Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3178/QĐ-UBND năm 2016 về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Số hiệu: 3178/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3178/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 3 v dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017 cho các S, ngành, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan khác (gọi chung là đơn vị dự toán cấp 1), Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế (gọi chung là huyện) theo Phụ lục chi tiết đính kèm (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư phát triển có quyết định giao riêng).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 1; Ủy ban nhân dân các huyện phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo:

1. Phân bổ và quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. Tuân thủ kỷ luật chi tiêu tài chính ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng: Bố trí chi thường xuyên đảm bảo các chế độ, chính sách cho con người, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được giao; thực hiện triệt để tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; khuyến khích mở rộng việc thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh. Đẩy mnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Chỉ ban hành chính sách m tăng chi ngân sách nhà nước khi thật s cn thiết và cân đi được ngun bảo đảm.

2. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công. Trên cơ sở đó, giảm mức hỗ trợ trực tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp này, để dành nguồn chuyển sang hỗ trợ các đối tượng hưởng chế độ, chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sa chữa cho các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Căn cứ kết quả thực hiện, chậm nhất 30/6/2017, UBND các huyện gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xác định phần giảm chi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công để bổ sung thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

3. Căn cứ khả năng và tiến độ thu ngân sách nhà nước thực tế trong năm 2017, trường hợp thu NSNN không đạt dự toán, UBND các huyện chủ động điều chỉnh giảm chi dự phòng ngân sách, giảm chi đầu tư và một snhiệm vụ chi hành chính sự nghiệp để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách huyện.

Điều 3. Cơ chế tạo nguồn tiền lương năm 2017

Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2017 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư chuyển sang (nếu có).

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Thống nhất với các đơn vị dự toán thuộc tỉnh phân bổ dự toán chi tiết; hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và chỉ tiêu huy động nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho Ủy ban nhân dân các huyện; phân bổ và thông báo chi tiết các khoản chi theo mục tiêu năm 2017 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện.

- Thẩm định, bổ sung đủ cho các cơ quan, đơn vị, các huyện kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, các chế độ, chính sách liên quan đến con người theo số thực tế phát sinh và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu trong năm 2017.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế điều hành ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017 theo đúng quy định.

Điều 5. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của đơn vị mình đúng thời gian theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Công khai dự toán ngân sách theo quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nước nhà nước trên địa bàn; phân bổ dự toán ngân sách các huyện năm 2017 chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán và phân bổ ngân sách; báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của cấp mình về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính chậm nht 05 ngày sau khi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thxã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh, các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- TT HĐND các huyện, TX, TP Huế;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, XDKH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3178/QĐ-UBND năm 2016 về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


991

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188