóc, điều trị HIV/AIDS.

2. Tăng tính chủ động của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong việc bố trí ngân sách thích hợp nhằm bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương mình.

3. Tiếp tục vận động, kêu gọi và đa dạng hóa các nguồn viện trợ quốc tế, thu hút các nhà tài trợ mới để thu hẹp khoảng trống thiếu hụt. Các nhà tài trợ các dự án hiện đang được triển khai phải có lộ trình chuyển giao cụ thể và đảm bảo tính bền vững sau khi dự án kết thúc.

4. Đa dạng hóa các nguồn kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực) sn có của xã hội và của ngành y tế cho phòng, chống HIV/AIDS. Chuyển dn nhiệm vụ điều trị người nhiễm HIV/AIDS từ nguồn lực của các chương trình, dự án sang nhiệm vụ của Quỹ bảo hiểm y tế. Tăng cường quản lý, t chc, xây dựng, trin khai các hình, các dịch vụ, các hoạt động theo hướng chi phí - hiệu quả.

5. Phòng, chống HIV/AIDS là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần có sự phối hợp liên ngành của tất cả các cấp ủy Đảng, các ngành, chính quyền các cấp và là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi cộng đng.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Mục tiêu chung:

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tm nhìn 2030.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng dần tỷ lệ chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách nhà nước ở tnh. Tiến tới ngân sách nhà nước ở tỉnh (bao gồm cả nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ở trung ương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia) bảo đảm được nhu cầu kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh;

- Bảo đảm 80% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp;

- Tăng nguồn thu từ một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu - chi cho các hoạt động của các dịch vụ này;

- Bảo đảm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Nhóm giải pháp về huy động kinh phí:

a) Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho các hoạt động thiết yếu, có hiu quả đbảo đảm tính bền vững của các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

- Tăng tính chủ động của các Sở, ngành, đoàn thể trong việc huy động và bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý­;

- Vận động, kêu gọi và đa dạng hóa các nguồn viện trợ quốc tế, thu hút các nhà tài trợ mới và các đối tác mới thông qua các cơ chế hợp tác song phương và đa phương;

- Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích vận động tài trợ và thu hút tài trợ từ nước ngoài cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

b) Phát huy vai trò chđộng và trách nhiệm của địa phương trong đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương

- Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách về vai trò, trách nhiệm của các địa phương trong việc lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho các hoạt động phòng chng HIV/AIDS tại địa phương;

- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS là một trong những mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiến tới đưa các hoạt động phòng, chng HIV/AIDS thành các hoạt động thường xuyên, liên tục trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

c) Huy động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp cho các hot động phòng, chống HIV/AIDS

- Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách về vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và phân b kinh phí hàng năm cho các hoạt động phòng, chng HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp­;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bn có liên quan, như hướng dẫn thu nhập chịu thuế, xây dựng các nội dung chi, mức chi của các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.

d) Tăng cường chi trả các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn đóng góp của người sử dụng dịch vụ chăm sóc, điều trị HIV/AIDS

- Hoàn thiện các hướng dẫn nhằm cụ thể hóa chính sách bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của người nhiễm HIV khi tham gia BHYT;

- Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS theo hướng đẩy mạnh sự tham gia của BHYT đi với các dịch vụ được cung cp;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế tại địa phương nhằm tăng tính chủ động của địa phương trong việc mở rộng độ bao phủ của BHYT đối với các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động và hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia BHYT;

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số dịch vụ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS vào văn bản hướng dẫn quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới;

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và cơ quan đu mối phòng, chng HIV/AIDS tại địa phương chủ động tự thí điểm và mở rộng trin khai tiếp thị xã hội bao cao su, bơm kim tiêm và các vật tư phòng, chống HIV/AIDS;

- Khuyến khích địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa Chương trình điu trị Methadone theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phtrong đó ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho một số đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 23, phân cấp tổ chức chương trình và chủ động bố trí ngun kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và có cơ chế sử dụng nguồn thu từ hoạt động này.

2. Nhóm giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí:

a) Hoàn thiện cơ chế điều phối, phân bổ nhằm kim soát hiệu quả ngun kinh phí huy động được

- Đẩy mạnh tính chủ động của tỉnh trong việc điều phối, phân bổ và sử dụng nguồn lực;

- Hoàn thiện tiêu chí và cơ cấu phân bổ nguồn kinh phí phòng, chng HIV/AIDS của tỉnh và các nguồn kinh phí huy động khác phù hợp với các đặc điểm vmức độ tình hình dịch, địa lý, tình hình kinh tế - xã hội, khả năng tự bảo đảm kinh phí của địa phương. Tập trung ưu tiên kinh phí phân bổ cho các nhiệm vụ dphòng và điều tr HIV/AIDS;

- Tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan đầu mối về phòng, chng HIV/AIDS, các ban, ngành, các nhà tài trợ và liên tục cập nhật về các lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cần ưu tiên can thiệp nhằm chủ động bố trí và điều phối ngun lực cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn­;

- Xây dựng lộ trình tiếp nhận các hoạt động và dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả được thực hiện bởi kinh phí của các nhà tài trợ quc tế theo từng giai đon, lĩnh vực và địa bàn;

- Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phân bổ nguồn lực đối với các chương trình, dự án tuyến huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm việc tuân thủ các nội dung cam kết trong văn kiện, thỏa thuận dự án.

b) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí:

- Tăng cường vai trò giám sát của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chng tệ nạn ma túy mại dâm tỉnh đối với việc thực hiện các giải pháp huy động, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.

- Định kỳ, Sở tài chính và kế hoạch đầu tư phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các chương trình, dự án và của các cơ quan đơn vị tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

c) Thực hiện các giải pháp quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực

- Củng cố, kin toàn bộ máy và nâng cao năng lực cơ quan đầu mối về phòng, chng HIV/AIDS tại các tuyến nhằm tăng cường điều phối tập trung và có hiệu quả các nguồn kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các cấp, các ngành, các đơn vị;

- Định kỳ nghiên cứu xác định các ưu tiên trong phòng, chống HIV/AIDS (địa bàn, lĩnh vực, hoạt động, đối tượng) để có sự phân bổ kinh phí hợp lý;

- Thc hành tiết kiệm chi tiêu trong phòng, chống HIV/AIDS. Thường xuyên kim tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm chi tiêu trong phòng, chống HIV/AIDS tai địa phương;

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng và ban hành mới các cơ chế, chính sách và các hướng dẫn đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục ca các cấp, các ngành, các đoàn thể và được thực hiện bởi các nguồn kinh phí thường xuyên của các địa phương, đơn vị;

- Thiết lập và mở rộng các mô hình cung cấp dịch vụ có tính chi phí - hiệu quả. Mở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, tạo điu kiện cho người nhiễm HIV được tiếp cận sớm với các dịch vụ này, đặc biệt là người nhim HIV có thể tiếp cận sớm với các dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS;

- Tổ chức cung ứng thuốc, sinh phẩm và trang thiết bị của chương trình theo hướng hiệu quả, tiết kiệm;

- Huy động các tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng đng tham gia cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí tự huy động được (từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ khác);

- Lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các hệ thống, thiết chế kinh tế - xã hi hiện có, đặc biệt là hệ thống y tế và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hi, các phong trào, các cuộc vận động quần chúng của địa phương, đơn vị.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH THEO MỤC TIÊU

Mục tiêu 1: Tăng dần tỷ lệ chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách nhà nước ở tỉnh. Tiến tới ngân sách nhà nước ở tỉnh (bao gồm cả nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ở trung ương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia) bảo đảm được nhu cầu kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh.

- Hoạt động 1: Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách về vai trò, trách nhiệm của các địa phương trong việc lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

- Hoạt động 2: Đưa mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS là một trong những mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiến tới đưa các hoạt động phòng chống HIV/AIDS thành các hoạt động thường xuyên, liên tục trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Mục tiêu 2: Bảo đảm 80% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để trin khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp

- Hoạt động 1: Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách về vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và phân bổ kinh phí hàng năm cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp.

- Hoạt động 2: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc;

- Hoạt động 3: Rà soát, sửa đi, bsung văn bản có liên quan, như hướng dẫn thu nhập chịu thuế, xây dựng, các nội dung chi, mức chi của các hoạt động phòng, chng HIV/AIDS tại nơi làm việc.

Mục tiêu 3: Tăng nguồn thu từ một số dịch vụ phòng, chống HlV/AIDS để tự cân đi thu - chi cho các hoạt động của các dịch vụ này

- Hoạt động 1: Hoàn thiện các hướng dẫn nhằm cụ thể hóa chính sách bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của người nhiễm HIV khi tham gia bảo hiểm y tế.

- Hoạt động 2: Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS theo hướng đẩy mạnh sự tham gia của BHYT đối với các dịch vụ được cung cấp

- Hoạt động 3: Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế tại địa phương nhằm tăng tính chủ động của địa phương trong việc mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế đi với các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS

- Hoạt động 4: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động và hỗ trợ người nhiễm HlV tham gia bảo hiểm y tế.

- Hoạt đng 5: Rà soát, đ xut sửa đi, bsung một số dịch vụ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS vào văn bản hướng dẫn quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

- Hoạt động 6: Phối hp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan đầu mối phòng, chng HIV/AIDS tại địa phương chủ động tự thí điểm và mở rộng triển khai tiếp thị xã hội bao cao su, bơm kim tiêm và các vật tư phòng, chống HIV/AIDS

- Hoạt động 7: Khuyến khích các địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa Chương trình điều trị Methadone theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, trong đó ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho một số đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 23, phân cấp tổ chức chương trình và chủ động bố trí ngun kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác

- Hoạt đng 8: Tăng cường công tác kim tra, giám sát xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chng HIV/AIDS và có cơ chế sử dụng nguồn thu từ hoạt động này

Mục tiêu 4: Bảo đảm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành

- Hoạt động 1: Hoàn thiện cơ chế điều phối, phân bổ nhằm kim soát hiệu quả nguồn kinh phí huy động được

- Hoạt động 2: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí

- Hoạt động 3: Thực hiện các giải pháp quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí:

- Ngân sách Trung ương;

- Ngân sách tỉnh;

- Nguồn viện trợ và các nguồn hợp pháp khác.

2. Sử dụng kinh phí:

Các đơn vị lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/hoạt động và dự toán ngân sách cần thiết gửi về Sở Y tế để tổng hợp và phối hợp với Sở Tài chính trình y ban nhân dân tỉnh giải quyết theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. SY tế

- Căn cứ nội dung kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì, phi hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tm nhìn 2030;

- Có kế hoạch tiếp nhận các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ các dự án quốc tế theo lộ trình thống nhất với nhà tài trợ;

- Thường xuyên rà soát, thống kê tất cả điểm triển khai các dự án viện trợ quốc tế trên địa bàn tỉnh, chủ động nghiên cứu, đề xuất vic cắt giảm các hoạt động không hiệu quả; tập trung, ưu tiên đầu tư cho các hoạt động dự phòng, điều trị HIV/AIDS nhằm duy trì, bảo đảm tính bn vững của chương trình;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan để đề xuất các giải pháp huy động tài chính cụ thể cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

- Chịu trách nhiệm về sdụng kinh phí hiệu quả, không để thất thoát, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng quy định;

- Tchức kim tra, giám sát triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ sáu tháng và hàng năm, báo cáo ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế về tình hình thực hiện Đề án này trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Căn cứ tình hình ngân sách hàng năm, cân đối, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 và các mục tiêu đã xác định tại Đề án này trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình huy động và sử dụng kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, sdụng có hiệu quả kinh phí và tuân thủ các quy định tài chính, kế toán hiện hành.

3. S Kế hoạch và Đầu tư

Lng ghép, phi hợp và điều hành thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch này với các chương trình, dự án do tỉnh trực tiếp quản lý.

4. S Thông tin và truyền thông

Định hướng, hướng dn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS và chính sách h trngười nhiễm HIV/AIDS khi tham gia bảo hiểm y tế.

5. S Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tài chính, chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường bằng nguồn kinh phí thường xuyên của các nhà trường theo thẩm quyền.

6. S Lao động - Thương binh và Xã hội:

Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cho vay vốn, tổ chức tạo việc làm đối với người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tạo điều kiện cho họ có thể tự chi trả một phần chi phí dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đẩy mạnh và mở rộng việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đối vi người nhiễm HIV/AIDS thông qua hệ thống bảo hiểm y tế.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể về phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế ca địa phương.

- Bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS (ngoài các nguồn chi của ngành y tế theo quy định của Nhà nước).

9. Đề nghị ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên tăng cường huy động các tổ chức xã hội, tổ chức dựa vào cộng đồng tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí tự huy động được; triển khai phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các phong trào quần chúng, sinh hoạt cộng đng ở cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đc các sở, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Y tế (để b/c);
-
UBMTTQVN tỉnh;
-
Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3275/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80