Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 327/2003/QĐ-UB về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 327/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Bùi Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/2003/QĐ-UB

Thái Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CÁC CẤP NGÂN SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 60/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Quyết định số 139/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương.

Căn cứ Nghị quyết số 10/2003/NQ-HĐ ngày 30/7/2003 kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nặm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương;

Xét đề nghị của sở Tài chính - Vật giá Thái Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phưomg kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước quy định tại điều 1 của Quyết định này đã bao gồm tiền lương theo quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ, là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách các cấp của chính quyền địa phương theo phân cấp nhiệm vụ chi năm 2004 (bao gồm ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và ngân sách cấp xã).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành cho năm ngân sách 2004.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (để b/c)
- Bộ Tài chính (để b/c)
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TTHĐND tỉnh (b/c)
- Như điều 3
- Lưu VT, TM.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CÁC CẤP NGÂN SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 327/2003/QĐ-UB ngày 15/8/2003 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Ngành, lĩnh vực

Định mức năm 2004 (đồng/ng/năm)

Trong đó

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS cấp xã

1. Sự nghiệp giáo dục

493.730

52.183

421.636

19.910

2. Sự nghiệp đào tạo

15.581

11.475

2.459

 

3. Sự nghiệp Y tế

35.188

14.921

11.392

8.874

4. SN Văn hóa thông tin

7.305

3.715

1.713

1.874

5. Phát thanh truyền hình

4.323

1.639

1.132

1.552

6. Thể dục thể thao

3.598

2.013

792

'792

7. Đảm bảo xã hội

7.900

3.340

2.900

1.660

8. Quản lý hành chính

76.666

22.885

14.032

39.748

9. An ninh quốc phòng

10.262

4.333

1.748

4.180

1/ Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương được làm căn cứ để xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2004 cho từng cấp ngân sách của địa phương, gồm: Ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã (không là căn cứ để xây dựng dự toán chi ngân sách cho từng ngành, từng huyện, thị xã và từng xã, phường, thị trấn).

2/ Định mức phân bổ ngân sách chi sự nghiệp giáo dục tính theo dân số từ 1 đến 18 tuổi.

Định mức trên đã bao gồm cả phần kinh phí Ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương để bảo đảm tỷ lệ chi ngoài lương và các khoản trích nộp theo lương là 15%.

3/ Định mức chi an ninh quốc phòng của cấp xã có cả kinh phí chi phụ cấp Công an viên theo chế độ quy định và chi hoạt động an ninh quốc phòng của địa phương.

Riêng ngân sách 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải và các xã ven biển thuộc 2 huyện này được bổ sung thêm 20% để chi công tác biên phòng trên địa bàn.

4/ Định mức chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách địa phương bằng tỷ lệ 12% so với tổng chi thường xuyên được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các cấp ngân sách địa phương (không bao gồm chi sự nghiệp kinh tế). Riêng ngân sách Thị xã (đô thị loại III), bổ sung thêm 5.000 triệu đồng/năm để đầu tư kiến thiết đô thị trên địa bàn Thị xã.

Ngân sách xã, thị trấn bảo đảm mức chi bình quân 50 trđ/xã/năm. Riêng ngân sách phường, bố trí chi sửa chữa thường xuyên: Trụ sở, Trạm y tế, hỗ trợ nhà trẻ, mẫu giáo dân lập và các công trình công cộng khác, bình quân mức chi là 20 trđ/phường/năm.

5/ Chi đảm bảo xã hội còn các khoản ngoài định mức được tính trên cơ sở đối tượng thực tế theo Quyết định của cấp có thẩm quyền, gồm: đốỉ tượng nhiễm chất độc da cam, đôi tượng chính sách xã hội; thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ, tết và cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng.

6/ Chi quản lý hành chính ngoài định mức trên, còn được bố trí thêm kinh phí cho đơn vị hành chính của ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo Quyết định số 139/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ
- Bộ Tài chính Để báo cáo
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND tỉnh
- Như điều 3
- Lưu VT, TM.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 327/2003/QĐ-UB về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139