Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ tối đa sử dụng đò ngang đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 32/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2018/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ TỐI ĐA SỬ DỤNG ĐÒ NGANG ĐẦU TƯ BNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí s: 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Giá s: 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số: 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa s: 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số: 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Xét đề nghị: của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2764/TTr-SGTVT ngày 25.12.2018; của Sở Tài chính tại Công văn thẩm định số 673/STC-QLG&CS ngày 25.6.2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng nộp giá dịch vụ

Các tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ sử dụng đò ngang sông phải trả tiền dịch vụ sử dụng đò.

Điều 2. Mức giá dịch vụ sử dụng đò ngang sông (đã bao gồm thuế GTGT):

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

1

Người

đ/lượt

5.000

2

Người + xe đạp, xe đạp điện

đ/lượt

7.000

3

Người + xe máy, xe máy điện

đ/lượt

10.000

4

Người + hàng hóa từ 50 kg trở xuống

đ/lượt

6.000

Trường hợp kèm theo hàng hóa trọng tải trên 50kg thì giá cước tính thêm 3.000đ/lượt.

Căn cứ mức giá dịch vụ thu tối đa được quy định tại điều này, chủ đò được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, cho phép hoạt động dịch vụ sử dụng đò có trách nhiệm xác định mức giá dịch vụ áp dụng tại bến đò cho phù hợp, nhưng không được vượt quá mức tối đa quy định nêu trên.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị thu

1. Đơn vị thu thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đò ngang sông nhưng không được vượt quá mức giá tối đa tại biểu nêu trên.

2. Đơn vị thu có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu về tên, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.

Điều 4. Quản lý, sử dụng số tiền thu được

Số tiền thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sử dụng đò ngang sông, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Điều 5. Chứng từ thu

Đơn vị thu sử dụng chng từ theo quy định hiện hành.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2019.

Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi về chính sách hoặc biến động về giá, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất với Sở Giao thông Vận tải đ tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh kịp thời điều chỉnh.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Tài chính; Cục Trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c)
;
- Ch
tch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s
: TC, KH&ĐT, TP;
- VP UBND tỉnh: CVP, các P.CVP
;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ tối đa sử dụng đò ngang đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


975
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83